Wpływ działań promocyjnych na zachowania zakupowe młodych konsumentów na rynku żywności

Marek Angowski, Katarzyna Domańska, Agnieszka Komor

Streszczenie w języku polskim


Celem głównym pracy była ocena wpływu działań promocyjnych na kształtowanie się procesu zakupowego młodych konsumentów na rynku wybranych produktów żywnościowych. Część empiryczną opracowano na podstawie badań sondażowych, które zostały przeprowadzone w 2016 roku na grupie 486 studentów przy wykorzystaniu metody doboru celowego. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że poszczególne rodzaje działań promocyjnych miały dla badanych młodych nabywców żywności zróżnicowane znaczenie w procesie podejmowania decyzji o zakupie żywności, choć różnice te nie były duże. Najistotniejszą rolę w odniesieniu do wszystkich badanych grup produktów miały rabaty cenowe, a w dalszej kolejności promocje handlowe w miejscu sprzedaży, a także rekomendacje rodziny i znajomych

Słowa kluczowe


narzędzia promocji; rynek żywności; zachowania konsumentów; młody konsument

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Angowski, M., Domańska, K., Czynniki wpływające na wybór miejsca dokonywania zakupu na rynku serów żółtych na przykładzie serów długodojrzewających, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, no. 41, 2015, pp. 385–397.

Barska, A . Komunikacja marketingowa z młodymi konsumentami na rynku żywności, “Handel Wewnętrzny”, no. 2(355), 2015, pp. 33–44.

Bondos, I . Price Sensitivity of Polish Buyers of Durable Goods, “Логистика. Львовская Политехника”, no. 811, 2014, pp. 20–27.

Jakubowska, D., Radzymińska, M., Postawy i zachowania nabywcze konsumentów wybranych narodowości wobec ryzyka związanego z konsumpcją produktów mięsnych, “Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego

Towarzystwa Naukowego”, no. 23, 2009, pp. 245–252.

Mącik, R., Mącik, D., Style podejmowania decyzji zakupowych konsumenta oraz ich pomiar, “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, no. 236, 2015, pp. 138–152.

Michalak, J., Merło, P., Wpływ działań promocyjnych na zachowania nabywców samochodów, “Handel Wewnętrzny”, no. 3(356), 2015, pp. 141–151.

Mirońska, D., Zachowania nabywców na rynku – trendy i wpływ na działanie przedsiębiorstw, “Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej, Kolegium Gospodarki Światowej”, no. 27, 2010, pp. 114–132.

Lipowski, M., Angowski, M., Competitiveness of Small Grocery Stores in Poland During the Economic Slowdown, “Логистика. Львовская Политехника”, no. 762, 2013, pp. 96–104.

Szwacka, J., Kierunki zmian na rynku żywnościowym w Polsce, “Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, no. 62, 2007, pp. 81–95.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.2.9
Data publikacji: 2017-08-16 10:52:05
Data złożenia artykułu: 2017-04-07 01:28:05

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Marek Angowski, Katarzyna Domańska, Agnieszka Komor

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.