Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 kwietnia 2013 r. (I ACa 787/12). Rozważania dotyczące konsekwencji braku rzetelnej informacji o stanie pacjenta

Magdalena Sobas

Streszczenie w języku polskim


W niniejszym artykule podjęto tematykę związaną z odpowiedzialnością za szkody prenatalne, a także z roszczeniami wrongful life oraz wrongful birth. Opracowanie jest próbą zdefiniowania pojęcia szkody w kontekście urodzenia się dziecka oraz ochrony dóbr osobistych rodziców w postaci prawa do planowania rodziny w przypadku przyjścia na świat dziecka z niepełnosprawnością. Tekst odnosi się również do obowiązku informacyjnego lekarza i personelu medycznego oraz jego zakresu i sposobu przekazywania pacjentowi informacji o jego stanie zdrowia.


Słowa kluczowe


obowiązek informacyjny; dobra osobiste; odpowiedzialność odszkodowawcza; badania prenatalne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bilecka M., Proces o „złe urodzenie” (uwagi do wyroków Sądu Okręgowego w Łomży oraz Sądu Apelacyjnego w Białymstoku), „Prawo i Medycyna” 2005, nr 3.

Boratyńska M., Konieczniak P., Prawa pacjenta, Warszawa 2001.

Borkowski M., Zdrowie jako dobro osobiste, „Periodyk Naukowy Akademii Polinojnej” 2010, nr 1(4), http://docplayer.pl/1007252-Zdrowie-jako-dobro-osobiste.html [dostęp: 6.06.2018].

Borysiak W., Glosa do wyroku SN z dnia 13 października 2005 roku, IV CK 161/05, LEX nr 53382 (glosa krytyczna).

Ciechorski J., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 28.11.2012 r., V ACa 826/12, LEX nr 191600/2.

Cisek A., Dobra osobiste i ich niemajątkowa ochrona w kodeksie cywilnym, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 1989, t. 167.

Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian S., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1999.

Doroszewska A., Socjologiczne aspekty praw pacjenta – analiza wybranych problemów, [w:] Uwarunkowania prawne, ekonomiczne i socjologiczne funkcjonowania wybranych systemów ochrony zdrowia, red. T. Mróz, Białystok 2011.

Dybowski T., [w:] System Prawa Cywilnego, t. 3, cz. 1: Prawo zobowiązań – część ogólna, red. Z. Radwański, Wrocław 1981.

Fila M., Lekarskie prawo karne, Kraków 2000.

Gawlik B., Ochrona dóbr osobistych. Sens i nonsens tzw. praw podmiotowych osobistych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1985, nr 4.

Grzybowski S., Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa 1957.

Justyński T., Poczęcie i urodzenie się dziecka jako źródło odpowiedzialności cywilnej, Kraków 2003.

Kaliński M., Odpowiedzialność odszkodowawcza, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 6: Prawo zobowiązań, red. A. Olejniczak, Warszawa 2009.

Karkowska D., Komentarz do art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, [w:] Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Warszawa 2012.

Karkowska D., Prawa pacjenta, Warszawa 2004.

Kodeks Etyki Lekarskiej – Przyrzeczenie Lekarskie, www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0003/4764/Kodeks-Etyki-Lekarskiej.pdf [dostęp: 5.06.2018].

Kopff A., Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego (zagadnienia konstrukcyjne), „Studia Cywilistyczne” 1972, t. 20.

Księżak P., Komentarz do art. 23 Kodeksu cywilnego, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, red. P. Księżak, M. Pyziak-Szafnicka, Warszawa 2014.

Kuczma P., Prawna ochrona życia, [w:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, red. M. Jabłoński, Wrocław 2014.

Łopatka A., Jednostka. Jej prawa człowieka, Warszawa 2002.

Malczewska M., Prawo do informacji, [w:] Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, red. E. Zielińska, Warszawa 2014.

Malinowski A., Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe, Warszawa 2008.

Nesterowicz M., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 października 2005 r., IV CK 161/05, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2006, nr 6.

Ohanowicz A., [w:] Zarys prawa zobowiązań, red. J. Górski, A. Ohanowicz, Warszawa 1970.

Panowicz-Lipska J., Majątkowa ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1975.

