Aequalitas valoris w teorii wymiany Carla Mengera

Katarzyna Appelt

Streszczenie w języku polskim


Carl Menger – podobnie jak wcześniej Etienne de Condillac, Le Trosne, Adam Smith, David Ricardo, John S. Mill, Jean-Baptiste Say, William S. Jevons – łączył pojęcie wartości z potrzebą. W przeciwieństwie jednak do swoich poprzedników Menger nie uznał kategorii użyteczności rzeczy jako miary ich wartości. Zakwestionował tym samym pogląd głęboko zakorzeniony w historii myśli ekonomicznej, iż wartość jest własnością dobra, która sprawia, iż jest ono zdolne do zaspokojenia potrzeb człowieka. W systemie Carla Mengera wartość dobra należy do kategorii sądu o wadze potrzeby dla dobrobytu jednostki. W artykule pokazano, iż Mengerowskie ujęcie wartości pozwala wprowadzić pojęcie aequalitas valoris do teorii wymiany, a pojęć „wartość wymienna” oraz „wartość użytkowa” nie można traktować jako przynależnych do teorii wartości dóbr.


Słowa kluczowe


teoria wartości; teoria wymiany; użyteczność; wartość użytkowa; wartość wymienna; aequalitas valoris; Condillac; Smith; Ricardo; Mill; Say; Jevons; Menger

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Condillac E.B., Handel i rząd w ich stosunku wzajemnym. Le Commerce et le gouvernement, considérés relativement l’un a l’autre (1776), [w:] W. Zawadzki, Wartość i cena. Wypisy z dzieł autorów polskich i obcych, Wydawnictwo Kazimierza Rutskiego, Warszawa–Łódź 1949.

Jevons W.S., Theory of Political Economy, Macmillan, London 1931 [1871].

Le Trosne G.F., O dochodzie społecznym w odniesieniu do wartości, obiegu, przemysłu oraz handlu zewnętrznego i wewnętrznego (1777), [w:] W. Zawadzki, Wartość i cena. Wypisy z dzieł autorów polskich i obcych, Wydawnictwo Kazimierza Rutskiego, Warszawa–Łódź 1949.

Menger C., Grundsätze der Volkswirtschatfslehre, Nabu Press, Vienna 2010 [1871].

Menger C., Principles of Economics, transl. J. Dingwall, B.F. Hoselitz, The Free Press, Glencoe, Illinois 1950 [1871].

Menger C., Zasady ekonomii, przeł. B. Pawiński, P. Perka, Fijorr Publishing Company 2013.

Mill J.S., Zasady ekonomii politycznej z niektórym zastosowaniem do filozofii społecznej. The Principles of Political Economy with Some of their Applications to Social Philosophy (1848), [w:] W. Zawadzki, Wartość i cena. Wypisy z dzieł autorów polskich i obcych, Wydawnictwo Kazimierza Rutskiego, Warszawa–Łódź 1949.

Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogacenia się narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i podatkowania (1817), [w:] W. Zawadzki, Wartość i cena. Wypisy z dzieł autorów polskich i obcych, Wydawnictwo Kazimierza Rutskiego, Warszawa–Łódź 1949.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.1.9
Data publikacji: 2018-06-20 09:40:56
Data złożenia artykułu: 2017-10-16 22:03:30


Statystyki

Widoczność abstraktów - 338
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Katarzyna Appelt

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.