Analiza poziomu rentowności przedsiębiorstwa na przykładzie niepublicznej uczelni wyższej w roku akademickim 2015/2016

Iwona Gawryś, Paweł Trippner

Streszczenie w języku polskim


Szkolnictwo wyższe jest jednym z najważniejszych obszarów w rozwoju każdego kraju, zarówno w ujęciu rozwoju kapitału ludzkiego, jak i w kategoriach ekonomicznych (np. wzrost PKB). Autorzy w artykule koncentrują się na problemach, jakie stają przed zarządzającymi niepublicznymi uczelniami wyższymi. W części teoretycznej została zaprezentowana istota prowadzenia działalności gospodarczej oraz metody oceny poziomu rentowności w działalności podmiotów gospodarczych. Część empiryczna obejmuje analizy przeprowadzone przez Dział Controllingu Finansowego niepublicznej uczelni wyższej w zakresie poziomu jej rentowności. Wyniki analiz w sposób czytelny pokazują, że kluczowym źródłem finansowania badanej instytucji są przychody z czesnego, w szczególności wnoszonego przez studentów niestacjonarnych, dzięki którym możliwe jest finansowanie i realizowanie misji i wizji uczelni, pokrywanie deficytowych studiów w formie stacjonarnej, a także wypracowanie nadwyżki finansowej, dzięki której instytucja ma środki na rozwój i inwestycje.


Słowa kluczowe


sprawozdanie finansowe; wskaźniki finansowe; rentowność; uczelnia niepubliczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa 2008.

Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 2006.

Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2010.

Jerzemowska M. (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2013.

Lichtarski J. (red.), Podstawy nauk o przedsiębiorstwie, AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.

Marcinkowska M., Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 216).

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2006.

Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauk o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2006.

Ustawa z dnia 23 września 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 1982 r., nr 30, poz. 210 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 2169).

Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004.

Wypych M. (red.), Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Absolwent, Łódź 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.109
Data publikacji: 2017-12-22 12:02:43
Data złożenia artykułu: 2017-05-16 11:54:36


Statystyki

Widoczność abstraktów - 548
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Iwona Gawryś, Paweł Trippner

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.