Wartości w rodzinie zaczerpnięte od dzieci

Grzegorz Godawa

Streszczenie w języku polskim


Przekaz wartości w wychowaniu w rodzinie jest zwykle ukierunkowany na dziecko. Możliwe jest także oddziaływanie w odwrotnym kierunku. Wynika ono z istotnego znaczenia interakcji w rodzinnej edukacji aksjologicznej. Na ich podstawie w wychowaniu dokonuje się obustronny przekaz komunikatów, co umożliwia oddziaływanie dziecka na wartości rodziców. Oddziaływanie dzieci na hierarchię wartości rodziców dokonuje się poprzez bierny i aktywny wpływ dziecka, różnicowanie wartości, wzajemne wzmacnianie i wpływ przeciwstawny. Opisanie tych obszarów pozwala dostrzec znaczenie stosunku wychowawczego w rodzinie, a także możliwości jego modyfikacji. Jednocześnie zwraca uwagę na właściwe ujęcie roli dziecka w aksjologicznych przemianach w rodzinie.


Słowa kluczowe


dziecko, rodzice, przekaz wartości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczek W., 2015, Wychowanie dialogowe ku wartościom w rodzinie jako pomoc w twórczym zaangażowaniu człowieka w nauczaniu Jana Pawła II. „Rozprawy Społeczne”, t. 9, nr 4, 16–22.

Chałas K., 2006, Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, t. 1, Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja. Lublin–Kielce, Wydawnictwo Jedność.

Cudak H., 2011, Od Redakcji. „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy”, t. 1, nr 1, 5–6.

Dudzik I., Nowak S., 2017, Rola wartości w życiu współczesnego człowieka. Na podstawie przeprowadzonych badań własnych. W: I. Dudzik, B. Czuba, K. Rejman (red.), Rola wartości etycznych we współczesnym świecie, cz. I, Wartości etyczne współczesnego człowieka. Jarosław, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 9–22.

Dykalska-Bieck D., Zawadzka A.M., Lipowska M., 2017, Wychowanie w kulturze konsumpcji. Postawy wychowawcze rodziców a tendencje materialistyczne dzieci 5-6-letnich. „Polskie Forum Psychologiczne”, t. 22, nr 4, 636–655. DOI : 10.14656/PFP20170407.

Galarowicz J., 2011, Nowy elementarz etyczny. Kraków, Wydawnictwo Petrus.

Godawa G., 2008, Przemiany w postawach religijnych rodziców uczniów przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Kraków, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej.

Gurba E., 2013, Nieporozumienia z dorastającymi dziećmi w rodzinie. Uwarunkowania i wspomaganie. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jezierska-Wiejak E., 2013, Rodzina jako międzypokoleniowa płaszczyzna transmisji wartości. „Wychowanie w Rodzinie”, t. 8, nr 2, 285–299.

Karmolińska-Jagodzik E., 2012, Komunikacja międzypokoleniowa – rozważania wokół różnic kulturowych. „Studia Edukacyjne”, nr 21, 191–210.

Kawula S., 2007, Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza. W: S. Kawula,

J. Brągiel, A.W. Janke (red.), Pedagogika rodziny. Obszary, panorama problematyki. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 47–81.

Kmiecikowski W., 2016, Porozumienie między rodzicami a dziećmi jako problem i zadanie. Kilka wglądów fenomenologicznych. W: E. Karmolińska-Jagodzik (red.), Międzypokoleniowe relacje młodzieży z rodzicami. Wybrane konteksty edukacyjne.

Leszno, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego, 25–46.

Knafo A., Galansky N., 2008, The Influence of Children on Their Parents’ Values. „Social and Personality Psychology Compass”, t. 2, nr 3, 1143–1161. DOI : 10.1111/j.1751-9004.2008.00097.x.

Kornas-Biela D., 2009, Pedagogika prenatalna. Nowy obszar badań naukowych. Lublin, Wydawnictwo KUL.

Kotarba A., 2011, Wczesnodziecięce przywiązanie a dorosłe relacje. Determinizm czy niezależność? „Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji”, nr 6, 89–96.

Kożuchowski J., 2016, Wychowanie jest aktem odwagi. Wizja Roberta Spaemanna. „Wychowanie w Rodzinie”, t. 13, nr 1, 19–35.

Kuczynski L., 2003, Beyond Bidirectionality. Bilateral Conceptual Frameworks for Understanding Dynamics in Parent-Child Relations. W: L. Kuczynski (red.), Handbook of Dynamics in Parent-Child Relations. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 3–24. DOI : 10.4135/9781452229645.n1.

Okoń W., 2004, Wartość. W: W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak, 449.

Ryczan K., 1997, Wychowanie ku wartościom. W: M. Piotrowski (red.), Na przełomie stuleci. Naród – Kościół – Państwo w XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Benderowi. Lublin, Klub Integracji Katolickiej, 551–556.

Sowiński A.J., 2013, Podmiotowy charakter stosunku wychowawczego. W: J. Krukowski,

A. Wołoch (red.), Szkoła twórcza w odtwórczym świecie. Kraków, Wydawnictwo Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 362–371.

Spaemann R., 2001, Über den Mut zur Erziehung. W: R. Spaemann, Grenzen. Zur ethischen Dimension des Handelns. Stuttgart, Klett-Cotta, 490–502.

Suchocka A., 2011, Przemoc symboliczna jako element ukrytego programu kształcenia polskiej szkoły. „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, r. LII , nr 4 (187), 293–302.

Szymczyk L., 2017, Rola rodziny w rozwijaniu systemu wartości. „Łódzkie Studia Teologiczne”, t. 26, nr 1, 7–20.

Vohra N., What Can Adults Learn from Children?, opublikowano: https://www.quora.com/What-can-adults learn-from-children [dostęp: 10.10.2018].

Wrzesień W., 2000, Relacje międzypokoleniowe a rodzina. „Roczniki Socjologii Rodziny”, t. 12, 57–70.

Zarzecki L., 2012, Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie. Jelenia Góra, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2020.39.2.63-72
Data publikacji: 2020-06-03 13:24:42
Data złożenia artykułu: 2018-11-19 09:17:49


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1319
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 830

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2020 Grzegorz Godawa

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.