Otwarte innowacje w modelach biznesowych

Adam Skrzypek, Sylwia Sagan

Streszczenie w języku polskim


Koncepcja otwartych innowacji często bywa utożsamiana z procesem systematycznej zewnętrznej eksploracji i eksploatacji wiedzy. W procesie tym przedsiębiorstwa podejmują decyzje dotyczące włączania albo ograniczania aktywności i zaangażowania różnych podmiotów w procesy bieżącego rozwoju innowacji oraz aktywności w obszarze komercjalizacji. Otwarta innowacja wydaje się naturalnym kierunkiem zmian w ewolucji modeli biznesowych, tworzy bowiem odpowiednie miejsce dla działań badawczych i rozwojowych oraz takich, które przywiązują wagę do współpracy i wspólnego wytwarzania wartości. Relacje otwartych innowacji z odpowiedzialnym biznesem są bardzo ważne ze względu na idee dialogu społecznego, poszukiwanie rozwiązań generujących zysk dla przedsiębiorstwa i społeczeństwa, odpowiedzialność za produkt oraz słuchanie głosu interesariuszy. Wybór modelu otwartych innowacji zależy od modelu biznesowego przedsiębiorstwa [Sopińska, 2017]. Model biznesowy opisuje, w jaki sposób i w jakim stopniu firma wykorzystuje współpracę z zewnętrznymi podmiotami w celu generowania wartości dla klientów, a także określa sposób zamiany technicznych parametrów produktu lub usługi na wartość ekonomiczną. Otwarte innowacje to otwartość organizacji na wiedzę, która znajduje się w otoczeniu, w celu maksymalizacji zysków dla wszystkich podmiotów współpracujących, przechwytywania wartości, korzystania z zasobów zewnętrznych, budowania przewagi konkurencyjnej, wykorzystywania pomysłów pochodzących z wnętrza i otoczenia przedsiębiorstwa. Celem artykułu było: wskazanie na istotę otwartej innowacyjności; określenie zależności, jakie zachodzą pomiędzy innowacjami otwartymi i zamkniętymi; przybliżenie modeli otwartych innowacji. Przyjęta metoda badawcza to analiza dostępnej literatury i wnioskowanie.


Słowa kluczowe


innowacja, otwarta innowacja, modele otwartych innowacji

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Barge-Gil, A., Open semi-open and closed innovation. Towards an explanation of degree of openness, “Industry and Innovation” 2010, Vol. 17(6). DOI: 10.1080/13662716.2010.530839.

Chesbrough, H., Crowther, A.K., Beyond high tech: early adopters of open innovation in other industries, “R&D Management” 2006, Vol. 36(3). DOI: 10.1111/j.1467-9310.2006.00428.x.

Chesbrough, H.W., Graceful exits and foregone opportunities: Xerox’s management of its technology spinoff companies, “Business History Review” 2002, Vol. 4.

Chesbrough, H.W., Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston, MA 2003.

Dahlander, L., Gann, D.M., How open is innovation?, “Research Policy” 2010, Vol. 39(6). DOI: 10.1016/j.respol.2010.01.013.

Domańska, K., Kim jest prosument, http://www.marketingnews.pl/theme.php?art=856 [access: 19.07.2018].

Gassmann, O., Enkel, E., Open innovation Forschung, [in:] M. Weissenberger-Eib (ed.), Gestaltung von Innovationssystemen, Castus Group verlag, Kassel 2005.

Hamm, S., Linux Inc.,“Business Week” 2005, January 31.

Henkel, J., Selective revealing in open innovation process: The case of embedded linux, “Research Policy” 2006, Vol. 35(7). DOI: 10.1016/j.respol.2006.04.010.

Herzog, Ph., Open and Closed Innovation. Different Cultures for Different Strategies, 2nd ed., Springer, Wiesbaden 2011.

Huizingh, E.K.R.E., Open innovation: State of the art and future perspectives, “Technovation” 2011, vol. 31(1). DOI: 10.1016/j.technovation.2010.10.002.

Inauen, M., Schenker-Wicki, A., The impact of outside-in open innovation on innovation performance, “European Journal of Innovation Management” 2011, Vol. 14(4). DOI: 10.1108/14601061111174934.

