Gotowość młodzieży akademickiej do podejmowania zadań ponadosobistych z perspektywy jej doświadczeń rodzinnych

Zofia Remiszewska

Streszczenie w języku polskim


W podjętych badaniach poszukiwałam związku między gotowością do podejmowania zadań ponadosobistych a doświadczeniami rodzinnymi powiązanymi z procesem wychowania, zadając sobie pytanie: jaki jest związek doświadczeń rodzinnych – w kontekście działań wychowawczych – z gotowością młodych osób do podejmowania zadań ponadosobistych? Ponieważ badanie doświadczeń rodzinnych warunkujących gotowość do podejmowania zadań ponadosobistych polegało na przedstawieniu przez respondentów swoistego obrazu rodziców w kontekście ich działań wychowawczych oraz na określeniu rodzaju i częstotliwości stosowanych wobec nich środków dyscyplinujących, postanowiłam sprawdzić, jakie predyktory wynikające z relacji z rodzicami w kontekście ich działań wychowawczych, a jakie ze stosowanych środków dyscyplinujących warunkują gotowość do podejmowania zadań ponadosobistych. Zastosowana metoda analizy regresji wielokrotnej pozwoliła na wyodrębnienie predyktorów istotnych statystycznie dla ich związku z gotowością do podejmowania zadań ponadosobistych. Przeprowadzona analiza statystyczna wskazała na istotny związek omawianych zmiennych.


Słowa kluczowe


zadania ponadosobiste; młodzież; rodzina; wychowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bajkowski T., 2018, U źródeł tożsamości rodzinnej. System rodzinny w percepcji młodzieży akademickiej. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Bedyńska S., Książek M., 2012, Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Brągiel J., Matyjas B., Segiet K., 2019, Dzieciństwo – w stronę poznania, zrozumienia i zmiany. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Brzozowska-Brywczyńska M., 2018, Kulturowe środowisko jednorożców – kilka notatek o młodzieży i kulturze popularnej. W: Raport Młodzi 2018, opublikowano: http://mlodzi2018.pl/files/raport12.pdf [dostęp: 11.06.2019].

Cybal-Michalska A., 2014, Młodzież akademicka a kariera zawodowa. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Cybal-Michalska A., 2019, Pedagogika młodzieży. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.) Pedagogika. Podręcznik akademicki. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 383–390.

Demetrio D., 2000, Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Galas B., 2004, Młodzież. W: E. Różycka (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 3. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak, 327–336.

Gerstmann S., 1966, Osobowość. Warszawa, Wydawnictwo PZ WS.

Giddens A., 2012, Socjologia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Giddens A., 2014, Socjologia / kluczowe pojęcia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grzegorzewska I., Cierpiałowska L., 2018, Uzależnienia behawioralne. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gurycka A., 1979, Struktura i dynamika procesu wychowawczego. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Janicka I., Liberska H., 2017, Wstęp. W: I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 13–18.

Kawula S., 2014, Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza. W: S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke (red.), Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Łobocki M., 2007, Teoria wychowania w zarysie. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Łukaszewski W., 1974, Osobowość: struktura i funkcje regulacyjne. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Łukaszewski W., 1983, Czynniki decydujące o powodzeniu wychowania. W: B. Suchodolski (red.), Społeczeństwo wychowujące. Rzeczywistość i perspektywy. Wrocław,

Wydawnictwo Ossolineum, 192–193.

Łukaszewski W., 1984, Szanse rozwoju osobowości. Warszawa, Książka i Wiedza.

Mały słownik języka polskiego, 2000, E. Sobol (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mądrzycki T., 1970, Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw. Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Newcomb T.M., Turner R.H., Converse P.E., 1971, Psychologia społeczna. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nowak S., 1973, Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych. W: S. Nowak (red.), Teorie postaw. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 17–87.

Okoń W., 2001, Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa, Wydawnictwo Żak.

Orwid M., 2016, Czynniki psychospołeczne w psychiatrii dzieci i młodzieży. W: I. Namysłowska (red.), Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZ WL, 27–40.

Prangiszwili A.S., 1969, Psychologia nastawienia. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., 2014, Psychologia wychowawcza, t. 2, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Psichołogiczeskij słowar’, 1989, W.W. Dawydow i in. (red.), Moskwa.

Remiszewska Z., 2007, Kryzysy egzystencjalne młodzieży a edukacja szkolna, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Reykowski J., 1973, Postawy a osobowość. W: S. Nowak (red.), Teorie postaw. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 89–121.

Tyszkowa M., 1988, Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uznadze D.N., 1966, Psichołogiczeskije issledowanija. Moskwa.

Wojciszke B., 2013, Psychologia społeczna. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2020.39.2.207-222
Data publikacji: 2020-06-03 13:24:55
Data złożenia artykułu: 2019-06-14 06:56:00


Statystyki


Widoczność abstraktów - 925
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 578

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2020 Zofia Remiszewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.