Historia rozwoju kary śmierci na przestrzeni wieków w wybranych koncepcjach filozoficznych

Marcin Bartłomiej Jurczyk

Streszczenie w języku polskim


Praca przedstawia stosunek społeczeństwa do kary śmierci na przełomie poszczególnych epok oraz rozwój myśli filozoficzno-moralnej dotyczącej wymierzania tej kary. Zaprezentowano lakoniczny przegląd poglądów na temat kary śmierci w historii rozwoju myśli chrześcijańskiej. Opisano najważniejsze argumenty abolicjonistów i tradycyjny kierunek w filozofii kary śmierci nazwany retencjonizmem (rygoryzmem). Omówiono również podstawowe argumenty wysuwane przez rygorystów (zwolenników kary śmierci), które stoją w opozycji do argumentów abolicjonistów.

Słowa kluczowe


kara śmierci; prawo karne; abolicjonizm; retencjonizm; filozofia; chrześcijaństwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1983.

Bartula P., Kara śmierci – powracający dylemat, Kraków 1998.

Beccaria C., O przestępstwach i karach, Warszawa 1959.

Bentkowski A., Czy nowy kodeks karny bez kary śmierci?, „Palestra” 1994, nr 7–8.

Butowski K., Dopuszczalność kary śmierci w ujęciu Tadeusza Ślipki. Kara śmierci rekapitulacją uprawnionej obrony, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 2010, nr 8.

Ciepły F., Sprawiedliwość naprawcza wobec przestępstwa, [w:] Mediacja w teorii i praktyce, red. A. Gretkowski, D. Karbarz, Stalowa Wola 2009.

Duff A., Karanie obywateli, „Ius et Lex” 2006, nr 1.

Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, red. A. Zwoliński, Radom 2003.

Historia Europy, red. F. Delouche, Warszawa 1994.

Hołówka J., Etyka w działaniu, Warszawa 2001.

Kaczmarczyk K., Wokół kary śmierci. Aspekt moralny, [w:] Chronić i wspomagać ludzkie życie, red. K. Kaczmarczyk, Kraków 2000.

Kmiecik R., Skrętowicz E., Proces karny. Część ogólna, Kraków 2002.

Kotarbiński T., Pisma etyczne, Warszawa 1987.

Kowalski J., Światowy dramat konfliktu między kulturą życia a kulturą śmierci, „Sympozjum. Periodyk Naukowy” 2001, nr 1.

Królikowski M., Komunikacyjne teorie kary jako współczesne retrybutywne uzasadnienia kary kryminalnej, „Studia Iuridica” 2004, Vol. XLIII.

Lernell L., Podstawowe zagadnienia penologii, Warszawa 1977.

Mazurkiewicz P., Kara śmierci w katechizmie kościoła katolickiego, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2009, Vol. XXII, nr 1, http://digital.fides.org.pl/Content/1135/18-Mazurkiewicz.pdf [data dostępu: 13.01.2015].

Middendorff W., Todesstrafe – Ja oder Nein?, Freiburg 1962.

Mitera M., Kara śmierci w perspektywie filozoficznej. Przegląd wybranych stanowisk, [w:] Kara śmierci w świetle doświadczeń współczesnych systemów prawnych, red. M. Mitera, M. Zubik, Warszawa 1998.

Nitecki P., Problematyka kary śmierci w świetle encykliki Evangelium vitae, [w:] Życie – dar nienaruszalny. Wokół encykliki Evangelium Vitae, red. A. Młotek, T. Reroni, Wrocław 1995.

Ossowska M., Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 1985.

Ossowska M., Podstawy nauki o moralności, Warszawa 1966.

Pawluk T., Stosunek Kościoła pierwszych wieków do kary śmierci, „Prawo Kanoniczne” 1977, nr 3–4.

Ryś G., Inkwizycja, Kraków 1997.

Salmonowicz S., Prawo karne oświeconego absolutyzmu, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 1966, nr 71.

Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004.

Strub B., Der Einfuss der Aufklärung auf die Todesstrafe, Zürich 1973.

Świda W., Prawo karne, Warszawa 1986.

Ten C.L., Zbrodnia i kara, [w:] Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Warszawa 1998.

Wielka Encyklopedia PWN, red. J. Wojnowski, Warszawa 2003.

Życie – dar nienaruszalny. Wokół encykliki Evangelium Vitae, red. A. Młotek, T. Reroni, Wrocław 1995.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2016.19.28.57
Data publikacji: 2016-06-17 09:17:53
Data złożenia artykułu: 2016-04-03 20:14:38


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1705
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Marcin Bartłomiej Jurczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.