Normalizacja skali "I-E w pracy" Xymeny Gliszczyńskiej

Grzegorz Wudarzewski

Streszczenie w języku polskim


Opracowanie zawiera opis i wyniki uzupełniającej procedury walidacji i normalizacji skali „I-E w pracy” Xymeny Gliszczyńskiej zrealizowanej na próbie N=1075 w latach 2014-2018. Początek artykułu obejmuje genezę i charakterystykę psychometryczną narzędzia wypracowanego w latach 80. XX w. Kolejna część zawiera wyniki aktualnych i uzupełniających badań psychometrycznych potwierdzających aktualny i poprawny koncepcyjnie charakter narzędzia.  W końcowej części publikacji przedstawiono rezultaty analiz możliwości i zasadności wypracowania aktualnego układu norm wraz ze wskazaniem istotności różnic pomiędzy średnimi wynikami. Zrewidowane narzędzie posiada zadowalające parametry psychometryczne.


Słowa kluczowe


poczucie umiejscowienia kontroli, skala „I-E w pracy”, normalizacja

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, wydanie nr 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2016

Budzyńska-Musiał E., Motywacja osiągnięć wśród pracowników Służby Zdrowia, niepublikowana praca licencjacka, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, 2018

Cybulski M., Strzelecki W.: Selected aspects of personality and risky road behaviours – initial reports, [w:] Horst W., Dahlke G. (ed.). Driver occupational safety. Perception and behaviour, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2011

Drwal R.Ł., Opracowanie kwestionariusza DELTA do pomiaru poczucia kontroli, Studia Psychologiczne, vol. 18, No.1, 1979

Gąsiorowska A., Bajcar B., Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych. Nowe narzędzie diagnostyczne dla doradcy zawodowego, [w:] (A. Grzechnik (red.), Testy w poradnictwie zawodowym, Zeszyty Informacyjno Metodyczne Doradcy Zawodowego, Nr 37, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 2006.

Gdesz M., Problemy pracoholizmu w środowisku kierowniczym w świetle wybranych aspektów motywacyjnych, niepublikowana praca licencjacka, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, 2018

Gliszczyńska X., Konstrukcja kwestionariusza do badania poczucia umiejscowienia kontroli pracy, Przegląd Psychologiczny, No.27 / 4, 1984

Gliszczyńska X., Skala I-E w Pracy. Technika pomiaru poczucia kontroli w sytuacji pracy, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa, 1990

Hornowska E., Testy psychologiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2010

Jasiński T., Poczucie kontroli wewnętrznej u pracujących i niepracujących studentów Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Humanizacja Pracy, Praca - rynek pracy -zatrudnienie w perspektywie humanistycznej, Kwartalnik 2 (276), XLVII, Płock, 2014

Kata G.J., Wolontariat młodzieżowy jako szansa samoaktualizacji, Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin, 2016

Kowalczyk E., Proces negocjacji w sprawie pracy. Aspekty psychospołeczne i organizacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011

Kowalczyk E., Wpływ cech i umiejętności pracobiorców na ich funkcjonowanie na rynku pracy, Czasopismo Ekonomista, vol. 1, Wydawnictwo Key Text sp. z o.o., Warszawa, 2012

Krasowicz G., Kurzyp-Wojnarska A., Kwestionariusz do badania poczucia kontroli (KBPK), Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa, 1990

Makarowski R., Stres i ryzyko jako elementy czynnika ludzkiego w sportach i profesjach lotniczych, Wydawnictwo AKAM, Warszawa, 2016

Matczak A., Knopp K.A., Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka, Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów, Redakcja Liberi Libri, 2013

Paluchowski W.J., Hornowska E., Haładziński P., Kaczmarek L., Czy praca szkodzi? Wyniki badań nad kwestionariuszem nadmiernego obciążenia pracą, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2014

Piskorz A., Psychologiczne czynniki bezpieczeństwa lotu próbnego pilotów wojskowych, Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska, Lublin – Polonia, vol. XXIX, 4, Sectio J., Lublin, 2016

Rotter J. B., Generalized Expectancies for Internal versus External Xontrol of Reinforcement, Psychological Monographs: General and Applied, vol.80, No.1, whole 609, 1966

Tokarczyk, E., Psychologiczna charakterystyka kierowców przestrzegających wymogu trzeźwości w ruchu drogowym, Transport Samochodowy, Nr. 1, 2010

Wudarzewski G., Measurement of Organizational Climate in Contemporery Organizations – Adaptation, Validation and Verification of Haygroup’s OCE Method, [w:] K. Łobos, A. O. Yermoshkina, (red.), SME in Poland and Ukraine. Prospect for Future and Functioning Conditions, Difin, Warszawa, 2017
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.4.133-142
Data publikacji: 2019-02-19 12:20:53
Data złożenia artykułu: 2018-05-16 15:30:42

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Grzegorz Wudarzewski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.