Nabycie i utrata statusu prawnego przedsiębiorcy

Grzegorz Lubeńczuk

Streszczenie w języku polskim


Przedmiotem opracowania jest określenie momentu nabycia i utraty statusu przedsiębiorcy, rozumianego jako sytuacja prawna determinowana całokształtem przysługujących przedsiębiorcy praw i obowiązków. Wskazanie momentu nabycia i utraty statusu przedsiębiorcy jest kluczowe dla określenia zasad udziału danego podmiotu w obrocie gospodarczym. Uzyskanie statusu przedsiębiorcy oznacza bowiem, że wszystkie czynności podejmowane przez dany podmiot będą podlegały reżimowi właściwemu profesjonalnym uczestnikom obrotu gospodarczego, co bezpośrednio przekłada się na szczególne ukształtowanie praw i obowiązków tego podmiotu tak względem pozostałych uczestników obrotu gospodarczego, jak i względem państwa i organów administracji publicznej. Opracowanie ma na celu wskazanie kryteriów, które mogą posłużyć do możliwie najbardziej precyzyjnego określenia momentu uzyskania i utraty statusu przedsiębiorcy, a w szczególności ustalenie, jakie znaczenie w tym zakresie mogą mieć: nabycie bądź utrata zdolności prawnej do bycia podmiotem praw i obowiązków przedsiębiorcy; złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; uzyskanie wpisu lub wykreślenie z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz faktyczne podjęcie bądź zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej.


Słowa kluczowe


przedsiębiorca; status prawny; zdolność do bycia przedsiębiorcą; Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej; Krajowy Rejestr Sądowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bielski P., Podstawy organizacji i funkcjonowania rejestru przedsiębiorców – zagadnienia wybrane, „Rejent” 2000, nr 2.

Dmowski S., Komentarz do artykułu 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, [w:] S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego, Warszawa 2003.

Ilnicki M.P., Wolski J., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz, Kraków 2001.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 września 2012 r., nr IPTPB1/415-299/12-6/DS.

Jara Z., Komentarz do art. 8 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Warszawa 2017.

Jasiakiewicz M., Jeszcze o pojęciu przedsiębiorcy – polemika, „Przegląd Prawa Handlowego” 2005, nr 5.

Kidyba A., Komentarz do art. 8 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, [w:] Kodeks spółek handlowych, t. 1: Komentarz do art. 1–300, Warszawa 2017.

Kidyba A., Komentarz do art. 22 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, [w:] Kodeks spółek handlowych, t. 1: Komentarz do art. 1–300, Warszawa 2017.

Kohutek K., Komentarz do art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, [w:] M. Brożyna, M. Chudzik, J. Molis, S. Szuster, Swoboda działalności gospodarczej. Komentarz, LEX 2005.

Kohutek K., Komentarz do art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, [w:] M. Brożyna, M. Chudzik, J. Molis, S. Szuster, Swoboda działalności gospodarczej. Komentarz, LEX 2005.

Kohutek K., Komentarz do art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, [w:] M. Brożyna, M. Chudzik, J. Molis, S. Szuster, Swoboda działalności gospodarczej. Komentarz, LEX 2005.

Kosikowski C., Komentarz do art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, [w:] Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013.

Kosikowski C., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim, „Państwo i Prawo” 2001, z. 4.

Lewandowski P., Zdolność do czynności prawnych przedsiębiorcy jako osoby fizycznej, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2016, t. C.

Naworski J.P., Komentarz do art. 8 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł I. Przepisy ogólne. Tytuł II. Spółki osobowe, red. R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski, Warszawa 2010.

Pawełczyk M., Komentarz do art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, [w:] Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, red. A. Powałowski, Warszawa 2009.

Sieradzka M., Komentarz do art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, [w:] M. Sieradzka, M. Zdyb, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013.

Szanciło T., Przedsiębiorca w prawie polskim, „Przegląd Prawa Handlowego” 2005, nr 3.

Szydło M., Ewidencje działalności gospodarczej w nowej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2006, nr 3.

Szydło M., Moment czasowy podjęcia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, [w:] M. Sieradzka, M. Szydło, M. Zdyb, Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, „Monitor Prawniczy (dodatek)” 2009, nr 17.

Szydło M., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim, „Przegląd Sądowy” 2002, nr 7–8.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 618 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 418).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 776).

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r., poz. 847; Dz.U. z 2018 r., poz. 650).

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2344 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2168 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 798 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 412 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r., poz. 646).

Wyrok SA w Lublinie z dnia 9 października 2013 r., III AUa 730/13, LEX nr 1383512.

Wyrok SA w Białymstoku z dnia 10 lutego 2016 r., III AUa 849/15, LEX nr 2015602.

Wyrok SA w Lublinie z dnia 26 stycznia 2017 r., III AUa 820/16, LEX nr 2250036.

Wyrok SA w Gdańsku z dnia 26 września 2017 r., III AUa 2153/16, LEX nr 2414639.

Wyrok SN z dnia 7 maja 2013 r., I UK 12/13, LEX nr 1331260.

Wyrok SN z dnia 19 marca 2014 r., I CSK 364/13, LEX nr 1523432.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 marca 2006 r., VI SA/WA 2215/05, LEX nr 257125.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 listopada 2006 r., VI SA/Wa 1852/05, LEX nr 312029.

wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 listopada 2007 r., VII SA/Wa 1444/07, LEX nr 496336.

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 27 sierpnia 2008 r., I SA/Ol 277/08, LEX nr 493180.

Wyrok WSA w Kielcach z dnia 11 marca 2010 r., I SA/Ke 131/10, LEX nr 570646.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 15 listopada 2011 r., I SA/Kr 1377/11, LEX nr 1150183.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2018.21.36.153
Data publikacji: 2018-06-29 11:56:14
Data złożenia artykułu: 2018-06-18 10:57:33


Statystyki

Widoczność abstraktów - 286
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Grzegorz Lubeńczuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.