Charlesa Taylora dyskusja z naturalizmem

Paweł Nowicki

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest analiza rozważań Charlesa Taylora dotyczących problematyki ludzkiej tożsamości oraz wskazanie głównych tez jego antynaturalizmu. Zostaje też podjęta kwestia pozycji myśli Taylora w horyzoncie tradycji fenomenologii oraz filozofii hermeneutycznej. Krytyka naturalizmu polega między innymi na wykazaniu konstytutywnego dla człowieka horyzontu aksjologicznego – nieusuwalnych ram pojęciowych, poprzedzających wszelkie redukcjonistyczne koncepcje natury ludzkiej.

Słowa kluczowe


naturalizm; psychologizm; filozofia hermeneutyczna; fenomenologia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bielik-Robson A., Wstęp. My romantycy – źródła romantycznego modernizmu Charlesa Taylora [w:] Ch. Taylor, Źródła podmiotowości Narodziny tożsamości nowoczesnej, tłum. M. Gruszczyński i in., PWN, Warszawa 2012.

Frankl V., Homo patiens, tłum. R. Czarnecki i J. Morawski, Wydawnictwo PAX, Warszawa 1984.

Gadacz T., Głos w dyskusji, [w:] Uśpione źródła, „Znak” 2002, nr 5.

Gadamer H.-G., Prawda i metoda, tłum. B. Baran, Wydawnictwo Inter Esse, Kraków 1993.

Garrido A. A., Identidad personal y donación: La configuración del yo en acción dramatica, Madrid 2008.

Gehri Gamio G., Charles Taylor contra el “modelo epistemologico”: Racionalidad y agente encarnado, http://gonzalogamio.blogspot.com/ 2008/06/charles-taylor-racionalidad-y-agente.html [dostęp: 29.11. 2014].

Hegel G. W. F., Zasady filozofii prawa, tłum. A. Landman, PWN, Warszawa 1969.

Heidegger M., Bycie i czas, tłum. B. Baran PWN, Warszawa, 2007.

Heidegger M., Czas światoobrazu, tłum. K. Wolicki, [w:] M. Heidegger, Drogi lasu, tłum. J. Gierasymiuk i in., Wydawnictwo ALETHEIA, Warszawa 1997.

Heidegger, M., Źródło dzieła sztuki, tłum. J. Mizera [w:] M. Heidegger, Drogi lasu, tłum. J. Gierasymiuk i in., Wydawnictwo ALETHEIA, Warszawa 1997.

Husserl E., Badania logiczne, tłum. J. Sidorek, t. 1, Wydawnictwo COMER, Toruń 1996.

Husserl E., Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, tłum. S. Walczewska, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 1999.

Kaczmarek A., Charles Taylor wobec dylematów współczesności, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011.

Locke J., Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. W. M. Kozłowski, Wydawnictwo HACHETE, Warszawa 2011.

Lovejoy A. O., Wielki łańcuch bytu, tłum. A. Przybysławski, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009.

Mackie J. L., Ethics: Inventing Right and Wrong, Penguin Books, Harmonsworth 1977.

Murdoch I., Prymat dobra, tłum. A. Pawelec, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996.

Nowak W., Spór o nowoczesność w poglądach Charlesa Taylora i Alisdaira MacIntyre’a, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.

Ortega y Gasset J., „Ja” jako to, co działające [w:] R. Gaj, Ortega y Gasset, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 2007.

Ortega y Gasset J., Ewolucja teorii dedukcyjnej, tłum. E. Burska, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004.

Platon, Fedon, [w:] Platon, Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon, tłum. W. Witwicki, PWN, Warszawa 1984.

Platon, Państwo, [w:] Państwo Platona, tłum. W. Witwicki, Wydawnictwo AKME, Warszawa 1990.

Spaeman R., Löw N., Cele naturalne, tłum. A. Półtawski, Wydawnictwo Terminus, Warszawa 2008.

Św. Augustyn, O życiu szczęśliwym, tłum. A. Świderkówna, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.

Taylor Ch., Etyka autentyczności, tłum. A. Pawelec, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996.

Taylor Ch., Źródła podmiotowości Narodziny tożsamości nowoczesnej, tłum. M. Gruszczyński i in., PWN, Warszawa 2012.

Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, tłum. B. Baran i P. Miziński, Wydawnictwo ALETHEIA, Warszawa 2010.

Zahavi D., Fenomenologia Husserla, tłum. M. Święch, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2014.11.21
Data publikacji: 2015-04-20 21:47:31
Data złożenia artykułu: 2015-04-20 16:05:39


Statystyki


Widoczność abstraktów - 645
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Paweł Nowicki

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl