Wybrane uwarunkowania i problemy związane z prowadzeniem konkursów jakości opartych na modelu doskonałości na szczeblu lokalnym – studium przypadku

Piotr Grudowski, Anna Maria Wendt

Streszczenie w języku polskim


Celem autorów było przedstawienie charakterystycznych zjawisk towarzyszących konkursom o nagrody jakości, opierających się na zastosowaniu modeli doskonałości organizacyjnej, realizowanych na szczeblu regionalnym. Wskazano typowe problemy, których zrozumienie umożliwia lepiej wykorzystać ideę doskonałości do podniesienia ogólnego poziomu dojrzałości organizacji aspirujących do nagród jakości na każdym szczeblu. Przedstawiono wyniki samooceny i zewnętrznej weryfiacji organizacji biorących udział w 21 edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości. Na podstawie wywiadów pogłębionych, przeprowadzonych z pracownikami jednostki organizującej konkurs, a także materiałów źródłowych, opracowano diagnozę stanu aktualnego dotyczącą tego przedsięwzięcia oraz określono niektóre kierunki działań doskonalących.


Słowa kluczowe


jakość, model doskonałości, doskonałość

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Biuletyn Informacyjny Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku, 2016, luty, wydanie specjalne.

Boulter, L., Bendell, T. and Dahlgaard, J.J., Total quality beyond North America: A comparative analysis of the performance of European Excellence Award winners, International Journal of Operations and Production Management, 2013, 33(2), DOI: 10.1108/01443571311295635.

Dahlgaard-Park, S.M., Reviewing the European Excellence Model from a management control view, The TQM Journal, 2008, 20(2), DOI: 10.1108/17542730810857345.

Dale B.G, Zairi M., Van der Wiele A., Williams A.R.T., Quality is dead in Europe – long live excellence ‐ true or false? Measuring Business Excellence, 2000, t. 4 nr 3, DOI: 10.1108/13683040010377737.

Fonseca L.M.C. Relationship between iso 9001 certification maturity and efqm business excellence model results, Quality, Innovation, Prosperity, 2015 t. 19, nr 1, DOI: 10.12776/QIP.V19I1.556.

Grigoroudis E, Siskos Y., Customer Satisfaction Evaluation. Methods for Measuring and Implementing Service Quality, Springer Science+Business Media, New York 2010.

Grudowski P., Wybrane aspekty projakościowej orientacji w zarządzaniu polskimi uczelniami, „Zarządzanie i Finanse”, 2015, nr 3.

Kacała J., Wierzbic A., Od systemów znormalizowanych do doskonałości biznesowej, Management Forum, Publishing House of Wroclaw University of Economics, 2015, .t. 3, nr 4, DOI: 10.15611/mf.2015.4.05.

Latham J.R. A Framework for Leading the Transformation to Performance Excellence Part II: CEO Perspectives on Leadership Behaviors, Individual Leader Characteristics, and Organizational Culture, Quality Management Journal, 2013, t. 20, nr 3, DOI: 1080/10686967.2013.11918354.

Latham J.R Leadership for Quality and Innovation: Challenges, Theories, and a Framework for Future Research, Quality Management Journal, 2014, t. 21, nr 1, DOI: 10.1080/10686967.2014.11918372.

Murphy, William H., Small and mid-sized enterprises quality management research (1990–2014): a revealing look at QM's vital role in making SMEs stronger; Journal of Small Business & Entrepreneurship Sep 2016, t. 28 nr 5, DOI: 10.1080/08276331.2016.1166554.

Myszewski J.M., O zapewnieniu skuteczności doskonalenia, [w]: E. Skrzypek (red.) Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, UMCS Lublin, t. 1. 2008.

Raporty z weryfiacji 21 edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości .

Regulamin 21 edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości

Skrzypek A., Jakościowe aspekty doskonalenia zarządzania organizacją, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach Nr 100 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014.

Skrzypek E. Doskonalenie jakości jako szansa na sukces organizacji, Współczesne Zarządzanie nr 3/2010, Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu.

Vovk V., Specyfika i formy odznaczania w ramach międzynarodowych, krajowych i regionalnych nagród jakości, Zeszyty Naukowe WSEI seria: Ekonomia, 6 (1/2013).

Wiśniewska M.Z., Grudowski P., Zarządzanie jakością i innowacyjność w świetle doświadczeń organizacji Pomorza, InnoBaltica, Sp. z o.o., Gdańsk 2014.

www.efqm.com (access: 15.09.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.6.37-47
Data publikacji: 2019-07-18 10:28:29
Data złożenia artykułu: 2018-10-20 23:58:29


Statystyki

Widoczność abstraktów - 201
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Piotr Grudowski, Anna Maria Wendt

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.