Przestępstwo utrwalania i rozpowszechniania wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej

Patryk Olszak

Streszczenie w języku polskim


Celem niniejszego opracowania jest analiza przestępstwa utrwalania i rozpowszechniania wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej. Na jej podstawie autor sformułuje odpowiedź na pytanie, czy wprowadzenie przestępstwa określonego w przepisie art. 191a k.k. było zabiegiem słusznym i koniecznym. Ponadto oceni, czy analizowana regulacja stała się, zgodnie z założeniami ustawodawcy, remedium na przeciwdziałanie wzrostowi tego zjawiska.


Słowa kluczowe


utrwalanie wizerunku; rozpowszechnianie; nagość; przestępstwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bojarski T., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2013.

Filar M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015.

Królikowski M., Sakowicz A., [w:] Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, t. 1, Warszawa 2013.

Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.

Mozgawa M., [w:] Kodeks karny. Praktyczny komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2010.

Mozgawa M., Odpowiedzialność karna za bezprawne pozbawienie wolności (art. 165 k.k.), Lublin 1995.

Mozgawa M., Nazar-Gutowska K., Utrwalanie lub rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby – art. 191a k.k. (analiza prawnokarna i praktyka ścigania), [w:] Prawo w działaniu, red. M. Mozgawa, Warszawa 2014.

Nagość, www.sjp.pwn.pl/slowniki/nagość [dostęp: 01.05.2017].

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny i niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 206, poz. 1589).

Warylewski J., [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117–221, red. A. Wąsek, t. 1, Warszawa 2006.

Wyrok SN z dnia 16 lutego 1987 r., WR 28/87, OSNKW 1987, nr 9–10, poz. 85.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2017.20.33.39
Data publikacji: 2017-10-23 21:00:48
Data złożenia artykułu: 2017-05-30 17:00:05


Statystyki

Widoczność abstraktów - 326
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Patryk Olszak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.