Kreatywność w Świetle Teorii Uczenia się Muzyki E. E. Gordona

Beata Bonna

Streszczenie w języku polskim


W artykule zaprezentowano najważniejsze założenia teorii uczenia się muzyki E. E. Gordona dotyczące rozwijania kreatywności poprzez improwizację, która jest najdoskonalszym przejawem myślenia muzycznego. Skupiono się w nim na opisaniu pojęć związanych z kreatywnością, twórczością oraz aktywnością twórczą. Szczególną uwagę poświęcono
charakterystyce twórczości i improwizacji muzycznej, rodzajów improwizacji oraz metod jej kształtowania, jak również sposobów pomiaru i oceny. W polskiej rzeczywistości edukacyjnej twórczość i improwizacja nie zajmują należnego im miejsca. Wskazania wynikające z założeń
gordonowskiej teorii uczenia się muzyki mogą stanowić ważny punkt odniesienia do ich szerszego uwzględnienia w systemie edukacji muzycznej w polsce.


Słowa kluczowe


kreatywność, twórczość, improwizacja muzyczna, teoria uczenia się muzyki E. E. Gordona, testy gotowości do improwizacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Azzara Ch.D., 1993, Audiation-Based Improvisation Techniques and Elementary Instrumental Students’ Music Achievement. „Journal of Research in Music Education”, vol. 41, no. 4, 328-342, DOI: 10.2307/3345508

Azzara Ch.D., 1999, An Aural Approach to Improvisation. „Music Educators Journal”, vol. 86, no. 3, 21-25, DOI: 10.2307/3399555

Azzara Ch.D., 2005, Understanding Music through Improvisation. W: M. Runfola, C. Crump Taggart (red.), The Development and Practical Application of Music Learning Theory. Chicago, GIA Publications, Inc., 399-423.

Beaty R. E., 2015, The Neuroscience of Musical Improvisation. „Neuroscience & Biobehavioral”, vol. 51, 108–117, DOI: 10.1016/j.neubiorev.2015.01.004

Biasutti M., 2015, Pedagogical Applications of Cognitive Research on Musical Improvisation. „Frontiers in Psychology”, no. 6, DOI: 10.3389/fpsyg.2015.00614

Biasutti M., 2017, Teaching Improvisation through Processes. Applications in Music Education and Implications for General Education. „Frontiers in Psychology”, vol. 8, DOI: 10.3389/fpsyg.2017.00911

Bonna B., 2005a, Rodzina i przedszkole w kształtowaniu umiejętności muzycznych dzieci. Zastosowanie koncepcji Edwina E. Gordona. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Bonna B., 2005b, V Seminarium Gordonowskie w Ciechocinku. „Kultura i Edukacja”, nr 1, 145-148.

Bonna B., 2011, Podstawy Gordonowskiej metody zespołowego nauczania gry na instrumentach muzycznych. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Bonna B., 2015, Testy Edwina E. Gordona i ich znaczenie w ewaluacji procesu kształcenia muzycznego oraz rozwoju audiacji. W: B. Bonna (red.), Edukacja – Muzyka – Kultura. Implikacje pedagogiczne i historyczne. Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 21-34.

Bonna B., 2016, Zdolności i kompetencje muzyczne uczniów w młodszym wieku szkolnym. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Bonna B., 2017, Innowacyjność edukacji muzycznej w projekcjach Edwina E. Gordona. Raport z przeprowadzonych badań uczniów klas początkowych. W: A. Kozubska, R. Maciołek, P. Ziółkowski (red.), Edukacja-Rodzina-Społeczeństwo. Bydgoszcz, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki, t. 29, nr 2, 193-208.

Brzeziński J., 1984, Elementy metodologii badań psychologicznych. Warszawa, PWN.

Drösser Ch., 2011, Muzyka, daj się uwieść. Warszawa, PWN.

Gajda J., 2011, Aktualne problemy dotyczące podejmowania twórczości i sztuki w kształceniu estetycznym. W: K. Ziołowicz, J. Sztejnbis-Zdyb (red.), Współczesna edukacja estetyczna. Teoria i praktyka. Kielce, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, 15-23.

Gardner H., 2002, Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce. Poznań, Media Rodzina.

Gordon E.E., 1997, Preparing Young Children to Improvise at a Later Time, „Early Childhood Connections”, vol. 3, no. 4, 6-12.

Gordon E.E., 1998a, Harmonic Improvisation Readiness Record and Rhythm Improvisation Readiness Record. Chicago, GIA Publications, Inc.

