Publicznoprawny obowiązek zawierania umów cywilnoprawnych przez przedsiębiorstwa energetyczne

Angelika Kurzawa

Streszczenie w języku polskim


Przedsiębiorstwa energetyczne świadczą usługi z zakresu użyteczności publicznej, jak np. sprzedaż czy świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw i energii. W związku z tym ustawa – Prawo energetyczne nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek zawierania umów cywilnoprawnych związanych ze świadczeniem tych usług. W przypadku odmowy zawarcia takiej umowy powstały na tym tle spór rozstrzyga Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w drodze decyzji administracyjnej.


Słowa kluczowe


umowy cywilnoprawne; publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych; przedsiębiorstwa energetyczne; swoboda zawierania umów; spór cywilnoprawny; Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; decyzja administracyjna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bodio J., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Jakubecki, Warszawa 2015.

Domagała M., Bezpieczeństwo energetyczne. Aspekty administracyjno-prawne, Lublin 2008.

Elżanowski F., Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki, Warszawa 2015.

Gronowski S., Prawo energetyczne. Wprowadzenie, orzecznictwo, przepisy wykonawcze, Warszawa 2000.

Izbicki M., Dostęp stron trzecich do sieci elektroenergetycznej na podstawie dyrektywy 2009/72/WE a art. 102 TFUE (dawny art. 82 TWE), [w:] Polska polityka energetyczna – wczoraj, dziś, jutro, Warszawa 2010.

Jaroszyński K., Funkcje administracji gospodarczej, [w:] Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, red. H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski, Warszawa 2015.

Mincer M., Uznanie administracyjne, Toruń 1983.

Mordwa M., Falecki A., [w:] Prawo energetyczne. Komentarz, red. M. Swora, Z. Muras, t. 1, Warszawa 2016.

Orzech P., Muras Z., Kędzia J., [w:] Prawo energetyczne. Komentarz, red. M. Swora, Z. Muras, t. 1, Warszawa 2016.

Pawełczyk M., Prawo energetyczne, [w:] Prawo gospodarcze publiczne, red. A. Powałowski, Warszawa 2015.

Pawełczyk M., Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce, Toruń 2013.

Pokrzywniak J., Wokół rozstrzygania przez Prezesa URE spraw spornych dotyczących odmowy zawarcia umowy, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2009, nr 9.

Skrago J., Walaszczyk R., Nie wszystkie spory z zakresu energetyki rozstrzyga Prezes URE, „Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki” 2011, nr 1.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 155 ze zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.).

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1148 ze zm.).

Walaszczyk R., Rozstrzyganie sporów w prawie energetycznym – zagadnienia praktyczne, „Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki” 2009, nr 1.

Walaszek-Pyzioł A., Energia i prawo, Warszawa 2002.

Wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 7 kwietnia 1999 r., XVII AMa 85/98, LEX nr 55917.

Wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 4 grudnia 2000 r., XVII Ame 27/00, LEX nr 56344.

Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 17 lipca 2002 r., XVII Ame 107/01, LEX nr 1727656.

Wyrok SN z dnia 4 marca 2004 r., III SK 8/04, OSN – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2005, nr 1, poz. 14.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2018.21.36.83
Data publikacji: 2018-06-29 11:56:10
Data złożenia artykułu: 2018-04-04 19:23:41


Statystyki

Widoczność abstraktów - 234
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Angelika Kurzawa

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.