Cechy swoiste sztuki w pismach Dostojewskiego i Tołstoja. Kilka uwag

Ewa Cichocka

Streszczenie w języku polskim


W artykule pokazuję, w jaki sposób sztukę definiuje Fiodor Dostojewski oraz Lew Tołstoj. Według pierwszego, sztukę charakteryzuje to, że wytwarza piękno. Piękno należy jednak nie tylko do estetyki, lecz także do etyki. Zdaniem drugiego, nie powinniśmy zadowalać się określeniem sztuki odwołującym się do piękna, lecz poszukiwać innego, ogólnego, takiego, które pozwoli jednoznacznie rozstrzygać, co jest, a co nie jest sztuką. Tołstoj dochodzi ostatecznie do wniosku, że sztuka jest swego rodzaju medium, a tym, co ją odróżnia od innych form obcowania międzyludzkiego, jest jej zdolność do zarażania uczuciami. Obaj Rosjanie zgadzają się co do tego, że sztuka ma wielką moc od-działywania na człowieka i że to właśnie ona uratuje świat.

Słowa kluczowe


sztuka; piękno; dobro; chrześcijaństwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abramowski E., Co to jest sztuka? (Z powodu rozprawy L. Tołstoja: »Czto takoje iskusstwo?«), [w:] Tołstoj L., Co to jest sztuka?, tłum. M. Leśniewska, Wy-dawnictwo Literackie, Kraków 1980.

Asmus W. F., Lew Tołstoj, tłum. J. Walicka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1964.

Copleston F., Historia filozofii. Filozofia rosyjska, t. 10, tłum. B. Chwedeńczuk, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2009.

De Lazari A., W kręgu Fiodora Dostojewskiego. Poczwiennictwo, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2000.

Dostojewski F., Dziennik pisarza, t. 1., tłum. M. Leśniewska, PIW, Warszawa 1982.

Dostojewski F., O literaturze i sztuce, tłum. M. Leśniewska, Wydawnictwo Lite-rackie, Kraków 1976.

Estreicher K., Historia sztuki w zarysie, PWN, Warszawa–Kraków 1990.

Evdokimov P., Sztuka ikony. Teologia piękna, tłum. M. Żurowska, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2006.

Gołaszewska M., Zarys estetyki, PWN, Warszawa 1986.

Laskowski P., Szkice z dziejów anarchizmu, Muza, Warszawa 2006.

Smaga J., Fiodora Dostojewskiego rozważania o sztuce, [w:] F. Dostojewski, O literaturze i sztuce, tłum. M. Leśniewska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976.

Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 1976.

Tołstoj L., Co to jest sztuka?, tłum. M. Leśniewska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980.

Wygotski L., Psychologia sztuki, tłum. M. Zagórska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2013.7.63
Data publikacji: 2015-07-07 01:57:12
Data złożenia artykułu: 2015-07-05 21:54:34


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1347
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Ewa Cichocka

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl