Kierunki zmian przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników jako działania zmierzające do poprawy jakości bezpieczeństwa społecznego

Aleksandra Hadzik

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy problematyki zabezpieczenia społecznego rolników, które jest ważnym elementem bezpieczeństwa społecznego. Zabezpieczenie społeczne na odpowiednim poziomie daje gwarancję bezpieczeństwa członkom tej grupy oraz członkom ich rodzin w każdej sytuacji życiowej, a przede wszystkim w tych związanych z brakiem możliwości zarobkowania, chorobą czy innymi przypadkami losowymi. Aby tak się działo, konieczna jest ciągła analiza obowiązujących przepisów i ewentualna ich zmiana, jak również tworzenie nowych rozwiązań zaspokajających potrzeby grupy.


Słowa kluczowe


bezpieczeństwo społeczne; zabezpieczenie społeczne; rolnik

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część ogólna, red. W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2013.

Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część szczegółowa, red. W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2013.

Bożek M., Karpiuk M., Kostrubiec J., Zasady ustroju politycznego państwa, Poznań 2012.

Czuryk M., Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego, [w:] Podstawy bezpieczeństwa współczesnego państwa (podmiotu). Implikacje, red. J. Pawłowski, Warszawa 2015.

Czuryk M., Właściwość Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów w zakresie obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] System Bezpieczeństwa Narodowego, red. M. Karpiuk, t. 3, Olsztyn 2017.

Czuryk M., Dunaj K., Karpiuk M., Prokop K., Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne, Olsztyn 2016.

Gierszewski J., Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2013.

Gierszewski J., Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Warszawa 2013.

Hadzik A., Straż Graniczna – misja dla bezpieczeństwa, [w:] Rola i zadania instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego, red. S. Mazur, M. Ostrowska, M. Zawartka, Katowice 2016.

Jagła W., System rolniczy, jaki jest, jaki może być, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” 2010, nr 38.

Karpiuk M., Bezpieczeństwo jako instytucja konstytucyjna. Zarys problematyki, [w:] Wybrane problemy bezpieczeństwa globalnego po zimnej wojnie, red. W. Gizicki, Lublin 2015.

Karpiuk M., Konstytucyjna właściwość Sejmu w zakresie bezpieczeństwa państwa, „Studia Iuridica Lublinensia” 2017, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.4.9.

Karpiuk M., Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014.

Karpiuk M., Ograniczenie wolności uzewnętrzniania wyznania ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2017, t. 9.

Karpiuk M., Pomoc społeczna jako instytucja umożliwiająca rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych i jej miejsce w sferze bezpieczeństwa socjalnego, „Społeczeństwo i Rodzina” 2017, nr 1.

Karpiuk M., Prawne podstawy bezpieczeństwa, [w:] Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego, red. A. Żukowski, M. Hartliński, W.T. Modzelewski, J. Więcławski, Olsztyn 2015.

Karpiuk M., Wolność sumienia i wyznania a przestępstwa przeciwko tym wolnościom, [w:] Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny, red. J. Nikołajew, P. Sobczyk, K. Walczuk,Warszawa 2017.

Karpiuk M., Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty materialne i formalne, Warszawa 2013.

Karpiuk M., Prokop K., Sobczyk P., Ograniczenie korzystania z wolności i praw człowieka i obywatela ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, Siedlce 2017.

Karpiuk M., Szczęch N., Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, [w:] System Bezpieczeństwa Narodowego, red. M. Karpiuk, t. 1, Olsztyn 2017.

Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne a sytuacja kryzysowa w gospodarce, „Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej” 2010, nr 2.

Pokruszyński W., Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, Józefów 2012.

Sierpowska I., Bezpieczeństwo socjalne jako dobro publiczne, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2015, nr 3.

Skrabacz A., Bezpieczeństwo społeczne, [w:] Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI w., red. R. Jakubczak, J. Flis, Warszawa 2006.

Skrabacz A., Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012.

Węgrzyńska M.A., Identyfikacja bezpieczeństwa ekonomicznego w literaturze i regulacjach prawnych, Wrocław 2015.

Zieliński M., Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym rolników, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” 2008, nr 33.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2018.21.37.77
Data publikacji: 2018-06-29 19:43:28
Data złożenia artykułu: 2018-05-27 22:38:09


Statystyki

Widoczność abstraktów - 359
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Aleksandra Hadzik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.