Analysis of the Level of Profitability of an Enterprise on the Example of a Non-Public University in the Academic Year 2015/2016

Iwona Gawryś, Paweł Trippner

Abstract


Higher education is one of the most important areas in the development of each country, both in terms of human capital development and in economic terms (e.g. GDP growth). The article focuses on the problems faced by managers of private universities. The theoretical part presents the nature of economic activity and methods of assessing the level of profitability in the activities of economic entities. The empirical part of the work focuses on the analyses conducted by the Department of Financial Controlling of a private university in the area of the level of its profitability. The results of analyses clearly show that a key source of funding of the studied institution is the revenue from tuition fees, brought by part-time students in particular, which makes it possible to fund and implement the mission and vision of the University, cover the deficit activity of full time programs of study and develop financial surplus which is the source of investment and development of the institution.


Keywords


Analysis of the Level of Profitability of an Enterprise on the Example of a Non-Public University in the Academic Year 2015/2016

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa 2008.

Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 2006.

Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2010.

Jerzemowska M. (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2013.

Lichtarski J. (red.), Podstawy nauk o przedsiębiorstwie, AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.

Marcinkowska M., Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 216).

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2006.

Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauk o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2006.

Ustawa z dnia 23 września 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 1982 r., nr 30, poz. 210 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 2169).

Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004.

Wypych M. (red.), Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Absolwent, Łódź 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.109
Data publikacji: 2017-12-22 12:02:43
Data złożenia artykułu: 2017-05-16 11:54:36


Statistics


Total abstract view - 1253
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Iwona Gawryś, Paweł Trippner

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.