Posthumanizm: między metafizyką a etyką

Magdalena Hoły-Łuczaj

Streszczenie w języku polskim


W artykule analizuję kluczowe dla posthumanizmu założenie, zgodnie z którym wytworzenie nowej metafizyki ustanowi fundament dla nowej etyki obejmującej nie tylko człowieka, ale też byty pozaludzkie. W artykule najpierw zrekonstruowano tę tezę na przykładzie „nowego materializmu” (R. Braidotti, J. Bennett, D. Coole, S. Frost), a następnie omówiono problemy łączące się z uzasadnianiem tez etycznych przez występujące w posthumanizmie twierdzenia metafizyczne.

Słowa kluczowe


posthumanizm; nowy materializm; metafizyka; etyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Badmington N., Theorizing Posthumanism, „Cultural Critique” 2003, nr 53.

Bakke M., Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2010.

Bennett J., Vibrant Matter: A Political Ecology of Things, Duke University Press, Durham–London 2010.

Boddice R., The End of Anthropocentrism, [w:] Anthropocentrism. Humans, Animals, Environments, red. Boddice Rob, Brill, Leiden–Boston 2011.

Braidotti R., The Posthuman, Polity Press, Malden 2013.

Brennan A., Lo N. S. Y., Understanding Movements in Modern Thought: Understanding Environmental Philosophy, Durham 2010.

Chyrowicz B., Bioetyka a metafizyka, „Diamteros” 2004, nr 2.

Dolphijn R., van der Tuin I., New Materialism: Interviews & Cartographies, Open Humanities Press, 2012.

Domańska E., Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami, „Kultura Współczesna” 2008, nr 3.

Ferrando F., Posthumanism, Transhumanism, antihumanism, metahumanism, and New Materialisms Differences and Relations, „Existenz” 2013, vol. 8.

Filek J., Idea wiecznego powrotu jako zaprzeczenie bezpowrotności, [w:] Boska radość powtórzenia. Idea wiecznego powrotu, red. M. Proszak, A. Szklarska, A. Żymełka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

Hassan I., Prometheus as Performer: Toward a Postmodern Culture?, [w:] Performance in Postmodern Culture, red. M. Benamou, Ch. Caramello, Coda Press, Madison 1977.

Hayward T., Anthropocentrism: A Misunderstood Problem, „Environmental Values” 1997, vol. 6, nr 1.

Herbrechter S., Posthumanism: A Critical Analysis, Bloomsbury Publishing House, London–New York 2013

Kirkman R., Sceptcial Environmentalism. The Limits of Philospohy and Science, Indiana University Press, Bloomington 2002.

Lovejoy A. O., Wielki łańcuch byt. Studium historii pewnej idei, tłum. A. Przybysławski, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009.

Makowski P., „Gilotyna Hume’a”, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2011, nr 4, s. 317–334.

New Materialisms. Ontology, Agency, and Politics, red. D. Coole, S. Frost, Duke University Press, Durham–London 2010.

Pepperell R., The Posthuman Manifesto, http://www.robertpepperell. com/Posthum/gener.htm [dostęp: 14.01.2015].

Piątek Z., Aspekty antropocentryzmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1988.

Rorty R., Kant a Dewey, [w:] tenże, Filozofia jako polityka kulturalna, tłum. B. Baran, Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Warszawa 2009.

Szahaj A., Co to jest postmodernizm?, „Ethos” 1996, nr 33–34.

Wilkoszewska K., Czym jest postmodernizm?, Wydawnictwo Oddziału PAN, Kraków 1997.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2014.11.45
Data publikacji: 2015-04-20 21:47:31
Data złożenia artykułu: 2015-04-20 16:14:11


Statystyki


Widoczność abstraktów - 806
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Magdalena Hoły-Łuczaj

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl