Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej a poziom zaangażowania pracowników. Wyniki badań

Iwona Mendryk, Anna Rakowska

Streszczenie w języku polskim


Warunkiem skutecznego budowania zaangażowania pracowników jest identyfikacja czynników go warunkujących. Problem badawczy sformułowany został jako pytanie: czy istnieje związek pomiędzy poczuciem sprawiedliwości a poziomem zaangażowania pracowników? Celem artykułu jest wykazanie związku między zmiennymi, określenie siły tego związku oraz wskazanie praktyk z zakresu ZZL, które mogą pozytywnie wpłynąć na postrzeganie sprawiedliwości organizacyjnej i jednocześnie wzmacniać poziom zaangażowania pracowników. Do realizacji tak postawionych celów przeprowadzono badania w grupie 2076 pracowników zatrudnionych w 57 dużych i średnich polskich przedsiębiorstwach. W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że istnieje statystycznie istotny związek pomiędzy sprawiedliwością proceduralną i dystrybucyjną a zaangażowaniem pracowników. Siła tego związku różni się w przypadku różnych rodzajów zaangażowania.


Słowa kluczowe


sprawiedliwość dystrybucyjna; sprawiedliwość proceduralna; zaangażowanie pracowników; ZZL

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alvi A.K., Abbasi A. S., Impact of Organizational Justice on Employee Engagement in Banking Sector of Pakistan, “Middle-East Journal of Scientific Research” 2012, Vol. 12(5).

Aon Hewitt, Trends in Global Employee Engagement, 2015, Report, www.aon.com/attachments/human-capital-consulting/2015-Trends-in-Global-Employee-Engagement-Report.pdf [dostęp: 10.11.2016].

Charash Y.C., Spector P.E., The role of justice in organization: A meta-analysis, “Organizational Behavior and Human Decision Processes” 2001, Vol. 86.

Colquitt J.A., On the dimensionality of organizational justice: A construct validation of a measure, “Journal of Applied Psychology” 2001, Vol. 86(3), DOI: https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.386.

Colquitt J.A., Conlon D.E., Wesson M.J., Porter C.O., Ng K.Y., Justice at the millennium: A meta-analytic review of 25 years of organizational justice research, “Journal of Applied Psychology” 2001, Vol. 86(3), DOI: https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.425.

Cropanzano R., Bowen D.E., Gilliland W., The management of organizational justice, “Academy of Management Perspectives” 2007 (November), DOI: https://doi.org/10.5465/AMP.2007.27895338.

Cropanzano R., Prehar C.A., Chen P.Y., Using social exchange theory to distinguish procedural from interactional justice, “Group and Organization Management” 2002, Vol. 27, DOI: https://doi.org/10.1177/1059601102027003002.

Cropanzano R., Rupp D.E., Mohler C.J, Schminke M., Three roads to organizational justice, “Research in Personnel and Human Resources Management” 2001, Vol. 20, DOI: https://doi.org/10.1016/S0742-7301(01)20001-2.

Gorgievski M.J., Bakker A.B., Schaufeli W.B., Work engagement and workaholism: Comparing the self-employed and salaried employees, “Journal of Positive Psychology” 2010, Vol. 5(1), DOI: https://doi.org/10.1080/17439760903509606.

Juchnowicz M., Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2012, nr 3–4.

Juchnowicz M., Skowron Ł., Determinanty zaangażowania pracowników w świetle badań, [w:] P. Wachowiak, S. Winch (red.), Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2014.

Kuvaas B., An exploration of how the employee-organization relationship affects the linkage between perception of developmental human resource practices and employee outcomes, “Journal of Management Studies” 2007, Vol. 45, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2007.00710.x.

Łaguna M., Mielniczuk E., Żaliński A., Wałachowska K., Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę – koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne, „Medycyna Pracy” 2015, Vol. 66(2).

Meyer J.P., Allen N.J., A three-component conceptualization of organizational commitment, “Human Resource Management Review” 1991, Vol. 1(1), DOI: https://doi.org/10.1016/1053-4822(91)90011-Z.

Meyer J.P., Allen N.J., Smith C., Commitment to Organizations and Occupations: Extension and Test of a Three-component Conceptualization, “Journal of Applied Psychology” 1993, Vol. 78, DOI: https://doi.org/10.1037/0021-9010.78.4.538.

Meyer J.P., Stanley D.J., Herscovitch L., Topolnytsky L., Affective, continuance, and normative commitment to the organization: A meta-analysis of antecedents, correlates, and consequences, “Journal of Vocational Behavior” 2002, Vol. 61, DOI: https://doi.org/10.1006/jvbe.2001.1842.

Paré G., Tremblay M,. The influence of high-involvement human resources practices, procedural justice, organizational commitment, and citizenship behaviors on information technology professionals’ turnover intentions, “Group & Organization Management” 2007, Vol. 32, DOI: https://doi.org/10.1177/1059601106286875.

Saks A.M., Antecedents and consequences of employee engagement, “Journal of Managerial Psychology” 2006, Vol. 21(7), DOI: https://doi.org/10.1108/02683940610690169.

Schaufeli W.B., What is engagement?, [w:] C. Truss, K. Alfes, R. Delbridge, A. Shantz, E. Soane (eds.), Employee Engagement in Theory and Practice, Routledge, London 2013, https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/487878/1/125.pdf [dostęp: 12.03.2015].

Turek D., Wojtczuk-Turek A., Horodecka A., Wybrane determinanty wpływu poczucia sprawiedliwości na postawy i zachowania pracowników w organizacji. Badania porównawcze – Polska i Nowa Zelandia, „Organizacja i Kierowanie” 2014, nr 3(163).

Wołowska A., Bańka A., Bazińska R., Wpływ naruszenia kontraktu psychologicznego na zaangażowanie w pracę. Mediacyjna rola klimatu psychologicznego, „Czasopismo Psychologiczne” 2010, nr 2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.237
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:44
Data złożenia artykułu: 2017-04-19 10:05:42

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Iwona Mendryk, Anna Rakowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.