Analiza danych osobowych przetwarzanych przez apteki w kontekście zmian wprowadzonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Karolina Stawnicka-Kowalczyk

Streszczenie w języku polskim


Niniejsze opracowanie dotyczy problematyki przetwarzania danych osobowych w aptece ogólnodostępnej. Autorka dokonuje analizy danych osobowych przetwarzanych przez apteki w oparciu o przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Analizie zostały poddane dane osobowe, których przetwarzanie jest nierozerwalnie związane z działalnością apteki. Autorka szczególną uwagę skupiła na tzw. danych szczególnych przetwarzanych przez apteki, głównie w kontekście dopuszczalności ich przetwarzania.


Słowa kluczowe


dane osobowe; prawo farmaceutyczne; apteka; RODO; rozporządzenie o ochronie danych osobowych; dane szczególne; dane wrażliwe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baka K., Przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) a obowiązki aptek ogólnodostępnych w zakresie przetwarzania danych osobowych – wybrane zagadnienia, www.loia.pl/news/2191/przepisy-ogolnego-rozporzadzenia-o-ochronie-danych.html [dostęp: 19.09.2018].

Baka K., Waniewska E., Kucharczyk P., RODO w twojej aptece – bezpłatny poradnik, instrukcja i dokumenty do pobrania, www.nia.org.pl/2018/05/24/rodo-w-twojej-aptece-poradnik-prawny-dotyczacy-stosowania-w-aptece-przepisow-rodo [dostęp: 13.09.2018].

Bielak-Jomaa E., Lubasz D., Słowo wstępne, [w:] RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa 2018.

Dmochowska A., Zadrożny M., Unijna reforma ochrony danych osobowych. Analiza zmian, Warszawa 2016.

Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.Urz. UE L 281, 23.11.1995, P. 0031–0050).

Fajgielski P., Art. 7, [w:] Komentarz do rozporządzenia nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), [w:] Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018.

Hoser H., Zgoda na przetwarzanie danych w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jakie powinna spełniać warunki? Czy dotychczasowa zgoda zbierana na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych jest zgodna z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych?, https://odoserwis.pl/a/1141/zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-wedlug-rodo [dostęp: 12.09.2018].

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Ochrona prywatności w połączonym świecie – europejskie ramy ochrony danych w XXI wieku, COM (2012) 9 final, s. 4 (EUR-Lex – 52012DC0009 – EN).

Kuba M., Art. 9, [w:] RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa 2018.

Kwiatkowska M., Prawo farmaceutyczne dla aptek, cz. 1, Warszawa 2017.

Lubasz D., Chomiczewski W., Art. 6, [w:] RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa 2018.

Lubasz D., Chomiczewski W., Czerniawski M., Drobek M., Góral U., Kuba M., Makowski P., Witkowska-Nowakowska K., Art. 4, [w:] RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa 2018.

Łuczak J., Art. 14, [w:] RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa 2018.

Makowski P., Czy jesteś gotowy na RODO? Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, https://giodo.gov.pl/pl/1520281/10014 [dostęp: 1.09.2018].

Masiakowski J., Farmaceuta kliniczny jako producent i dystrybutor leków oraz konsultant w zespole opieki nad chorym, [w:] Zarys farmacji klinicznej, red. L. Krówczyński, A. Danek, Warszawa 1988.

Meritum Prawo Farmaceutyczne, red. B. Wawrzyńczak-Jędryka, Warszawa 2016.

Ogiełło L., Prawo farmaceutyczne. Komentarz, Warszawa 2010.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia, red. M. Kawecki, T. Osiej, Warszawa 2017.

Ożóg M., System handlu produktem leczniczym i produktami pokrewnymi. Problematyka prawna, Warszawa 2010.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie RODO, red. B. Fischer, M. Sakowska-Baryła, Wrocław 2017.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz.U. poz. 481).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz.U. poz. 745).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 2016 r., nr 119, s. 1 z późn. zm.).

Rozwadowski R., Potrzebne będą nowe zgody na przetwarzanie danych?, www.lex.pl/czytaj/-/artykul/potrzebne-beda-nowe-zgody-na-przetwarzanie-danych [dostęp: 1.09.2018].

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1496).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2211).

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1844 z późn. zm.).

Wyrok NSA z dnia 27 sierpnia 2014 r., II GSK 1000/13, LEX nr 1527483.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2018.21.39.61-76
Data publikacji: 2018-12-22 07:49:34
Data złożenia artykułu: 2018-10-03 09:50:45

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Karolina Stawnicka-Kowalczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.