Niezaspokojenie wierzyciela jako przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w ujęciu porównawczym. Zagadnienia wybrane

Maciej Błotnicki

Streszczenie w języku polskim


Artykuł przedstawia ogólną charakterystykę odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko wierzycielom, z naciskiem na typ przestępnego niezaspokojenia wierzyciela. Autor syntetycznie ukazuje polskie regulacje w ujęciu prawnoporównawczym.


Słowa kluczowe


przestępstwo gospodarcze; przestępstwa przeciwko wierzycielom; niezaspokojenie wierzyciela

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bojarski M., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, LEX/el.

Buczkowski K., Przestępstwa na szkodę wierzycieli (art. 300–302 k.k.) – wybrane aspekty praktyki ścigania, „Prawo w Działaniu” 2003, nr 16.

Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., Przestępstwa przeciwko mieniu, Kraków 1999.

Eser A., [w:] Strafgesetzbuch. Kommentar, Hrsg. A. Schönke, H. Schröder, München 1997.

Fischer T., Strafgesetzbuch und Nebengesetzen. Kommentar, München 2009.

Gardocki L., Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990.

Górniok O., Prawo karne gospodarcze, Toruń 1997.

Górniok O., Przestępstwa na szkodę wierzycieli w projekcie kodeksu karnego, „Problemy Prawa Karnego” 1993, nr 16.

Kozaczek M., Niewypłacalność i upadłość jako znamiona czynu zabronionego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2007, nr 6.

Krahel W., Cywilnoprawne implikacje odpowiedzialności za przestępstwa na szkodę wierzycieli, „Palestra” 1998, nr 11–12.

Kuhl K., [w:] Strafgesetzbuch. Kommentar, Hrsg. K. Lackner, K. Kuhl, München 2004.

Kulik M., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2012.

Kulik M., Przestępstwo i wykroczenie uszkodzenia rzeczy, Lublin 2005.

Lachowski J., [w:] System Prawa Handlowego, t. 10: Prawo karne gospodarcze, red. R. Zawłocki, Warszawa 2012.

Majewski J., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, red. W. Wróbel, A. Zoll, t. 3, Warszawa 2016.

Marszałek M., Sporne problemy wykładni art. 6 § 1 i 3 ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, „Prokuratura i Prawo” 1997, nr 6.

Mayaud Y., [w:] Code Pénal, éds. Y. Mayaud, A. Jézéquel, C. Gayet, Paris 2012.

Oczkowski T., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, LEX/el.

Oczkowski T., Przestępstwa na szkodę wierzycieli, „Monitor Prawniczy” 1999, nr 11.

Płońska A., Niektóre uwagi o przestępstwie udaremnienia zaspokojenia wierzycieli, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2009, t. 24.

Postanowienie SN z dnia 1 grudnia 2015 r., V KK 351/15, Legalis.

Skorupka J., [w:] Karnoprawna ochrona wierzycieli w razie upadłości podmiotów gospodarczych, red. M. Bojarski, Wrocław 2002.

Skorupka J., Karnoprawna ochrona wierzycieli, Toruń 2001.

Skorupka J., Pojęcie dłużnika w typach przestępstw na szkodę wierzycieli, „Orzecznictwo Sądów Powszechnych” 1999.

Skorupka J., Zagadnienie komplementarności karnoprawnej i cywilnoprawnej ochrony wierzycieli, „Państwo i Prawo” 2001, z. 8.

Stree W., [w:] Strafgesetzbuch. Kommentar, Hrsg. A. Schönke, H. Schröder, München 1997.

Tiedemann K., Erscheinungsformen der Wirtschaftskriminalität und Möglichkeiten ihrer Strafrechtlichen Bekämpfung, „Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft“ 1976, Heft 1.

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2003 r., nr 60, poz. 535).

Uszkadzanie, http://sjp.pwn.pl/szukaj/uszkadza%C4%87.html [dostęp: 11.02.2017].

www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes [dostęp: 11.02.2017].

Wyrok SA w Katowicach z dnia 31 maja 2012 r., II AKa 148/12, Legalis.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 16 stycznia 2013 r., II AKa 403/12, Legalis.

Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2012 r., II AKa 189/12, Legalis.

Wyrok SN z dnia 18 października 1999 r., II KKN 230/99, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 2, poz. 8.

Wyrok SN z dnia 5 stycznia 2000 r., V KKN 192/99, LEX nr 50986.

Zawłocki R., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, t. 2, Warszawa 2010.

Zawłocki R., [w:] System Prawa Karnego, t. 9: Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, red. R. Zawłocki, Warszawa 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2017.20.32.23
Data publikacji: 2017-10-02 09:28:30
Data złożenia artykułu: 2017-03-30 18:39:54


Statystyki

Widoczność abstraktów - 327
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Maciej Błotnicki

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.