Zmiana umowy spółki z jednoczesnym powołaniem spadkobiercy w testamencie w przypadku jednoosobowej spółki partnerskiej

Marek Stolorz

Streszczenie w języku polskim


Artykuł porusza problematykę sytuacji, w której jedyny wspólnik spółki partnerskiej, pozostały po śmierci bądź utracie praw do zawodu przez innych, pragnie, aby spółka istniała dalej. Przeszkodą jest uprzednio skonstruowana umowa spółki, w której brak jest postanowienia zezwalającego spadkobiercom na wstąpienie w prawa wspólnika. W związku z tym wspólnik postanawia zmienić umowę spółki, dokonując jej jednak w testamencie. Rodzi się pytanie o skuteczność takiej czynności oraz ewentualne konsekwencje prawne. Rozważania podjęte w opracowaniu pozwalają stwierdzić, że czynność taka jest dopuszczalna, jednakże wywoła szereg komplikacji, z którymi spadkobierca będzie musiał się zmierzyć. W pracy podjęto próbę ich opisania i znalezienia optymalnych rozwiązań.


Słowa kluczowe


wejście do spółki partnerskiej po śmierci wspólnika; jedyny partner; testament; zmiana umowy spółki partnerskiej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Karolak A., „Charakter prawny” uchwały zgromadzenia wspólników jednoosobowej spółki z o.o., „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2004, nr 8.

Kidyba A., Atypowe spółki handlowe, Warszawa 2011.

Księżak P., Prawo spadkowe, Warszawa 2017.

Mularski K., [w:] Kodeks cywilny, t. 1: Komentarz. art. 1–44911, red. M. Gutowski, Warszawa 2016.

Promińska U., [w:] System Prawa Handlowego, t. 2: Spółki handlowe, red. S. Włodyka, Warszawa 2012.

Przybyłowski K., [w:] Studia cywilistyczne, red. S. Grzybowski, t. 4, Kraków 1963.

Pyzioł W., [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. W. Pyzioł, Warszawa 2009.

Radwański Z., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 2: Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2008.

Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2017.

Sobolewski P., [w:] Kodeks cywilny Komentarz, red. K. Osajda, t. 1, Warszawa 2017.

Sołtysiński S., [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. 1, Warszawa 2012.

Spyra M., [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J. Bieniak, Warszawa 2015.

Szczurowski Z., [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Warszawa 2017.

Szwaja J., [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. 1, Warszawa 2012.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r., nr 43, poz. 296).

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 1997 r., nr 121, poz. 769).

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037).

Wójcik S., Zoll F., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 10: Spadki, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2013.

Wyrok SN z dnia 28 kwietnia 1973 r., III CZP 78/72, OSNCP 1973, nr 12, poz. 207.

Wyrok SN z dnia 20 listopada 2013 r., I CSK 329/13, OSNC 2014, nr 9, poz. 93.

Zbiegeń-Turzańska A., [w:] Kodeks cywilny Komentarz, red. K. Osajda, t. 1, Warszawa 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2018.21.38.87-98
Data publikacji: 2018-09-30 10:43:40
Data złożenia artykułu: 2018-01-07 09:29:25


Statystyki

Widoczność abstraktów - 147
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Marek Stolorz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.