Zasady odliczania podatku VAT przy nabyciu dóbr inwestycyjnych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a finanse przedsiębiorstw

Beata Rogowska-Rajda

Streszczenie w języku polskim


W przypadku nabycia lub wytworzenia dóbr inwestycyjnych stosowane są różne systemy odliczania podatku VAT, mające zapewnić neutralność podatkową. Systemy te, zdeterminowane przeznaczeniem nabytego dobra, niosą dla finansów przedsiębiorstw różne konsekwencje. Artykuł ma na celu zidentyfikowanie i analizę systemów odliczania podatku VAT w odniesieniu do wydatków na nabycie lub wytworzenie dóbr inwestycyjnych wraz z oceną ich wpływu na finanse przedsiębiorstw.


Słowa kluczowe


podatek VAT; finanse przedsiębiorstw; płynność finansowa przedsiębiorstwa; dobra inwestycyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ciupek B., Famulska T. (red.), Strategie podatkowe przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013.

Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347 z 11 grudnia 2006 r.).

Dyrektywa Rady 2009/162/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca niektóre przepisy dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 10 z 15 stycznia 2010 r.).

Famulska T., Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2007.

Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-92/13, Gemeente’s Hertogenbosch (EU:C:2014:267).

Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-434/03, Charles-Tijmens (EU:C:2005:48).

Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-460/07, Puffer (EU:C:2008:714).

Rogowska-Rajda B., Pojazdy samochodowe w działalności gospodarczej w aspekcie VAT, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, z. 294.

Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T., Nieodpłatne świadczenie usług w podatku VAT w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, „Europejski Przegląd Sądowy” 2015, nr 11.

Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T., Odliczanie podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z samochodami w świetle prawa unijnego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017, nr 4.

Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T., Skutki odwrotnego obciążenia podatkiem od towarów i usług w finansach przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2014, z. 1.

Swinkels J.J.P., Limitations and justification of the European Court of Justice's doctrine of asset labelling, “International VAT Monitor” 2009, No. 4.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2016, poz. 710 ze zm.).

Wniosek z dnia 7 listopada 2007 r. dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej niektóre przepisy dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej COM(2007)677.

Wolański R., System podatkowy w Polsce, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.

Wyrok TSUE w sprawie C-16/00, Cibo (EU:C:2001:495).

Wyrok TSUE w sprawie C-25/03, HE (EU:C:2005:241).

Wyrok TSUE w sprawie C-32/03, Fini (EU:C:2005:128).

Wyrok TSUE w sprawie C-63/04, Centralan Property (EU:C:2005:773).

Wyrok TSUE w sprawie C-72/05, Wollny (EU:C:2006:573).

Wyrok TSUE w sprawie C-92/13, Gemeente’s Hertogenbosch (EU:C:2014:2188).

Wyrok TSUE w sprawie C-108/14, Larentia (EU:C:2015:496).

Wyrok TSUE w sprawie C-110/94, INZO (EU:C:1996:67).

Wyrok TSUE w sprawie C-118/11, Eon Aset Menidjmunt (EU:C:2012:97).

Wyrok TSUE w sprawie C-153/11, Kłub OOD (EU:C:2012:163).

Wyrok TSUE w sprawie C-234/11, TEC Chaskowo (EU:C:2012:644).

Wyrok TSUE w sprawie C-257/11, Gran Via Moineşti (EU:C:2012:759).

Wyrok TSUE w sprawie C-378/02, Waterschap (EU:C:2005:335).

Wyrok TSUE w sprawie C-434/03, Charles-Tijmens (EU:C:2005:463).

Wyrok TSUE w sprawie C-437/06, Securenta (EU:C:2008:166).

Wyrok TSUE w sprawie C-460/07, Puffer (EU:C:2008:714).

Wyrok TSUE w sprawie C-496/11, Portugal Telecom (EU:C:2012:557).

Wyrok TSUE w sprawie C-515/07, VNLTO (EU:C:2009:88).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.263
Data publikacji: 2017-12-22 12:02:54
Data złożenia artykułu: 2017-05-15 16:45:44

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Beata Rogowska-Rajda

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.