Jurysdykcja, właściwość sądu, uznawanie i wykonywanie orzeczeń przy dochodzeniu roszczeń z tytułu szkody jądrowej

Jakub Tekielak

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy kilku zagadnień proceduralnych związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu szkody jądrowej na podstawie Konwencji wiedeńskiej o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową. Konwencja ta, oprócz zagadnień materialnoprawnych, stanowi również o typowo proceduralnych kwestiach, takich jak: jurysdykcja, właściwość sądu, a także uznawanie i wykonywanie obcych orzeczeń. W pewnym zakresie nakazuje ona implementację pewnych norm ustawodawcy krajowemu. Istotny jest również stosunek proceduralnych przepisów Konwencji do innych obowiązujących w Polsce aktów prawnych w zakresie postępowania cywilnego.


Słowa kluczowe


szkoda jądrowa; jurysdykcja; uznawanie i wykonywanie orzeczeń

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Broniewicz W., Kunicki I., Marciniak A., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2016.

Decyzja ws. elektrowni jądrowej w pierwszej połowie roku. Zapowiedź ministra energii, https://businessinsider.com.pl/finanse/inwestowanie/elektrownia-jadrowa-w-polsce-decyzja-w-polowie-roku/4qedn59 [dostęp: 30.06.2018].

Ereciński T., Komentarz do art. 1145 Kodeksu postępowania cywilnego, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 6: Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), red. T. Ereciński, LEX/el. 2017.

Gołaczyński J., Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2017.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Konwencja wiedeńska o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzona w Wiedniu dnia 21 maja 1963 r. (t.j. Dz.U. z 1990 r., nr 63, poz. 370 z późn. zm.).

Kuźmicka-Sulikowska J., Zasada odpowiedzialności absolutnej (bezwzględnej), [w:] Zasady odpowiedzialności deliktowej w świetle nowych tendencji w ustawodawstwie polskim, LEX/el. 2011.

Majda R., Cywilna odpowiedzialność za szkodę jądrową, „Przegląd Sądowy” 2002, nr 6.

Mostowik P., O postępowaniu w razie nieustalenia łączników kolizyjnych lub treści prawa obcego, [w:] Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, red. M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka, Warszawa 2013.

Prawo konstytucyjne RP, red. P. Sarnecki, Warszawa 2014.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 (t.j. Dz.Urz. UE L. 2012.351.1 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1360 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 792).

Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2014.

www.noveaspi.sk/products/lawText/1/83838/1/2 [dostęp: 30.06.2018].

Wyrok ETS z dnia 17 grudnia 1970 r., C-11/70.

Wyrok TK z dnia 24 listopada 2010 r., K 32/09.

Wyrok TSUE z dnia 4 maja 2010 r., C-533/08.

Założenia projektu ustawy o cywilnej odpowiedzialności za szkodę jądrową. Projekt, http://radalegislacyjna.gov.pl/sites/default/files/dokumenty/projekt_ustawy_278.pdf [dostęp: 30.06.2018].

Zatorska J., Komentarz do art. 7 rozporządzenia nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, [w:] Komentarz do rozporządzenia nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, LEX/el. 2015.

Zatorska J., Komentarz do art. 69 rozporządzenia nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, [w:] Komentarz do rozporządzenia nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, LEX/el. 2015.

Żelechowski Ł., Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym w świetle rozporządzenia nr 1215/2012, [w:] Ochrona gry komputerowej, red. E. Traple, LEX/el. 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2018.21.38.113-123
Data publikacji: 2018-09-30 10:43:40
Data złożenia artykułu: 2018-07-02 23:50:20


Statystyki

Widoczność abstraktów - 173
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Jakub Tekielak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.