Możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania w Kodeksie postępowania administracyjnego w świetle Konstytucji RP

Michał Passon

Streszczenie w języku polskim


Przedmiotem artykułu jest instytucja zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od uzyskanej decyzji, która została wprowadzona do kodeksu postępowania administracyjnego w 2017 roku. Regulacja ta została wprowadzona ze względu na szybkość i ekonomię postępowania. Budzi ona jednak wątpliwości nie tylko z perspektywy dorobku administracyjno-prawnego i wypracowanej przezeń swoistej koncepcji publicznych praw podmiotowych, ale także z punktu widzenia podstawowych praw człowieka i obywatela, jakimi są prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji czy prawo do sądu. Konstytucyjny aspekt tego przepisu oraz jego wpływ na sferę praw i wolności jednostki nie został w pełni dostrzeżony przez ustawodawcę, ani – przynajmniej do tej pory – przez doktrynę, dlatego warto się zastanowić nad jego bliższą charakterystyką – z tego też względu, artykuł będzie obejmować próbę spojrzenia na wspomnianą instytucję właśnie z tej perspektywy.


Słowa kluczowe


zrzeczenie; decyzja; odwołanie; nowelizacja k.p.a.; publiczne prawo podmiotowe; konstytucja; prawo do sądu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiak B, Borkowski J (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2009.

Bernatzik E., Rechtsprechung und materielle Rechtskraft, Wiedeń 1886.

Boć J. (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Wrocław 1998.

Boć J.(red.), Prawo administracyjne, Wrocław 1993.

Bosek L., Safjan M. (red.), Konstytucja RP, Warszawa 2016.

Człowiekowska J., Prawo do sądu jako publiczne prawo podmiotowe, ZNUJ 2006, nr 5.

Florczak-Wątor M., Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych, Kraków 2014.

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2006.

Garlicki L., Zubik M., (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2016.

Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System prawa administracyjnego, Warszawa 2017.

Hauser R., Wierzbowski M. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz., Warszawa 2015.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/F3388D1AB00B1313C125809D004C3C8E/%24File/1183.pdf (dostęp: 01.12.2017).

http://www.lex.pl/akt/-/akt/prawo-do-sadu-jako-publiczne-prawo-podmiotowe.

Jakimowicz W., O publicznych prawach podmiotowych, „Państwo i Prawo” 1999, nr 1.

Jellinek G. W., System der subjektiven öffentlichen Rechte, 1919.

Kmieciak Z., Instancyjność postępowania administracyjnego w świetle Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 2012, nr 5.

Kmieciak Z., Odwołania w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284).

Łętowski J, Rabska T. (red.), System prawa administracyjnego, Wrocław 1978.

Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2002.

Postanowienie SN z dnia 21 maja 2002 r. III CK 53/02, LEX nr 55849.

Raport zespołu eksperckiego, Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym, http://www.nsa.gov.pl/wydarzenia-wizyty-konferencje/raport-ekspercki-nt-reforma-prawa-o-postepowaniu-administracyjnym, news,24,313.php (dostęp: 07.12.2017).

Sarnecki P. (red.), Prawo konstytucyjne, Warszawa 2014.

Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze 2000.

Stahl M. (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2009.

Tuleja P., Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności (wybrane problemy), Zakamycze 2003.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (Dz. U.2002 nr 153 poz. 1270).

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 935).

Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, (Druk nr 1183).

Wajnes I., Ochrona praw i interesów jednostki w postępowaniu administracyjnym, Wilno 1939.

Woś T.(red.), Postępowanie administracyjne, Warszawa 2017.

Wyrok NSA, sygn. I OSK 708/11, LEX nr 1404107.

Wyrok NSA, sygn. I OSK 755/06, LEX nr 337023.

Wyrok NSA, sygn. I SA 1019/99, LEX nr 78926.

Wyrok SN z dnia 18 listopada 1993 r., sygn. III ARN 49/93, LEX nr 9595.

Wyrok TK z dnia 10 maja 2000 r., K 21/99, OTK 2000, nr 4, poz. 109.

Wyrok TK z dnia 12 czerwca 2002 r., sygn. P 13/01, OTK ZU 4A/2002, poz. 42.

Wyrok TK z dnia 14 czerwca 2006 r., sygn. K 53/05, OTK ZU nr 6/A/2006, poz. 66.

Wyrok TK z dnia 15 grudnia 2008, sygn. P 57/07 OTK-A 2008, nr 10, poz. 178.

Wyrok TK z dnia 16 listopada 1999 r., sygn. SK 11/90, OTK ZU 7/1999, poz. 158.

Wyrok TK z dnia 9 czerwca 1998 r., K 28/97, OTK 1998, nr 4, poz. 50.

Wyrok WSA, sygn. IV SA/Po 236/16, LEX nr 2110524.

Zimmermann J., Kilka refleksji o nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2018, nr 8.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2019.22.41.109-127
Data publikacji: 2019-07-11 08:57:24
Data złożenia artykułu: 2018-09-08 19:06:24


Statystyki

Widoczność abstraktów - 332
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Michał Passon

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.