Ogólna teoria wartości w filozofii Marii Gołaszewskiej

Krzysztof Serafin

Streszczenie w języku polskim


Głównym celem artykułu jest prezentacja i interpretacja ogólnej teorii wartości na podstawie estetycznych pism Marii Gołaszewskiej, która – przyjmując za punkt wyjścia swoich poszukiwań aksjologicznych niektóre poglądy Romana Ingardena – uzyskała rezultaty stanowiące znaczny wkład w polską myśl aksjologiczną drugiej połowy XX wieku. W pierwszej części artykułu pokazuję metodologiczne podstawy aksjologii M. Gołaszewskiej. W drugiej części analizuję zastosowanie Ingardenowskiej koncepcji „systemów względnie izolowanych” do rozważań nad systemowym ujęciem uniwersum aksjologicznego. Część trzecia dotyczy koncepcji „sytuacji aksjologicznej” oraz zawiera analizę podstawowych aspektów wartości: struktury przedmiotowo-podmiotowej, wartości jako możliwości tkwiącej w bycie oraz wartości jako stosunku znaczeń.


Słowa kluczowe


fenomenologia, aksjologia ogólna; egzystencjalny status wartości; „sytuacja estetyczna”; Maria Gołaszewska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gołaszewska M., Człowiek w zwierciadle sztuki. Studium z pogranicza estetyki i antropologii filozoficznej, PWN, Warszawa 1977.

Gołaszewska M., Estetyka i antyestetyka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1984.

Gołaszewska M., Estetyka możliwości. Eseje filozoficzne, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005.

Gołaszewska M., Estetyka pięciu zmysłów, PWN, Warszawa – Kraków 1997.

Gołaszewska M., Estetyka rzeczywistości, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986.

Gołaszewska M., Estetyka współczesności, Wydawnictwo UJ, Kraków 2001.

Gołaszewska M., Fascynacja złem. Eseje z teorii wartości, PWN, Kraków-Warszawa 1994.

Gołaszewska M., Ingardenowski świat wartości, [w:] Fenomenologia Romana Ingardena, „Studia Filozoficzne” 1972, wydanie specjalne.

Gołaszewska M., Istota i istnienie wartości. Studium o wartościach estetycznych na tle sytuacji aksjologicznej, PWN, Warszawa 1990.

Gołaszewska M., Ingardenowska koncepcja wartości estetycznej w świetle teorii systemów względnie izolowanych, „Studia Estetyczne” 1985, nr 22, s. 89–108.

Gołaszewska M., Odbiorca sztuki jako krytyk, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1967.

Gołaszewska M., Piękno i jego funkcje, [w:] Nauka o pięknie, red. M. Gołaszewska, Wydawnictwo UMCS, Kraków – Lublin 1990.

Gołaszewska M., Świadomość piękna. Problematyka genezy, funkcji, struktury i wartości w estetyce, PWN, Warszawa 1970.

Gołaszewska M., Twórczość a osobowość twórcy. Analiza procesu twórczego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1958.

Gołaszewska M., W poszukiwaniu porządku świata, Nasza Księgarnia, Warszawa 1987.

Gołaszewska M., Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie, PWN, Kraków 1973.

Ingarden R., Czego nie wiemy o wartościach, [w:] R. Ingarden, Studia z estetyki, t. 3, PWN, Warszawa 1970.

Ingarden R., O motywach, które doprowadziły Husserla do transcendentalnego idealizmu, [w:] R. Ingarden, Z badań nad filozofią współczesną, PWN, Warszawa 1963.

Ingarden R., O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, [w:] tenże, Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987.

Ingarden R., Spór o istnienie świata, t. 3, PWN, Warszawa 1981.

Ingarden R., Wstęp do fenomenologii Husserla, tłum. A. Półtawski, PWN, Warszawa 1974.

Serafin K., Aksjologiczny wymiar tożsamości podmiotu osobowego w ujęciu Marii Gołaszewskiej, „Świdnickie Studia Teologiczne” 2013, nr 10.

Stępień A. B., Uwagi o Ingardenowskiej koncepcji ontologii, „Roczniki Filozoficzne” 1972, z. 1.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2013.8.75
Data publikacji: 2015-07-07 04:48:52
Data złożenia artykułu: 2015-07-07 03:39:00


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1592
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Krzysztof Serafin

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl