Pozycja prawna niepełnoletniego w Galicji w świetle Ustaw Cywilnych dla Galicyi Zachodniey (Kodeksu cywilnego zachodniogalicyjskiego)

Magdalena Makówka

Streszczenie w języku polskim


Ustawy Cywilne dla Galicyi Zachodniey to zbiór praw wydanych przez cesarza Franciszka I, które obowiązywały na terenach Rzeczypospolitej przyłączonych do państwa Habsburgów. Regulowały one całokształt stosunków cywilnych, w tym relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi. Kwestiom tym został poświęcony rozdział IV. Ustawy kluczową rolę w procesie wychowania dziecka pozostawiały ojcu, który miał daleko idącą władzę nad potomkiem. Dziecko miało jednak możliwość przeciwstawienia się rodzicowi w najważniejszych kwestiach przez zwrócenie się do sądu. Kompleksowo zostały także uregulowane kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej i statusu dzieci nieślubnych. W ich przypadku najważniejszym zadaniem ojca było utrzymanie potomka. Regulacje zawarte w prezentowanym zbiorze praw nie mają charakteru rewolucyjnego i stanowią ewolucję praw obowiązujących w epoce nowożytnej. Pewne ingerencje we władzę rodzicielską można uznać za zapowiedź wielkich kodyfikacji XIX w.


Słowa kluczowe


historia prawa; historia nieletnich; wychowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ariès P., Historia dzieciństwa, Gdańsk 1995.

Conrad H., Rechtsstaatliche Bestrebungen im Absolutismus Preußens und Österreichs am Ende des 18. Jahrhunderts, Köln Opladen 1961.

Czyżewski B., Pater familias i jego zadania według św. Jana Chryzostoma, „Vox Patrum” 2009, t. 53–54.

Długoszewska I., Przesłanki ograniczenia władzy rodzicielskiej na ziemiach polskich, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2010, nr 1.

Gesetzbuch für Westgalizien, Wien 1796, http://starodruki.ihuw.pl/stWeb/zoom/532/3 [dostęp: 10.10.2017].

Hantsch H., Franz II, [w:] Neue Deutsche Biographie 5 (1961).

Kahl E., Wychowanie dziecka w rodzinie szlacheckiej w XVI i XVII wieku, „Wychowanie w Rodzinie” 2011, nr 1.

King R., Leonardo i ostatnia wieczerza, Warszawa 2017.

Kodeks Hammurabiego, Warszawa 1996.

Liechtenstern J.M. von, Über die Verwaltung und Landgüter ein Umriss das wesentlichen Grundsätze hiezu, Wien 1809.

Makiłła T., Historia prawa w Polsce, Warszawa 2017.

Mencel T., Galicja Zachodnia 1795–1809, Lublin 1976.

Możdżeń S., Historia wychowania do 1795, Kielce 2005.

Patent (Nr. 337) vom 13ten Februar 1797, für West-Galizien, [w:] Franzens des Zweiten Römischen Kaisers Gesetze und Verfassungen im Justizsache. In den ersten vier Jahren seiner Regierung, Prague 1791.

Patent (Nr. 373) vom 8. September 1797, für Ost-Galizien, [w:] Franzens des Zweiten Römischen Kaisers Gesetze und Verfassungen im Justizsache. In den ersten vier Jahren seiner Regierung, Prague 1791.

Rozwadowski W., Prawo rzymskie, Wrocław 1992.

Szczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2009.

Teleszewska M., Status prawny dzieci nieślubnych na ziemiach polskich w dobie zaborów w świetle Kodeksu Cywilnego Napoleona, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2014, nr 1.

Toivo R.M., Violence between parents and children: Courts of law in early modern Finland, “The History of Family” 2013, Vol. 18(3), DOI: https://doi.org/10.1080/1081602X.2013.795908.

Ustawy Cywilne dla Galicyi Zachodniey, Wiedeń 1797, https://books.google.pl/books/about/Ustawy_Cywilne_Dla_Galicyi_Zachodniey.html?id=80BDAAAAcAAJ&redir_esc=y [dostęp: 23.11.2017].

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 682).

Żółciński Z., Zróżnicowane ramy prawne ojcowskiej władzy rodzicielskiej obowiązujące na ziemiach polskich w pierwszej połowie XIX wieku, „Biuletyn Historii Wychowania” 2013, nr 30.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2017.20.35.71
Data publikacji: 2018-02-16 15:27:41
Data złożenia artykułu: 2017-06-17 21:00:48


Statystyki

Widoczność abstraktów - 307
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Magdalena Makówka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.