Znieważenie w polskim prawie karnym. Przestępstwo z art. 216 k.k. w perspektywie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa

Jan Kluza

Streszczenie w języku polskim


W opracowaniu poruszono kwestię funkcjonowania w polskim prawie karnym przestępstwa znieważenia stypizowanego w art. 216 k.k. Po przeanalizowaniu jego znamion przedmiotowych w perspektywie orzecznictwa, autor zwraca uwagę na problematykę dotyczącą zasadności karania tego typu zachowań w ramach współczesnych relacji społecznych.


Słowa kluczowe


znieważenie; prawo karne; przestępstwo; relacje społeczne; zniewaga

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Hypś S., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2016.

Informator Stastyczny Wymiaru Sprawiedliwości, https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie [dostęp: 20.09.2017].

Kluza J., Karalność zniesławienia w Polsce – charakter przestępstwa oraz postulaty de lege ferenda, „Kwartalnik Prawo–Społeczeństwo–Ekonomia” 2017, nr 2.

Kulesza W., [w:] System Prawa Karnego. Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, red. J. Warylewski, t. 10, Warszawa 2016.

Makowski W., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1933.

Orzeczenie SN z dnia 28 sierpnia 1932 r., Zb. Orz. 1932, poz. 175.

Postanowienie SN z dnia 7 maja 2008 r., III KK 234/07, LEX nr 444478.

Postanowienie SN z dnia 28 września 2012 r., III KK 115/12, Legalis nr 540159.

Raglewski J., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 2: Komentarz do art. 117–277 k.k., red. A. Zoll, Warszawa 2013.

Roczniki Statystyczne RP za lata 2011–2016.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1932 r., nr 60, poz. 571).

Słownik języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996.

Sobczak J., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R. Stefański, Warszawa 2015.

Surkont M., Problem skutkowego charakteru zniesławienia i znieważenia, „Palestra” 1978, nr 4.

System Prawa Karnego. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, red. R. Dębski, t. 3, Warszawa 2013.

Tarapata S., Dobro prawne w strukturze przestępstwa. Analiza teoretyczna i dogmatyczna, Warszawa 2016.

Uchwała SN z dnia 5 czerwca 2012 r., SNO 26/12, LEX nr 1231618.

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1969 r., nr 13, poz. 94).

Wyrok SA w Lublinie z dnia 6 czerwca 2011 r., II AKa 91/11, LEX nr 895936.

Wyrok SN z dnia 6 lutego 2003 r., WA 77/02, Legalis nr 88312.

Wyrok SN z dnia 7 października 2008 r., III KK 153/08, LEX nr 469432.

Wyrok SO w Tarnowie z dnia 30 stycznia 2004 r., II Ka 582/03, Legalis nr 69858.

Zgoliński I., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2016.

Zgoliński I., W kwestii granic występku znieważenia z art. 216 kodeksu karnego, „Ius Novum” 2013, nr 2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2017.20.35.59
Data publikacji: 2018-02-16 15:27:40
Data złożenia artykułu: 2017-09-22 17:05:56


Statystyki

Widoczność abstraktów - 838
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Jan Kluza

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.