Zgromadzenie wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Katarzyna Anna Falkiewicz, Katarzyna Dopierała

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy zgromadzenia wierzycieli w prawie restrukturyzacyjnym. Zgromadzenie wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest kolegialnym organem wierzycieli reprezentującym interesy wszystkich wierzycieli. Główną kompetencją przyznaną na rzecz zgromadzenia wierzycieli jest głosowanie przez zgromadzenie wierzycieli nad układem. Zgromadzenie wierzycieli, jako organ reprezentujący interesy wierzycieli, powinno być w postępowaniu restrukturyzacyjnym zwoływane w każdym przypadku, gdy jest wymagane podjęcie uchwały przez zgromadzenie wierzycieli w interesie wszystkich wierzycieli. Zakres kompetencji przyznanych na rzecz zgromadzenia wierzycieli został uregulowany w art. 104 prawa restrukturyzacyjnego. W związku z tym, że najważniejszym uprawnieniem przyznanym na rzecz zgromadzenia wierzycieli jest głosowanie nad układem, ustawodawca ustanowił odrębne przepisy regulujące kwestię dotyczącą zarówno zwołania posiedzenia, jak i głosowania przez zgromadzenie wierzycieli nad przyjęciem lub odrzuceniem układu. Istotnym novum wprowadzonym przez ustawodawcę, wzorowanym na niemieckim prawie insolwencyjnym, jest zasada głosowania nad przyjęciem układu. Do przyjęcia układu przez zgromadzenie wierzycieli niezbędne jest, aby układ w każdej z grup, które głosują oddzielnie, uzyskał dwie większości: większość osobową i większość kapitałową.


Słowa kluczowe


zgromadzenie wierzycieli; organ wierzycieli; prawo restrukturyzacyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamus R., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2015.

Allerhand M., Prawo układowe. Komentarz, Warszawa 1991.

Allerhand M., Prawo upadłościowe. Prawo układowe. Komentarz, Bielsko-Biała 1998.

Babiarz-Mikulska K., Status prawny wierzyciela w postępowaniu naprawczym, Warszawa 2006.

Buber O., Polskie prawo upadłościowe, Warszawa 1936.

Czajka D., Postępowanie naprawcze, Warszawa 2004.

Czajka D., Układ w prawie układowym, Warszawa 2002.

Gurgul S., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016.

Jakowlew A., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016.

Jochemczyk B., Zawarcie i zatwierdzenie układu w postępowaniu upadłościowym, Warszawa 2011.

Piasecki K., Prawo upadłościowe. Prawo o postępowaniu układowym. Komentarz, Bydgoszcz – Warszawa 1999.

Piasecki K., Ustawa prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2004.

Pogonowski P., Organy postępowania upadłościowego, Warszawa 2001.

Szuster Ł., Skutki układu w postępowaniu upadłościowym, Warszawa 2015.

Till E., Zasady materyalnego prawa konkursowego austryackiego, Lwów 1910.

Uzasadnienie projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, Druk Sejmu VII kadencji nr 2824, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2824 [data dostępu: 01.02.2016].

Zienkiewicz D., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2006.

Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2016.19.28.23
Data publikacji: 2016-06-17 09:17:51
Data złożenia artykułu: 2016-04-02 08:57:24


Statystyki

Widoczność abstraktów - 293
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Katarzyna Anna Falkiewicz, Katarzyna Dopierała

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.