Janasz, W., Janasz, K., Świadek, A., Wiśniewski, J., Strategie innowacyjne przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.

Janasz, W., Kozioł-Nadolna, K., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011.

Janasz, W., Podstawy ekonomiki przemysłu, PWN, Warszawa 1997.

Juchniewicz, J., Innowacje otwarte w polskim przemyśle spożywczym, www.ierigz.waw.pl [access: 10.09.2018].

Kozarkiewicz, A., Współczesne trendy w innowacyjności – w kierunku otwartych innowacji, „Przegląd Organizacji” 2010, nr 5.

Laursen, K., Salter, A., Searching high and low: What types of fims use universities as a source of innovation?, “Research Policy” 2004, Vol. 33(8). DOI: 10.1016/j.respol.2004.07.004.

Lecocq, X., Demil, B., Strategizing industry structure: The case of open systems in low-tech industry, “Strategic Management Journal” 2006, Vol. 27. DOI: 10.1002/smj.544.

Lenart-Gansiniec, R., Orientacja strategiczna na otwarte innowacje jednostek samorządu terytorialnego, „Zarządzanie Publiczne” 2017, Vol. 3(39). DOI: 10.4467/20843968ZP.16.020.7235.

Lichtenthaler, U., Outbound open innovation in practice an analysis of strategic approaches to technology transactions, “IEEE Transactions on Engineering Management” 2008, Vol. 55(1), DOI: 10.1109/TEM.2007.912932.

Otwarta versus zamknięta innowacja, http://openin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=11:otwarta-vs-zamknieta-innowacja [access: 20.05.2018].

Pellegrini, L., Open innovation models adopted in practice: An extensive study in Italy, “Measuring Business Excellence” 2010, Vol. 14(4). DOI: 10.1108/13683041011093721.

Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wyd. III, OECD, Eurostat, Warszawa 2008.

Pomykalski, A., Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa–Łódź 2001.

Rojek, D., Otwarte innowacje jako model interaktywnego zarządzania innowacjami, „Zeszyty Naukowe UPH, Seria Administracja i Zarządzanie” 2014, nr 101.

Rothwell, R., Gardiner, P., The role of design on product and process change, “Design Studies” 1983, vol. 4(3). DOI: 10.1016/0142-694X(83)90025-X.

Rothwell, R., Towards the fith-generation innovation process, “International Marketing Review” 1994, Vol. 11(1). DOI: 10.1108/02651339410057491.

Rothwell, R., Zegveld, W., Reindustralization and technology, after: R. Romanowski, Innowacje jako determinanta działań strategicznych, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Poznań 2000.

Schumpeter, J.A., Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung 1912 (Teoria rozwoju gospodarczego), PWN, Warszawa 1960.

Scuotto, v., Del Giudice, M., Bresciani, S., Meissner, D., Knowledge-driven preferences in informal inbound open innovation models. An explorative view small to medium enterprises, “Journal of Knowledge Management” 2017, Vol. 21(3). DOI: 10.1108/JKM-10-2016-0465.

Sieniewska, B., Otwarty model innowacji – nowe podejście do działalności badawczo-rozwojowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec 2011.

Sopińska, A., Dziurski, P., Otwarte innowacje. Perspektywa współpracy i zarządzania wiedzą, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018.

Sopińska, A., Paradygmat otwartych innowacji w polskich realiach, [in:] R. Bartkowiak, M. Matusiewicz (red.), Paradygmaty w naukach ekonomicznych. Wyzwania XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.

Stanisławski, R., Open innovation a rozwój innowacyjny mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017.

Tapscott, D., Williams, A.D., Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Urban, G.L., Hauser, J.R., Design and Marketing of New Products, Prentice Hall, Englewood 1993.

www.ptin.org [access: 14.09.2018].

Zajkowska, M., Otwarte innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2017, nr 17. DOI: 10.22630/PEFIM.2017.17.66.17.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.6.97-109
Data publikacji: 2019-07-18 10:28:37
Data złożenia artykułu: 2018-10-16 20:03:52


Statystyki

Widoczność abstraktów - 593
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Adam Skrzypek, Sylwia Sagan

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.