Zasoby osobiste i kompetencje zawodowe kuratorów sądowych niezbędne w pracy z osob ą dozorowan ą z problemem alkoholowym

Andrzej Węgliński

Streszczenie w języku polskim


W artykule dokonano wielowymiarowego ujęcia podstawowych kompetencji i umiejętności kuratorów sądowych dla dorosłych, niezbędnych w pracy z osobami dozorowanymi z problemem alkoholowym. Udokumentowano zależności, jakie zachodzą pomiędzy spożywaniem alkoholu a zachowaniami przestępczymi. Zwrócono uwagę na postawy i zdolności komunikacyjne kuratorów motywujące
osoby dozorowane do autoresocjalizacji. Porównano tradycyjne, rekonstrukcyjno‑ kreacyjne sposoby pracy z dozorowanym uzależnionym od alkoholu z możliwością zastosowania zasad i stadiów pracy opartej na tzw. metodzie Rozmowy Motywującej (Motivational Interviewing), opracowanej przez W. R. Millera i S. Rollnicka z myślą o przygotowaniu skazanych do zmiany zachowań związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych.

Słowa kluczowe


probacja; dozorowani z problemem alkoholowym; kompetencje i umiejętności kuratorów sądowych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bałandynowicz A. (2009). Integracja skazanych w systemie penitencjarnym w warunkach powrotu do społeczeństwa . W: A. Fidelus (red.) W stronę readaptacji społecznej. Piotrków

Trybunalski.

Bałandynowicz A. (2006). Probacja. System sprawiedliwego karania. Warszawa.

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K. (2004). Kryminologia. Gdańsk.

Bulenda T. Musidłowski R. (red.) (2008). System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce. Warszawa.

Carson R. C., Butcher J. N., Mineka S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk.

Casselman J., Moorthamer L. (1994). Używanie alkoholu a przemoc w społeczeństwie. „Alkohol a Zdrowie”, nr 10, Warszawa.

Cichoż‑Lach H., Grzyb M., Celiński K., Słomka M. (2008). Nadużywanie alkoholu a alkoholowa choroba wątroby. „Alkoholizm i Narkomania” nr 21.

Gaberle A. (1993). Patologia społeczna. Warszawa.

Garwin, B. A. Seabury Ch. D. (1998). Działania interpersonalne w pracy socjalnej: procesy i procedury. Katowice.

Gogacz K. (2012). Różnicowanie oddziaływań resocjalizacyjnych społecznych kuratorów sądowych a efektywność dozorów probacyjnych. Radom.

Gottlieb P. i Gabrielsen G. (1992). Alcohol‑Intoxicated

Homicides in Copenhagen, 1959–1983. International Journal of Law and Psychiatry”, vol. 15.

Grzegorzewska M. (1967). Postawa kuratora sądowego wobec nieletniego znajdującego się w warunkach wykolejenia. „Szkoła Specjalna”, nr 2.

Grzegorzewska M. (1989). Wybór pism. Warszawa.

Hołyst B. (1999). Kryminologia. Warszawa.

Juszczak D., Talarowska M. (2009). Charakterystyka sprawców przestępstw nadużywających alkoholu w świetle analizy opinii sądowo‑psychiatrycznych. „Pol. Merk. Lek.”, XXVII.

Kawula S. (2002). Pomocniczość i wsparcie. Olsztyn.

Kozera Ł. (2008). Społeczno‑ekonomiczne aspekty funkcjonowania systemu postpenitencjarnego w województwie świętokrzyskim. Praca doktorska. Katowice.

Kujan P. (2012). Działalność kuratorów sądowych dla osób dorosłych w opiniach pracowników socjalnych, studentów resocjalizacji oraz skazanych oddanych pod dozór. W: B. Urban

i M. Konopczyński. Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym. Kraków.

Kwaśniewski J. (red.) (1995). Praca socjalna, pomoc społeczna. Warszawa.

Linowski K. (2009). Warunkowe zwolnienie i jego korelaty socjopedagogiczne. Warszawa.

Liszke W. (2008). Wychowawczo‑zapobiegawcza funkcja dozoru. W: T. Jedynak i in. (red.) Zarys metodyki pracy kuratora sądowego. Warszawa.

Maslow A. (1986). W stronę psychologii istnienia. Warszawa.

Mellibruda J. (1996). Ludzie z problemami alkoholowymi. Warszawa.

Mellibruda J., Sobolewska‑Mellibruda Z. (2006). Integracyjna psychoterapia uzależnień teoria i praktyka instytut psychologii zdrowia. Warszawa.

Miller W. R. (2009). Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji. Zalecenia do Optymalizacji Terapii. Warszawa.

Miller W. R., Rollnick S. (1991). Motivational Interviewing. New York.

Mościcka L. (1986). Resocjalizacja osób uzależnionych od alkoholu. W: I. Wald. Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne. Warszawa.

Pospiszyl I. (2008). Patologie społeczne. Warszawa.

Prochaska J. O., DiClemente C. C. (1992). Transtheoretical therapy. Toward a comprehensive a more integrative model of change. Psychotherapy: Theory, Research, and Practice, nr 19.

Pytka L. (2008). Rozkwit pedagogiki resocjalizacyjnej w Polsce. „Opieka, Wychowanie, Terapia”, nr 3–4.

Rogers C. R. (1957). The necessary and sufflcient conditions of therapeutic personality change. „Journal of Consulting Psychology”, 21.

Rogers C. R. (1980). W kierunku twórczości. W: Z. Siwek, D. Zarębska‑Piotrowska. Psychologia twórczości. Wybór tekstów. Kraków.

Rogers C. R. (2002). Sposób bycia. Poznań.

Rogers C. R. (1991). Terapia nastawiona na klienta, grupy spotkaniowe. Wrocław.

Roizen J. (1997). Epidemiological issues in alcohol‑related

violence. “Alcohol Alert”, nr 38.

Rozporządzenie MS z dnia 26 lutego 2013 w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych, poz. 335.

Skidmore R. A., Thackeray M. G. (1998). Wprowadzenie do pracy socjalnej. Katowice.

Szymanowska A. (2003). Więzienie i co dalej. Warszawa 2003.

Tyszka Z. (1963). Rola kuratora sądowego w resocjalizacji nieletnich przestępców. Poznań.

Utrat‑Milecki J. (2010). Kara. Teoria i kultura penalna: perspektywa integralnokulturowa. Warszawa.

Witkowska‑Paleń A. (2008). Instytucja społecznego kuratora sądowego w opinii osób pełniących funkcję kuratora. Na podstawie badań wśród kuratorów społecznych w Sądach Rejonowych

w Tarnobrzegu, Nisku i Stalowej Woli. Stalowa Wola.

Woronowicz B. T. (1993). Alkoholizm jako choroba. Warszawa.

Wójcik D. i in. (2010). Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki. Warszawa.

Wraith M. (2005). Przywracając szacunek sprawiedliwości. Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2013.32.0.343
Data publikacji: 2015-07-09 01:50:27
Data złożenia artykułu: 2015-07-09 01:08:38

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Andrzej Węgliński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.