State Aid for Regional Development – the Perspective of Economic Growth and General Government Sector Debt in EU Member States

Piotr Podsiadło

Abstract


This paper discusses guidelines for implementation of art. 107–109 of the Treaty on the Functioning of the European Union, from the point of view of State aid for regional development. Statistical analysis was carried out on State aid granted by EU Member States – from the perspective of its impact on economic growth and the general government sector debt of these countries. This should lead one to verify the thesis that the amount of State aid for regional development granted by EU Member States should be positively correlated with the size of the economic growth of these countries, while negatively correlated with the size of general government sector debt.


Keywords


state aid; regional development; the European Union; economic growth; general government sector debt

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Junginger-Dittel K.-O., New Rules for the Assessments of Notifiable Regional Aid to (Large) Investments Projects under the Regional Aid Guidelines 2014–2020, “European State Aid Law Quarterly” 2014, Vol. 13(4).

Nicolaides P., Structural Funds and Regional State Aid, “European Structural and Investment Funds Journal” 2013, Vol. 1(1).

Otter J., Glavanovits G., Regional Aid Guidelines 2014–2020, “European State Aid Law Quarterly” 2014, Vol. 13(3).

Podsiadło P., State Aid and the Functioning of the Single European Market – the Crisis Perspective, “Ekonomia i Prawo. Economics and Law” 2016, nr 3.

Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.Urz. UE L 154/1).

Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersje skonsolidowane (Dz.Urz. UE C 326 z 26 października 2012 r.).

Wishlade F., Regional State Aid and Competition Policy in the European Union, European Monographs 43, Kluwer Law International, Hague 2003.

Wishlade F., To What Effect? The Overhaul of the Regional Aid Guidelines – The Demise of Competition Effects and Rise of Incentive Effect?, “European State Aid Law Quarterly” 2013, Vol. 12(4).

Wyrok Sądu pierwszej instancji z dnia 15 września 1998 r. w sprawach połączonych T-126/96 oraz T-127/96, Breda Fucine Meridionali SpA (BFM) i Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zbiory Orzecznictwa Trybunału Europejskiego 1998.

Wyrok Trybunału z dnia 17 września 1980 r. w sprawie 730/79, Philip Morris Holland BV przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zbiory Orzecznictwa Trybunału Europejskiego 1980.

Wyrok Trybunału z dnia 14 października 1987 r. w sprawie 248/84, Republika Federalna Niemiec przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zbiory Orzecznictwa Trybunału Europejskiego 1987.

Wyrok Trybunału z dnia 14 stycznia 1997 r. w sprawie C-169/95, Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zbiory Orzecznictwa Trybunału Europejskiego 1997.

Wyrok Trybunału z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie C-310/99, Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zbiory Orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2002.

Wyrok Trybunału z dnia 19 września 2002 r. w sprawie C-113/00, Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zbiory Orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2002.

Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013 (Dz.Urz. UE C 54 z 4 marca 2006 r.).

Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (Dz.Urz. UE C 209/1 z 23 lipca 2013 r.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.231
Data publikacji: 2017-12-22 12:02:52
Data złożenia artykułu: 2017-04-21 23:42:04


Statistics


Total abstract view - 621
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Piotr Podsiadło

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.