Zmiany relacji człowiek – zwierzę, czyli cena postępu

Barbara Grabowska

Streszczenie w języku polskim


Zmiany relacji człowiek – zwierzę pokazują, że postęp ma niekiedy wysoką cenę. XVII-wieczna koncepcja zwierzęcia-maszyny sformułowana przez Karte-zjusza była odpowiedzią na potrzeby ówczesnych naukowców. Przyczyniła się ona niewątpliwie do nowych odkryć naukowych oraz powstania wydajniejszych systemów hodowli. Jednocześnie jednak doprowadziła do znacznego obniżenia naszej wrażliwości moralnej w relacjach z istotami innych gatunków. Dopiero w latach 60-tych XX wieku rozpoczęła się debata na temat zasadniczej zmiany naszego stosunku do zwierząt. Wyzwolenie zwierząt oznacza kolejny, ważny krok na drodze postępu moralnego.

Słowa kluczowe


postęp; zwierzęta; Ruch Wyzwolenia Zwierząt; gatunkowizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cavalieri P., Dyskusja o zwierzętach: drugie spojrzenie, [w:] W obronie zwierząt, tłum. M. Betley, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2011;

Descartes R., Listy do Regiusa. Uwagi o pewnym pisemku, tłum. J. Kopania, PWN, Warszawa 1996;

Descartes R., Rozprawa o metodzie, tłum. W. Wojciechowska, PWN, Warszawa 1981;

Descartes R., Zarzuty i odpowiedzi późniejsze, tłum. J. Kopania, Wy-dawnictwo Antyk, Kęty 2005;

Foer J. S., Zjadanie zwierząt, tłum. D. Dymińska, Wydawnictwo Kry-tyki Politycznej, Warszawa 2013;

Horkheimer M., Społeczna funkcja filozofii. Wybór pism, tłum. J. Do-któr, PIW, Warszawa 1987;

Lazari-Pawłowska I., Kręgi ludzkiej wspólnoty, „Etyka” 1980, nr 18;

Leśniak K., Arystoteles, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989;

Mason J., Finelli M., Nowa, wspaniała farma?, [w:] W obronie zwierząt, tłum. M. Betley, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2011;

Probucka D., Koncepcje filozoficzne źródłem moralnego zła z relacji czło-wiek – zwierzę. Arystotelizm – kartezjanizm – kontraktualizm, [w:] Etyka a zło, red. D. Probucka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu peda-gogicznego, Kraków 2013;

Probucka D., Na czym polega spór pomiędzy obrońcami praw zwierząt a zwolennikami idei zwierzęcego dobrostanu?, [w:] D. Probucka, Filozo-ficzne podstawy idei praw zwierząt, Wydawnictwo Uniwersitas, Kraków 2013;

Regan T., Prawa i krzywda zwierząt, „Etyka” 1980, nr 18;

Ryder R. D., Szowinizm gatunkowy w laboratorium, [w:] W obronie zwie-rząt, tłum. M. Betley, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2011;

Singer P., Mason J., Etyka a to, co jemy, tłum. E. de Lazari, Wydaw-nictwo Czarna Owca, Warszawa 2012;

Singer P., Wyzwolenie zwierząt, tłum. A. Alichniewicz, A. Szczesna, PIW, Warszawa 2004;

Św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna, tłum. P. Bełch O. P., t. 12, Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Versitas”, Londyn 1985;

Wydrych J., Poza gatunek? – NGO pro zwierzęce, aktywizm, prawa zwie-rząt, [w:] Poza gatunek. Rozmowy o aktywizmie, prawach zwierząt i społe-czeństwie, red. J. Wydrych, Fundacja Czarna Owca Pana Kota, Kra-ków 2013.

Zwolińska J., Sześć zasad prawa ochrony zwierząt, [w:] Status zwierzęcia. Zagadnienia filozoficzne i prawne, red. T. Gardocka, A. Gruszczyńska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2014.10.105
Data publikacji: 2015-04-20 21:29:29
Data złożenia artykułu: 2015-04-20 15:28:52


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1665
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Barbara Grabowska

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl