Ryzyko podatkowe i instrumenty jego minimalizacji w Polsce

Krzysztof Biernacki

Streszczenie w języku polskim


W artykule zostały omówione obszary ryzyka podatkowego występujące w systemie podatkowym. Autor tworzy model teoretyczny obszarów występowania takiego ryzyka ze wskazaniem źródeł jego powstawania. Następnie, w oparciu o rozwiązania legislacyjne obowiązujące w Polsce, analizuje instrumenty, które ustawodawca wprowadził celem minimalizacji tego ryzyka. W świetle zaproponowanej hipotezy o selektywnym wprowadzaniu rozwiązań minimalizujących ryzyko podatkowe, zaprezentowana analiza potwierdza tę hipotezę. Ustawodawca koncentruje się bowiem wyłącznie na ryzyku związanym z konstrukcją podatku, pomijając pozostałe obszary jego występowania.


Słowa kluczowe


ryzyko podatkowe; system podatkowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bakker A., Kloosterhof S., Tax Risk Management, from Risk to Opportunity, IBFD, Amsterdam 2010.

Erle B., Tax Risk Management and Board Responsibility, [w:] W. Schön (ed.), Tax and Corporate Governance, “MPI Studies on Intellectual Property, Competition and Tax Law” 2008, Vol. 3.

Famulska T. (red.), Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2013b.

Famulska T. (red.), Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2013a.

Grądalski F., Wstęp do teorii opodatkowania, SGH, Warszawa 2004.

Jędruszek O., Łukaszewicz-Obierska A., Ziobrowski J., Zarządzanie ryzykiem podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Knight F.H., Risk, Uncertainty and Profit, University of Boston Press, Boston 1921.

Orzeczenie TK z dnia 19 października 1993 r., K. 14/92, OTK 1993, cz. II, poz. 35.

Orzeczenie TK z dnia 30 listopada 1993 r., K. 18/92, OTK 1993, cz. II, poz. 41.

Rego S., Tax Risk and the Cost of Equity Capital, Indiana University, September 2013.

Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zrządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 2032 ze zm.).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1888 ze zm.).

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2017, poz. 201 ze zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1523 ze zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1369 ze zm.).

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. poz. 658).

Wyrok TK z dnia 25 kwietnia 2001 r., K 13/01, OTK ZU 2001, nr 4/200, poz. 81.

Wyrok TK z dnia 27 lutego 2002 r., K 47/01, OTK-A 2002, nr 1, poz. 68.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.19
Data publikacji: 2017-12-22 12:02:35
Data złożenia artykułu: 2017-04-25 17:20:46


Statystyki

Widoczność abstraktów - 779
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Krzysztof Biernacki

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.