Piątowski J.S., Ewolucja ochrony dóbr osobistych, [w:] Tendencje rozwoju prawa cywilnego, red. E. Łętowska, Wrocław 1983.

Poździoch S., Prawa lekarza w systemie prawnym, [w:] Prawa lekarza. Zarys problematyki, red. S. Poździoch, M. Giński, Warszawa 2012.

Radwański Z., Koncepcja praw podmiotowych osobistych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 1988, nr 2.

Radwański Z., Zarys części ogólnej prawa cywilnego, Warszawa 1979.

Rezler J., Naprawienie szkody wynikłej ze spowodowania uszczerbku na ciele lub zdrowiu (według prawa cywilnego), Warszawa 1968.

Rogowska A., Szkoda w polskim orzecznictwie dotyczącym „złego urodzenia”, www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/42769/34_Aleksandra_Rogowska.pdf [dostęp: 5.06.2018].

Serwach M., Wina jako zasada odpowiedzialności cywilnej oraz okoliczność zwalniająca z obowiązku naprawienia szkody, „Wiadomości Ubezpieczeniowe. Rozprawy Naukowe” 2009, nr 1.

Sitek W., Zadośćuczynienie w sprawach wrongful life w świetle prawa polskiego, „Państwo i Prawo” 2010, z. 8.

Skrenty Ż., Obowiązek informowania pacjenta wobec jego prawa do samostanowienia, „PWSZ IPiA Studia Lubelskie” 2015, t. 11.

Sokołowski T., Komentarz do art. 23 Kodeksu cywilnego, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1: Część ogólna, red. A. Kidyba, Warszawa 2012.

Soniewiecka M., Regulacje prawne wobec rozwoju nowoczesnych technik kontroli prokreacji: analiza roszczenia wrongful life, „Diametros” 2009, nr 19.

Stecki L., Zasada pełnej kompensacji szkody. Zagadnienia wybrane, [w:] Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego, red. J. Błeszyński, J. Rajski, Warszawa 1985.

Szpunar A., Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979.

Szpunar A., Odszkodowanie za szkodę majątkową. Szkoda na mieniu i na osobie, Bydgoszcz 1998.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 650).

Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego, warunkach dopuszczalności przerwania ciąży (Dz.U. z 2001 r., nr 154, poz. 1792).

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2018 r., poz. 697).

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 1524).

Warkałło W., Odpowiedzialność odszkodowawcza – funkcje, rodzaje, granice, Warszawa 1972.

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2000.

Winiarz J., Ustalenie wysokości odszkodowania, Warszawa 1962.

Wyrok SA w Poznaniu z dnia 29 września 2005 r., I ACa 236/05, LEX nr 175206.

Wyrok SA w Białymstoku z dnia 24 kwietnia 2013 r., I ACa 787/12, http://orzeczenia.bialystok.sa.gov.pl [dostęp: 1.06.2018].

Wyrok SA w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r., I ACr 341/96.

Wyrok SN z dnia 16 stycznia 1976 r., II CR 692/75, OSNCP 1976, nr 11, poz. 251.

Wyrok SN z dnia 10 czerwca 1977 r., II CR187/77.

Wyrok SN z dnia 23 maja 2002 r., IV CKN 1076/00.

Wyrok SN z dnia 28 lutego 2003 r., V CK 308/02.

Wyrok SN z dnia 26 września 2003 r., IV CK 32/02.

Wyrok SN z dnia 20 maja 2005 r., III CK 595/04.

Wyrok SN z dnia 12 czerwca 2008 r., II CSK 16/08.

Wyrok SN z dnia 8 lipca 2010 r., II CSK 117/10, LEX nr 602677.

Wyrok TK z dnia 7 stycznia 2004 r., K 14/2003, OTK ZU 2004, nr 1A, poz. 1.

Zoll A., Problemy służby zdrowia w świetle doświadczeń RPO, „Prawo i Medycyna” 2000, nr 8.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2018.21.38.71-86
Data publikacji: 2018-09-30 10:43:40
Data złożenia artykułu: 2018-06-19 12:35:59


Statystyki


Widoczność abstraktów - 926
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Magdalena Sobas

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.