Optymalizacja opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej

Joanna Szlęzak-Matusewicz

Streszczenie w języku polskim


Podatkiem obciążającym gospodarstwa rolne jest podatek rolny. Jego wymiar zależy przede wszystkim od wartości użytkowej ziemi. Wyjątkiem są tzw. działy specjalne produkcji rolnej. Na gruncie podatku dochodowego od osób fiycznych stanowią one odrębne źródło przychodów, które może być opodatkowane na dwa sposoby: w oparciu o dochód rzeczywisty lub w oparciu o dochód szacunkowy. Począwszy od 2016 r., nastąpiła zmiana przepisów w zakresie opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej. Działalność ta została bowiem objęta wymogiem prowadzenia ksiąg rachunkowych w sytuacji osiągnięcia określonej w przepisach o rachunkowości wielkości przychodów. W praktyce oznacza to utratę możliwości ustalania dochodu w oparciu o normy szacunkowe, które są niezwykle korzystne dla podatników. Celem artykułu jest wskazanie możliwości optymalizacji opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej i ryzyk związanych z działaniem podatników w tym zakresie. Osiągnięcie przyjętego celu możliwe będzie dzięki analizie konstrukcji prawnych ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o rachunkowości oraz orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych.


Słowa kluczowe


działy specjalne produkcji rolnej; optymalizacja podatkowa; opodatkowanie rolnictwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bieluk J., Działy specjalne produkcji rolnej. Problemy prawne, Temida 2, Białystok 2013.

Dziemianowicz R., Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.

Interpretacja indywidualna z 12 września 2017 r. (0113-KDIPT2-1.4011.220.2017.1.ISL)

Interpretacja indywidualna z 20 maja 2016 r. (IPPB1/4511-211/16-2/KS)

Interpretacja indywidualna z 2 października 2017 r. (0111-KDIB1-1.4011.129.2017.1.BK)

Interpretacja indywidualna z 27 stycznia 2016 r. (IPTPB1/4511-702/15-2/SJ)

Interpretacja indywidualna z 8 grudnia 2017 r. (0113-KDIPT2-1.4011.359.2017.1.AP)

Odpowiedź na interpelację nr 33692 z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Puślecki D., Prawne pojęcie gospodarstwa rodzinnego, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu”, tom XVIII, zeszyt 2, 2016.

Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie, „Studia i Prace Kolegium Zarzadzania i Finansów”, SGH, Warszawa 2008.

Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200)

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.)

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. z 2017 r. poz. 201)

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2052).

Ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U poz. 699 ze zm.)

Wyrok NSA z 17 czerwca 2009 r., sygn. II FSK 289/08
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.4.123-132
Data publikacji: 2019-02-19 12:20:52
Data złożenia artykułu: 2018-03-31 22:00:20

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Joanna Szlęzak-Matusewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.