Polityka ustawodawcy w zakresie podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej

Piotr Gajewski

Streszczenie w języku polskim


Autor w niniejszym artykule przeprowadził wywód, w którym określił, jakimi celami i wartościami kieruje się polski ustawodawca w zakresie regulacji dotyczących prawa gospodarczego publicznego. Odniósł się zarówno do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jak i do ustawy Prawo przedsiębiorców, a także do relacji ustawy gospodarczej z prawem unijnym i polską Konstytucją. W niniejszym opracowaniu podjęto również rozważania na temat możności zapewnienia równości podmiotom gospodarczym i wolności działalności gospodarczej.


Słowa kluczowe


przedsiębiorcy; polityka ustawodawcy; działalność gospodarcza; wolność działalności gospodarczej; prawo gospodarcze publiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banasiński C., [w:] Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, red. H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski, Warszawa 2017.

Bielski P., Glosa do wyroku SN z dnia 19 marca 2014 r., I CSK 364/13, Warszawa 2015.

Chmielnicki P., Tworzenie instytucji gospodarki a ustawodawstwo polskie, Warszawa 2015.

Etel M., Czy jednostki budżetowe prowadzą działalność gospodarczą?, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2012, nr 9.

Gronkiewicz-Waltz H., Jaroszyński K., [w:] Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, red. H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski, Warszawa 2017.

Jasiakiewicz M., Jeszcze o pojęciu przedsiębiorcy – polemika, „Przegląd Prawa Handlowego” 2005, nr 5.

Kidyba A., Prawo handlowe, Warszawa 2017.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).

Kryszeń G., Prokop K., Aksjologia polskiej Konstytucji, Warszawa 2017.

Lewandowski P., Zdolność do czynności prawnych przedsiębiorcy jako osoby fizycznej, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2016, nr 100.

Postanowienie SA w Warszawie z dnia 24 lutego 1994 r., I ACz 122/94, OSA 1995, nr 6, poz. 37.

Postanowienie SN z dnia 18 października 2011 r., III UK 43/11, LEX nr 1365701.

Sieradzka M., Zdyb M., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013.

Szafrański A., Konstytucyjnoprawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców publicznych, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 1.

Szafrański D., Przedsiębiorca zagraniczny jako kategoria normatywna w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2010, nr 8.

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 1997 r., nr 121, poz. 769).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807).

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 649).

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r., poz. 646).

Wyrok NSA we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 1991 r., SA/Wr 48/91, ONSA 1991, nr 3–4, poz. 56.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2009 r., VI ACa 1083/08, Apel.-W-wa 2009, nr 4, poz. 38.

Wyrok SA w Lublinie z dnia 26 stycznia 2017 r., III AUa 820/16, LEX nr 2250036.

Wyrok TK z dnia 30 stycznia 2001 r., K 17/00, OTK 2001, nr 1, poz. 4.

Wyrok TK z dnia 7 maja 2001 r., K 19/00, OTK 2001, nr 4, poz. 82.

Wyrok TK z dnia 13 lipca 2004 r., K 20/03, OTK-A 2004, nr 7, poz. 63.

Zaradkiewicz K., [w:] Konstytucja RP, t. 1: Komentarz. Art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.

Zdyb M., Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, t. 1: Wolność i reglamentacja działalności gospodarczej. Handel zagraniczny, Warszawa 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2018.21.38.45-60
Data publikacji: 2018-09-30 10:43:40
Data złożenia artykułu: 2018-06-16 20:18:36


Statystyki


Widoczność abstraktów - 707
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Piotr Gajewski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.