Analiza komparatystyczna przestępstwa lichwy na gruncie prawa polskiego i amerykańskiego

Marcin Wątor, Daria Kucyper

Streszczenie w języku polskim


Umowy noszące znamiona lichwy stanowią przedmiot zainteresowania zarówno polskiego, jak i amerykańskiego prawa karnego. Z uwagi na zróżnicowanie tych systemów prawnych zainteresowanie to obejmuje różne aspekty. Zasadniczym celem artykułu jest zbadanie polskiego i amerykańskiego ustawodawstwa oraz wyodrębnienie takich założeń z systemu prawa karnego Stanów Zjednoczonych, jakie mogłyby zostać z powodzeniem recypowane na grunt polskiego prawa karnego.


Słowa kluczowe


lichwa; Polska; Stany Zjednoczone

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bojarski M., W sprawie ostatecznego uregulowania kwestii tzw. czynów przepołowionych, [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, t. 2, Warszawa 2012.

Buczkowski K., Przestępstwo lichwy w kodeksie karnym – przyszłość i teraźniejszość, „Państwo i Prawo” 1999, z. 7.

Buczkowski K., Wojtaszek M., Lichwa pieniężna – zagadnienia cywilnoprawne, „Przegląd Prawa Handlowego” 1999, nr 8.

Ewertowski S., Lichwa, potępiana forma chciwości, „Studia Elbląskie” 2012, nr 13, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Elblaskie/Studia_Elblaskie-r2012-t13/Studia_Elblaskie-r2012-t13-s363-380/Studia_Elblaskie-r2012-t13-s363-380.pdf [dostęp: 25.03.2017].

Górniok O., Prawo karne gospodarcze. Komentarz, Toruń 1997.

Kozłowska-Kalisz P., Szczekala A., Przestępstwo lichwy w świetle badań empierycznych, „Prawo w Działaniu” 2014, nr 18.

Kulik M., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2016.

Lichwa, http://sjp.pl/lichwa [dostęp: 25.03.2017].

Lichwa, [w:] Mały słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 1985.

Majewski J., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 3: Komentarz do art. 278–363, red. A. Zoll, Warszawa 2016.

Postanowienie SN z dnia 31 października 1966 r., Rw 904/66, OSNKW 1967, nr 1, poz. 6.

Sołoma A., The usury in contemporary Polish law and usury law regulations in some market economy countries, „Ekonomia i Prawo. Economics and Law” 2006, Vol. 2, No. 1, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2006.016.

Stein J., Confusory Unraveled: New York Lenders Face Usury Risks in Atypical or Small Transactions, “New York Law Journal” 2001, No. 7–8.

Sutherland E.H., White-collar criminality, “American Sociological Review” 1941, Vol. 5, No. 1, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2083937.

The Colorado Revised Statutes. Title 18. Criminal Code, www.codot.gov [dostęp: 25.03.2017].

The Florida Statutes. Title XXXIX. Commercial Relations, www.flsenate.gov [dostęp: 25.03.2017].

The New Jersey Code of Criminal Justice, www.nj.gov [dostęp: 25.03.2017].

The Utah Code. Title 76. Utah Criminal Code, https://le.utah.gov [dostęp: 25.03.2017].

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1137).

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r., nr 157, poz. 1316).

Usury, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/usury [dostęp: 25.03.2017].

Usury, https://en.oxforddictionaries.com/definition/usury [dostęp: 25.03.2017].

Usury, [w:] Funk & Wagnalls New Encyclopedia, New York 1990.

Usury, [w:] The Encyclopedia Americana, Nowy Jork – Chicago – Washington 1957.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 28 sierpnia 2014 r., II AKa 240/14, LEX nr 1509004.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 8 czerwca 2016 r., II AKa 128/16, LEX nr 2171218.

Wyrok SN z dnia 16 maja 1935 r., III K 331/35, OSN(K)1936, nr 1, poz. 8.

Wyrok SN z dnia 5 stycznia 1938 r., II K 1438/37, OSN(K) 1938, nr 6, poz. 155.

Wyrok SN z dnia 27 lipca 2000 r., IV CKN 85/00, OSP 2001/3/48.

Wyrok SN z dnia 5 marca 2008 r., V KK 343/07, „Biuletyn Prawa Karnego” 2008 (19 sierpnia).

Wyrok SN z dnia 28 stycznia 2010 r., III KK 260/09, LEX nr 570148.

Wyrok SN z dnia 27 marca 2014 r., V KK 332/13, OSNKW 2014, nr 11, poz. 83.

Wyrok TK z dnia 12 września 2005 r., SK 13/05 (Dz.U. z 2005 r., nr 186, poz. 1566).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2017.20.32.61
Data publikacji: 2017-10-02 09:28:32
Data złożenia artykułu: 2017-04-23 17:47:23


Statystyki


Widoczność abstraktów - 863
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Marcin Wątor, Daria Kucyper

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.