Gordon E.E., 1998b, Introduction to Research and the Psychology of Music. Chicago, GIA Publications, Inc.

Gordon E.E., 1999, Sekwencje uczenia się w muzyce. Umiejętności, zawartość i motywy. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.

Gordon E.E., 2002, Audiation: The Foundation for Harmonic Improvisation. W: W. Jankowski, B. Kamińska, A. Miśkiewicz (red.), Człowiek – muzyka – psychologia. Warszawa, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, 451-471.

Gordon E.E., 2002, Rating Scales and Their Uses for Measuring and Evaluating Achievement in Music Performance. Chicago, GIA Publications, Inc.

Gordon E.E., 2003, Improvisation in the Music Classroom. Sequential Learning. Chicago, GIA Publications, Inc.

Gordon E.E., 2005, Harmonic Improvisation for Adult Musicians. Chicago, GIA Publications, Inc.

Grunow R.F., 2005, Music Learning Theory: A Catalyst for Change in Beginning Instrumental Music Instruction. W: M. Runfola, C. Crump Taggart (red.), The Development and Practical Application of Music Learning Theory. Chicago, GIA Publications, Inc., 179-200.

Konaszkiewicz Z., 2001, Szkice z pedagogiki muzyki. Warszawa, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Kołodziejski M., 2016a, Tworzenie i improwizowanie muzyki w warunkach szkolnych – uwagi na gruncie powszechnej edukacji. W: G. Cęcelek, M. Potoczna, M. Przybysz-Zaremba (red.), Rodzina – Szkoła – Środowisko społeczne – obszary kształtowania kreatywności i twórczości dziecka (ucznia). Skierniewice, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach, 127-136.

Kołodziejski M., 2016b, Tworzenie a improwizowanie muzyki w pedagogice muzycznej Edwina E. Gordona. W: I. Pufal-Struzik, Z. Okraj (red.), Kreatywność: między mitami, stereotypami a rzeczywistością. Kielce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 229-241.

Kołodziejski M., 2018, Rhythmical Creativity in Duple and Triple Meter of Students of Early School Education in the Light of Their Stabilised Musical Aptitudes and Rhythm Readiness to Improvise. „Review of Artistic Education”, no. 15-16, 13-28.

Kujawński J., 1990, Współczesne kierunki modernizacji nauczania początkowego. W: J. Kujawiński (red.), Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych: zarys metodyki. Warszawa, WSiP, 11-39.

Limont W., 2003, Twórczość w aspekcie cyklu życia. W: E. Dombrowska, A. Niedźwiedzka, (zebrały i oprac.), Twórczość – wyzwanie XXI wieku. Kraków, Oficyna wydawnicza „Impuls”, 17-28.

Limont W., Cieślikowska J., 2004, Czy potrzebna jest pedagogika zdolności? W: W. Limont (red.), Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 31-62.

Łobocki M., 2005, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Norman M., 2005, Developing Thinking Musicians in Instrumental Music. W: M. Runfola, C. Crump Taggart (red.), The Developmental and Practical Application of Music Learning Theory, Chicago, GIA Publications, Inc., 201-214.

Orlow T., 2012, Improwizacja – sztuka spontaniczna. W: J. Uchyła-Zroski (red.), Wartości w muzyce. Muzyka w środowisku społecznym. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, t. 4, 195-204.

Pikała A., 2011, Kreatywność jako wartość i cel edukacji. W: M. Zalewska-Pawlak, A. Pikała (red.), Szkoła XXI wieku – szkołą edukacji estetycznej. Projekt nadziei. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 71-84.

Skowrońska-Lebecka E., 2006, Współczesne badania i eksperymenty w dziedzinie kształcenia kreatywności muzycznej dzieci i młodzieży. W: A. Białkowski (red.), Edukacja muzyczna. Tożsamość i praktyka. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 139-152.

Sloboda J.A., 2002, Umysł muzyczny. Poznawcza psychologia muzyki. Warszawa, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina.

Szmidt K.J., 2013, Pedagogika twórczości. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z o.o.

Wróblewska M., 2011, Rozwój przez nabywanie kompetencji (w aspekcie uwarunkowań aktywności twórczej). „Chowanna” 1, 59-69.

Zwolińska E., 2011, Audiacja. Studium teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Zwolińska E.A., 2012a, Kształcenie nauczycieli według teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Zwolińska E.A., 2012b, Pomiar i wartościowanie w muzyce. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2019.38.1.147-160
Data publikacji: 2019-11-22 14:14:28
Data złożenia artykułu: 2018-09-12 13:08:14


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1785
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 678

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Beata Bonna

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.