Wskaźnik kosztów uczestnictwa jako efekt oddziaływania atrybutów funduszy inwestycyjnych

Dariusz Filip, Dariusz Karaś

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest ustalenie wpływu atrybutów funduszy inwestycyjnych, takich jak wiek, wielkość funduszu oraz wielkość towarzystwa, do jakiego należy dany fundusz, na wysokość opłat pobieranych przez omawianych pośredników. W tym celu wykorzystano analizę regresji wielorakiej dla danych przekrojowych z wykorzystaniem trzech metod estymacji paramentów (OLS, Fama–MacBetha oraz IRLS). Analizę zależności wskaźników kosztów uczestnictwa od cech organizacyjnych oparto o dane dotyczące czterech segmentów polskich funduszy inwestycyjnych. Otrzymane wyniki potwierdzają istnienie niewielkich korzyści skali w opłatach pobieranych przez fundusze w związku ze zwiększaniem się wartości posiadanych aktywów.


Słowa kluczowe


fundusze inwestycyjne, atrybuty funduszy, wskaźnik kosztów, opłaty

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Allen, F., Jackowicz, K., Kowalewski, O., Kozłowski, Ł., Bank Lending, Crises, and Changing Ownership Structure in Central and Eastern European Countries, “Journal of Corporate Finance” 2017, Vol. 42.

Benston, G.J., Gerald, A.H., Humphrey, D., Scale Economies in Banking, “Journal of Money, Credit and Banking” 1982, Vol. 14(1).

Bers, M.K., Madura, J., Why Does Performance Persistence Vary Among Closed-End Funds?, “Journal of Financial Services Research” 2000, Vol. 17(2).

Białkowski, J., Otten, R., Emerging Market Mutual Fund Performance: Evidence for Poland, “The North American Journal of Economics and Finance” 2011, Vol. 22(2).

Chen, J., Hong, H., Huang, M., Kubik, J.D., Does Fund Size Erode Performance? The Role of Liquidity and Organization, “The American Economic Review” 2004, Vol. 94(5).

Clark, J.A., Economies of Scale and Scope at Depository Financial Institutions: A Review of the Literature, “Economic Review” 1988, Vol. 73.

Dahlquist, M., Engstrom, S., Soderlind, P., Performance and Characteristics of Swedish Mutual Funds, “Journal of Financial and Quantitative Analysis” 2000, Vol. 35(3).

Fama, E.F., MacBeth, J.D., Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests, “Journal of Political Economy” 1973, Vol. 81(3).

Filip, D., Karaś, D., Koszty obsługi a wyniki funduszy inwestycyjnych w Polsce – relacja długoterminowa, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych” 2018, Vol. 19(2).

Fraś, A., Are the Highest Mutual Fund Fees Justified by Their Performance?, “Problemy Zarządzania / Management Issues” 2018, Vol. 16(2/74).

Geranio, M., Zanotti, G., Can Mutual Funds Characteristics Explain Fees?, “Journal of Multinational Financial Management” 2005, Vol. 15(4–5).

Hooks, J.A., The Effects of Loads and Expenses on Open End Mutual Fund Returns, “Journal of Business Research” 1996, Vol. 36.

Jackowicz, K., Kowalewski, O., Kozłowski, Ł., Too-Big-to-Fail Status and Interest Costs of Banks: The Evidence from Central European Countries, “Zarządzanie i Finanse” 2013, Vol. 11(2).

Keswani, A., Miguel, A.F., Ramos, S.B., Mutual Fund Size Versus Fees: When Big Boys Become Bad Boys, FMA-2016 Working Paper, 2016.

Khorana, A., Servaes, H., Tufano, P., Mutual Fund Fees around the World, “Review of Financial Studies” 2009, Vol. 22(3).

Latzko, D.A., Economies of Scale in Mutual Fund Administration, “Journal of Financial Research” 1999, Vol. 22(3).

Malhotra, D.K., Martin, R., McLeod, R.W., Cost Efficiencies and the Selection of Closed-End Funds, “Financial Services Review” 2009, Vol. 18(2).

Mester, L.J., A Multiproduct Cost Study of Savings and Loans, “Journal of Finance” 1987, Vol. 42.

Miziołek, T., Ochrona interesów uczestników funduszy inwestycyjnych w kontekście zjawiska ukrytego indeksowania, „Finanse i Prawo Finansowe / Journal of Finance and Financial Law” 2016, Vol. 3(3).

Morningstar, Morningstar European Cost Study 2016, http://media.morningstar.com [access: 20.01.2018].

Na Lamphun, P., Wongsurawat, W., A Survey of Mutual Fund Fees and Expenses in Thailand, “International Journal of Emerging Markets” 2012, Vol. 7(4).

Oleksy, P., Erozyjny wpływ kosztów funduszy inwestycyjnych na wartość kapitału inwestorów w Polsce na tle wybranych krajów europejskich, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2015, Vol. 1(937).

Palica, Z., Wpływ opłat manipulacyjnych na wyniki funduszy inwestycyjnych w latach 1998–2005, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i O rganizacji Przedsiębiorstw” 2007, Vol. 50(1).

Pawłowska, M., Does the Size and Market Structure of the Banking Sector Have an Effect on the Financial Stability of the European Union?, “The Journal of Economic Asymmetries” 2016, Vol. 14.

Perez, K., Szymczyk, Ł., High Management Fees with No Relation to Mutual Fund Performance. Case of Poland, Working paper no. 329830756. Available at www.researchgate.net, 2018.

Przybylska-Kapuścińska, W., Gabryelczyk, K., Czynniki determinujące decyzje inwestorów indywidualnych o wyborze funduszy inwestycyjnych jako formy alokacji kapitału w Polsce, [in:] D. Dziawgo (red.), Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.

Zera, S., Madura, J., The Empirical Relationship between Mutual Fund Size and Operational Efficiency, “Applied Financial Economics” 2001, Vol. 11(3).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.4.17-27
Data publikacji: 2019-02-19 12:20:39
Data złożenia artykułu: 2018-03-25 12:17:54

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Dariusz Filip, Dariusz Karaś

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.