Status administracyjnoprawny przedsiębiorcy wobec władczej ingerencji organu administracji publicznej – wybrane zagadnienia

Wiktor Trybka

Streszczenie w języku polskim


Status administracyjnoprawny przedsiębiorcy w polskim porządku prawnym wyznaczony jest przez przepisy prawa administracyjnego materialnego i procesowego. Podstawową formą działania administracji publicznej, za pomocą której kreowany jest status administracyjnoprawny przedsiębiorcy, jest decyzja administracyjna. Na mocy aktu administracyjnego podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą, są przyznawane uprawnienia oraz nakładane są na nie obowiązki. Inny jest skutek prawny niewykonania przez przedsiębiorcę uprawnienia, a inny – niewykonania obowiązku. Brak realizacji obowiązku aktualizuje po stronie organów państwowych kompetencje do zastosowania wobec adresata aktu administracyjnego środków przymusu w ramach postępowania egzekucyjnego.


Słowa kluczowe


prawo administracyjne; akt administracyjny; Kodeks postępowania administracyjnego; organ administracji publicznej; Konstytucja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiak B., Kontrola organu administracji publicznej wykonania przez stronę decyzji administracyjnej, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2012.

Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2012.

Biernat S., Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej – wolność gospodarcza de lege lata i de lege ferenda, „Przegląd Prawa Handlowego” 1994, nr 9.

Biernat S., Wasilewski A., Ustawa o działalności gospodarczej, Kraków 1997.

Borkowski J., Artykuł 162, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2012.

Borkowski J., Decyzja administracyjna, Warszawa 1970.

Borkowski J., Określenie prawa administracji państwowej, „Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewnętrznych” 1974.

Borkowski J., Pojęcie władztwa administracyjnego, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 1972.

Borkowski J., Zmiana i uchylenie ostatecznych decyzji administracyjnych, Warszawa 1967.

Chróścielewski W., Korzeniowska A., Glosa do wyroku NSA z dnia 31.7.2002 r., II SA/Gd 441/00, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2004, z. 2, poz. 1.

Ciarkowski S., Plan podziału a zasada sukcesji uniwersalnej częściowej – wybrane zagadnienia szczegółowe, „Prawo Spółek” 2003, nr 12.

Dawidowicz W., Prawo administracyjne, Warszawa 1987.

Filipek J., Elementy strukturalne norm prawa administracyjnego, Warszawa–Kraków 1982.

Filipek J., O podmiotowości administracyjnoprawnej, „Państwo i Prawo” 1961, z. 2.

Kiczka K., Wybrane praktyczne problemy administracyjnych aktów kwalifikujących, [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wrocław 2009.

Kijowski D.R., Uprawnienia administracyjnoprawne, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 7: Prawo administracyjne materialne, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.

Klat-Wertelecka L., Egzekucja administracyjna w praktyce, Gdańsk 2013.

Klonowski K., Artykuł 163, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego, red. H. Knysiak-Molczyk, Warszawa 2016.

Kohutek K., Art. 58, [w:] M. Brożyna, M. Chudzik, J. Molis, S. Szuster, K. Kohutek, Swoboda działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2005.

Kosikowski C., Art. 58, [w:] Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013.

Lang W., Pojęcia prawne i prawnicze, [w:] Teoria państwa i prawa, red. W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Warszawa 1980.

Miemiec M., Następstwo prawne w prawie administracyjnym, „Przegląd Prawa i Administracji” 1990, t. 26.

Postanowienie NSA we Wrocławiu z dnia 10 września 1993 r., SA/Wr 1156/93, Legalis.

Sieradzka M., Art. 58, [w:] M. Zdyb, M. Sieradzka, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013.

Starościak J., Stosunek administracyjnoprawny, [w:] System Prawa Administracyjnego, red. T. Rabska, J. Łętowski, t. 3, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978.

Strzyczkowski K., Konstytucyjna zasada społecznej gospodarki rynkowej jako podstawa tworzenia i stosowania prawa, [w:] Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania konstytucji, red. C. Kosikowski, Warszawa 2005.

Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2007.

Szczygłowska E., Sukcesja uprawnień i obowiązków administracyjnych, Warszawa 2009.

Szydło M., Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe, Bydgoszcz–Wrocław 2011.

Taras W., Egzekucja administracyjna a metody działania administracji publicznej, [w:] System egzekucji administracyjnej, red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Warszawa 2004.

Trybka W., Koncepcja władztwa procesowego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2017, nr 1.

Uchwała SN (7) z dnia 15 grudnia 1984 r., III AZP 8/83, OSN – Izba Cywilna 1985, nr 10, poz. 143.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2207 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2168 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 980 z późn. zm.).

Walaszek-Pyzioł A., Swoboda działalności gospodarczej, Kraków 2004.

Walaszek-Pyzioł A., Wybrane problemy prawne dotyczące swobody działalności gospodarczej i jej zakresu przedmiotowego, [w:] Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Jędrzejewskiego, red. W. Szwajdler, H. Nowicki, Toruń 2009.

Waligórski M.A., Koncesje, zezwolenia i licencje w polskim administracyjnym prawie gospodarczym, Poznań 2012.

Wronkowska S., Analiza pojęcia prawa podmiotowego, Poznań 1973.

Wrześniewski P., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Warszawa 2010.

Wyrok NSA z dnia 27 marca 1991 r., II SA 205/91, ONSA 1992, nr 3–4, poz. 60.

Wyrok NSA we Wrocławiu z dnia 16 maja 1991 r., SA/Wr 371/91, OSP 1991, nr 11, poz. 268.

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 28 maja 1991 r., II SA 369/91, ONSA 1991, nr 3–4, poz. 63.

Wyrok NSA z dnia 12 listopada 1993 r., II SA 2000-2001/92, ONSA 1995, nr 1, poz. 13.

Wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2011 r., I OSK 1148/11, LEX nr 1149121.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2013 r., VI ACa 936/12, Legalis.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 2 lipca 2015 r., VI ACa 1196/14, LEX nr 1934380.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 13 lipca 2016 r., VI ACa 774/15, LEX nr 2109267.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 19 lipca 2016 r., VI ACa 580/15, LEX nr 2112341.

Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta z dnia 4 lipca 2013 r., XVII AmE 89/11, LEX nr 1728663.

Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta z dnia 5 stycznia 2017 r., XVII AmE 11/16, LEX nr 2275507.

Wyrok SN z dnia 17 czerwca 2011 r., II UK 377/2010, LEX nr 3057472.

Wyrok TK z dnia 7 czerwca 2005 r., K 23/04, OTK-A 2005, nr 6, poz. 62.

Wyrok TK z dnia 26 marca 2007 r., K 29/06, OTK-A 2007, nr 3, poz. 30.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 12 września 2009 r., II SA/Łd 449/12, LEX nr 1241629.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 marca 2011 r., II SA/Wa 1531/10, LEX nr 1097118.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 8 marca 2013 r., III SA/Łd 1111/12, LEX nr 1303718.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 16 maja 2014 r., III SA/Łd 246/14.

Wyrok WSA w Kielcach z dnia 9 czerwca 2014 r., II SA/Ke 415/14, LEX nr 1479328.

Wyrok WSA w Kielcach z dnia 29 czerwca 2016 r., I SA/Ke 482/16, LEX nr 2150699.

Zdyb M., Działalność gospodarcza i publiczne prawo gospodarcze, Kraków 2001.

Ziembiński Z., Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980.

Ziemski K.M., Sukcesja praw i obowiązków publiczno-prawnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2009, nr 1.

Zimmermann J., Polska jurysdykcja administracyjna, Wrocław 2000.

Żurawik A., Zasada wolności gospodarczej i jej ograniczenia, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8A: Publiczne prawo gospodarcze, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2018.21.36.7
Data publikacji: 2018-06-29 11:56:05
Data złożenia artykułu: 2018-03-18 09:35:18


Statystyki

Widoczność abstraktów - 455
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Wiktor Trybka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.