Innowacyjność – immanentna cecha nauczycielskiego profesjonalizmu

Krystyna Kusiak

Streszczenie w języku polskim


Innowacyjność nauczyciela to zagadnienie ważne dla rozważań dydaktycznych i pedeutologicznych. Można o niej myśleć jako o właściwości nauczycielskiego profesjonalizmu dostępnej tylko niewielu. Można też myśleć jako o cesze immanentnie związanej z tym zawodem. Ten drugi sposób rozumowania uzasadniają konstytutywne właściwości procesu kształcenia, do jakich należą interakcyjność oraz kontekstowość. Te, wraz z założeniem stopniowalności nowatorstwa, tworzą podstawę do sformułowania tezy, że innowacyjność to w równej mierze obszar uprawnień i powinności zawodowych nauczyciela. 


Słowa kluczowe


dydaktyka; innowacyjność; nauczyciel; proces kształcenia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arends R.I., 1995, Uczymy się nauczać. Warszawa, WSiP.

Bednarczuk B., Kusiak K., Zdybel D., 2011, Portfolio w procesie kształtowania refleksyjności przyszłych nauczycieli. W: A. Karpińska, W. Wróblewska (red.), Kierunki rozwoju dydaktyki w dialogu i perspektywie. Warszawa, Wydawnictwo Difin.

Chodyński A., 2008, Przedsiębiorczość i innowacyjność a kompetencje – aspekty strategiczne. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, nr 2, 31–39.

Czerepaniak-Walczak M., 1997, Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela. Toruń, Wydawnictwo Edytor.

Davis R.H., Alexander L.T., Yelon S.L., 1983, Konstruowanie systemu kształcenia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Fleming E., 1971, Składniki systemu dydaktycznego. W: W. Okoń (red.), System dydaktyczny. Warszawa, PZWS.

Gallo C., 2011, Steve Jobs: Sekrety innowacji. Zupełnie inaczej – reguły przełomowego sukcesu. Kraków, Wydawnictwo Znak.

Illeris K., 2006, Trzy wymiary uczenia się. Poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.

Kraśnicka T., 2013, Innowacyjność przedsiębiorstw – uwarunkowania organizacyjne. „Studia Ekonomiczne”, nr 136, 165–179.

Kruszewski K., 1995, O nauczaniu i uczeniu się w szkole. W: K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania Czynności nauczyciela. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konarzewski K., 1995a, O wychowaniu w szkole. W: K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania Czynności nauczyciela. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konarzewski K., 1995b, Nauczyciel. W: K. Konarzewski (red.), Sztuka nauczania Szkoła. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kozielecki J., 1997, Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Kruszewski K., 1974, Nauczanie programowane w systemie dydaktycznym. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kwaśnica R., 2003, Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika 2. Podręcznik akademicki. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kyriacou Ch., 1997, Effective Teaching in Schools. Theory and Practice. Cheltenham, Stanley Thornes (Publishers) Ltd.

Meighan R., 1993, Socjologia edukacji. Toruń, Wydawnictwo UMK.

Niemierko B., 1999, Pomiar wyników kształcenia. Warszawa, WSiP.

Niemierko B., 2007, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Nowak A., Lebenstein M., Szamrej J., 2009, „Bąble“ modelem przemian społecznych. W: J. Kozielecki (red.), Nowe idee w psychologii. Gdańsk, GWP.

Okoń W., 1971, Podstawy systemu dydaktycznego. W: W. Okoń (red.), System dydaktyczny. Warszawa, PZWS.

Okoń W., 1987, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Penc J., 1999, Innowacje i zmiany w firmie. Transformacje i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Warszawa, Agencja Wydawnicza Placet.

Pervin L.A., 2002, Psychologia osobowości. Gdańsk, GWP.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego, 2012, Dz. U., poz. 1538.

Rubacha K., 2008, Nowe kategorie pojęciowe współczesnej teorii wychowania. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika 2. Podręcznik akademicki. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sikora J., Uziębło A., 2013, Innowacja w przedsiębiorstwie – próba zdefiniowania. „Zarządzanie i Finanse”, t. 2, nr 2, 351–363.

Słownik wyrazów obcych, 2003. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Śliwerski B., 2001, Program wychowawczy szkoły. Warszawa, WSiP.

Śliwerski B., 2008, Reformowanie oświaty w Polsce. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Pedagogika 2. Podręcznik akademicki. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Witkowski L., 1997, Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność. Warszawa, IBE.

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), 2006, Dz. Urz. UE, L 394.

Zdybel D., Kusiak K., Bednarczuk B., 2011, Indywidualny wymiar edukacji nauczycielskiej – o procesie stawania się refleksyjnym praktykiem. W: E. Skrzetuska (red.), Problemy edukacji wczesnoszkolnej. Indywidualizacja – uzdolnienia – refleksja nauczyciela. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2017.36.1.75
Data publikacji: 2018-01-15 12:37:22
Data złożenia artykułu: 2016-12-20 11:40:03

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Krystyna Kusiak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.