Koncepcja patriotyzmu według Jędrzeja Stanisławka

Robert Boroch

Streszczenie w języku polskim


Rozpatrywanie idei patriotyzmu w polskim dyskursie filozoficznym jest trudne z kilku powodów. Największą trudność stanowi opis idei patriotyzmu w kategoriach ogólnych. Powodem tego jest praktyka traktowania patriotyzmu jako jednej z kategorii przymusu społecznego demonstrującego określone zachowania i postawy społeczne w prawicowym obozie politycznym. Można domniemywać, że w tym kontekście każda debata podejmująca się zadania eksplikacji istoty idei patriotyzmu prędzej czy później przekształci się w formę aktywizmu społecznego i otwartą rywalizację polityczną. Nie jest zaskoczeniem, że w nurtach populistycznych filozofii politycznych takie kategorie, jak patriotyzm, tożsamość, narodowość, etniczność i nacjonalizm przybierają różne wymiary semantyczne, które wpływają na postawy społeczne rządzących elit. W tym też aspekcie patriotyzm można rozumieć jako formę dominacji władzy nad jednostką, której działania w ramach grupy społecznej muszą być podporządkowane woli większości. W niniejszym eseju omówione zostały tezy, które przedstawił współczesny polski filozof Jędrzej Stanisławek w artykule zatytułowanym Patriotyzm. Spektrum kontestowanego artykułu dotyczy adekwatności argumentacji, która utrwala wzorzec populistyczny patriotyzmu. Niemniej zauważmy, że to, co zostało w niniejszym polemicznym artykule przedstawione jest akceptowane przez kilku wybitnych intelektualistów i filozofów związanych z warszawską szkołą filozofii idei – o czym świadczy kontestowana publikacja J. Stanisławka ogłoszona w „Edukacji Filozoficznej” – jednym z ważnych polskich czasopism filozoficznych. Spektrum dyskusji dotyczy także zasadności afirmacji perspektywy patriotyzmu w kategorii darwinowskiego determinizmu, którą prezentuje J. Stanisławek.


Słowa kluczowe


Jędrzej Stanisławek; filozofia polityczna; filozofia moralna; etyka; patriotyzm

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Balter, Michael. The Goddess and the Bull: Çatalhöyük: An Archaeological Journey to the Dawn of Civilization. Kindle Edition: Routledge, 2016.

Batson, C. Daniel. A Scientific Search for Altruism: Do We Only Care About Ourselves? Oxford: Kindle, 2018.

Ekman, Paul. Emotions Revealed. Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and Emotional Life. New York: Holt Paperbacks, 2004.

Gonyo, Barbara. “Genetic Sexual Attraction.” The Decree 1987, no. 4: 12–18.

Grosby, Steven. Nationalism. A Very Short Introduction. Oxford: Kindle, 2005.

Hahn, Susanne, Georg Lilienthal. “Totentanz und Lebensborn: Zur Geschichte des Alters–und Pflegeheimes in Kohren-Sahlisbei Leipzig (1939–1945).” Medizinhistorisches Journal 27, no. 3-4 (1992): 340–358.

Joshi, Vandana. “Maternalism, Race, Class and Citizenship: Aspects of Illegitimate Motherhood in NaziGermany.” Journal of Contemporary History 46, no. 4 (2011): 832–853.

Szacka, Barbara. Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2003.

Stanisławek, Jędrzej. “Patriotyzm.” Edukacja Filozoficzna 2018, no. 66: 51–63.

Szmulik, Bogumił, Marek Żmigrodzki. Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003.

Wolniewicz, Bogusław. Filozofia i Wartości. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2021.32.187-204
Data publikacji: 2022-04-17 23:42:03
Data złożenia artykułu: 2022-02-06 15:29:32


Statystyki


Widoczność abstraktów - 848
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Robert Boroch

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl