Wspieranie młodzieży akademickiej w dojrzewaniu do dorosłości

Katarzyna Klimkowska

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest ukazanie potrzeby psychoedukacyjnego akademickiego wspierania rozwoju w dorosłości studentów oraz budowania wśród młodzieży akademickiej pozytywnego klimatu dla korzystania z tego typu wsparcia. Obszary wymagające profesjonalnej interwencji doradczej i edukacyjnej wyodrębniono na podstawie analizy specyfiki rozwojowej okresu wczesnej dorosłości w świetle wybranych koncepcji rozwoju człowieka dorosłego, analizy problemów życiowych doświadczanych przez dorosłych, analizy założeń psychoprofilaktyki oraz analizy wyników badań empirycznych nad wybranymi kompetencjami studentów do funkcjonowania jako osoby dorosłe.


Słowa kluczowe


wczesna dorosłość; studenci; problemy życiowe; rozwój dorosłych; psychoedukacja; psycho-profilaktyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arnett J. J., Emerging adulthood, a theory of development from the late teens through the twenties, „American Psychologist” 2000, vol. 55, nr 5, s. 469–480.

Arnett J. J., Conceptions of the transition to adulthood: perspectives from adolescence through midlife, „Journal of Adult Development” 2001, vol. 8, nr 2, s. 133–143.

Arnett J. J., Emerging adulthood: what is it, and what is it good for?, „Journal of Society for Research in Child Development” 2007, vol. 1, nr 2, s. 68–73.

Arnett J. J., Suffering, selfish, slackers? myths and reality about emerging adults, „Journal of Youth and Adolescence” 2007, nr 36, s. 23–29.

Arnett J. J., Emerging Adulthood(s). The cultural psychology of a new life stage, [w:] Bridging cultural and developmental approaches to psychology, new syntheses in theory, research, and policy, red. L. A.

Jensen, University Press, Oxford 2011, s. 255–275.

Bańka A., Kapitał kariery – uwarunkowania, rozwój i adaptacja do zmian organizacyjnych oraz strukturalnych rynku pracy, [w:] Współczesna psychologia pracy i organizacji, red. Z. Ratajczak, A. Bańka, E. Turska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 59–117.

Bauman Z., Płynna nowoczesność, tłum. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.

Bauman Z., Koniec orgii, „Gazeta Wyborcza”, 09.02.2009 (rozmawiał T. Kwaśniewski).

Fudała J., Pomoc psychologiczna – rodzaje i warunki pomagania, „Świat problemów” 2012, http://www.swiatproblemow.pl/2012_01_1.html [dostęp: 02.02.2016].

Gaś Z. B. Współczesne koncepcje profilaktyki uzależnień, [w:] Psychologia wychowawcza stosowana Wybrane zagadnienia, red. Z. B. Gaś, Wyd. UMCS, Lublin 1995, s. 97–113.

Gaś Z. B., Psychoprofilaktyka, Wyd. UMCS, Lublin 2000.

Gaś Z. B., Profilaktyka w szkole, Zapobieganie uzależnieniom uczniów, CMPPP, Warszawa 1997.

Jahoda M., Current concepts of positive mental health, „Joint commission on mental health and illness monograph series” 1958, vol 1, Basic Books, New York.

Jessor R., Jessor S., Problem Behavior and Psychosocial Development, Academic Press, New York 1977.

Kazdin A., Zdrowie psychiczne młodzieży w okresie dorastania. Programy profilaktyczne i lecznicze, „Nowiny Psychologiczne” 1996, nr 2.

Klimkowska K., Orientacja na sukces zawodowy studentów kończących studia translatorskie, Wyd. UMCS, Lublin 2013.

Klimkowska K., Student jako człowiek dorosły, [w:] Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych, red. T. Aleksander, D. Barwińska, ITE, Kraków–Radom 2007, s. 459–463.

Klimkowska K., Student pedagogiki specjalnej jako osoba dorosła, [w:] Kompetencje pedagoga specjalnego, red. Z. Palak, A. Bujnowska, Wyd. UMCS, Lublin 2008, s. 27–31.

Klimkowska K., Students attitudes towards being professionally counseled, „Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2013, vol. 84, s. 1275–1280.

Klimkowska K., Students’ Opinions on Their Competences for Reaching Life Success, „Pro-cedia – Social and Behavioral Sciences” 2012, vol. 55, nr 5, s. 32–38.

Klimkowska K., Ustawiczna autoedukacja jako korelat jakości życia w percepcji dorosłych, [w:] W poszukiwaniu jakości życia, Ujęcie interdyscyplinarne, red. M. Jasiński, NWSP, Białystok 2013, s. 41–65.

Klimkowska K., Cognitive Proactivity of Translators-to-be, „Language and Literary Studies of Warsaw” 2014, vol. 4, s. 223–237.

Kulczycki M., Rozważania wokół zagadnień psychologicznego poradnictwa życiowego, „Prace Psychologiczne XLIX, Acta Universitatis Wratislaviensis” 1998, nr 2044, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Neckar-Ilnicka T., Absolwent szkoły wyższej – humanista (?) na rynku pracy [w:] Kompetencje absolwentów szkół wyższych na miarę czasów. Wybrane ujęcia, red. A. Szerląg, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009.

Oleś P. K., Psychologia człowieka dorosłego, PWN, Warszawa 2011.

Ostaszewski K., Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.

Przetacznik-Gierowska M., Zasady i prawidłowości psychicznego rozwoju człowieka, [w:] M. Przetacznik–Gierowska, M. Tyszkowa, Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia wstępne, t. 1, PWN, Warszawa 2000.

Suchańska A., Przejawy i uwarunkowania psychologiczne pośredniej autodestrukcyjności, UAM, Poznań 1998.

Szymańska J., Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, ORE, Warszawa 2015.

Tanner J. L., Arnett J. J., Leis J. A., Emerging adulthood: Learning and developing during the first stage of adulthood, [w:] Handbook of research on adult development and learning, red. M. C. Smith, N. DeFrates-Densch, Routledge, New York/London 2008, s. 34–67.

Turner J. S., Helms D. B., Rozwój człowieka, tłum. S. Lis [i in.], WSiP, Warszawa 1999.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2016.18.69
Data publikacji: 2016-10-10 01:42:27
Data złożenia artykułu: 2016-03-14 21:25:10


Statystyki


Widoczność abstraktów - 782
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Katarzyna Klimkowska

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl