Prawo strony do przeniesienia do rejestru stanu cywilnego małżeństwa jednopłciowego – uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Anna Maria Grabarczyk

Streszczenie w języku polskim


Zgodnie z polskim prawem, osoba, która za granicą zawarła związek małżeński, może domagać się jego transkrypcji - tj. przeniesienia do rejestru stanu cywilnego. To uprawnienie nie przysługuje jednak wszystkim osobom, które zawarły związek małżeński zgodnie z prawem obowiązującym za granicą. Niemożliwym w Polsce jest, między innymi, przeniesienie do polskiego rejestru aktów stanu cywilnego, małżeństwa homoseksualnego zawartego w innym kraju. W niniejszym artykule autor postara się odpowiedzieć na pytanie, czy stan prawny, gdzie małżeństwo skutecznie zawarte poza granicami Polski, w Polsce nie podlega prawnemu uznaniu, a w konsekwencji nie podlega żadnej ochronie prawnej, jest zgodny z minimalnymi standardami ochrony praw człowieka wytyczanymi Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka oraz orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.


Słowa kluczowe


Prawo administracyjne; transkrypcja; akt stanu cywilnego; ETPC; EKPC; Orlandi; Oliari; Schalk i Kopff; orzecznictwo; LGBT;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Europejski Trybunał Praw Człowieka żąda, by Włochy zinstytucjonalizowały homoseksualne związki partnerskie, dost. tutaj: http://www.ordoiuris.pl/rodzina-i-malzenstwo/europejski-trybunal-praw-czlowieka-zada-wlochy-zinstytucjonalizowaly [dostęp z dnia 21 maja 2018 r.].

Garlicki L., [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I [red.] L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r. nr 78. poz. 483 z późn. zm.

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Dz. U. z 1993 r. nr 61 poz. 284 z późn. zm.

Nowicki M. A., Omówienie orzeczenia Oliari i Inni p. Włochom, dost. tutaj: https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/10/omowienie_orzeczenia_oliari_i_inni_przeciwko_wlochom.pdf [dostęp z dnia 21 maja 2018 r.].

Paprocka A., Budowanie tożsamości europejskiej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dost. tutaj: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/strasburski-trybunal-buduje-europejska-tozsamosc [dostęp z dnia 20 maja 2018 r.].

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2011 r. sygn. akt III CSK 259/10.

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 z późn. zm.

Written Comments by the Helsinki Foundation for Human Rights z dnia 25 lutego 2014 r. dost. tutaj: http://www.hfhrpol.waw.pl/precedens/images/Orlandi_amicus_ETPC.pdf [dostęp z dnia 21 maja 2018 r.].

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Orlandi i Inni p. Włochom, skarga nr 26431/12.

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 21 października 2015 r. w sprawie Oliari i Inni p. Włochom skargi nr 18766/11 i 36030/11.

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie Schalk i Kopff p. Austrii, skarga nr 30141/04.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2014 r., sygn. akt II OSK 1298/13.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2018 r., sygn. akt II OSK 1112/16.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 14 stycznia 2016 r. sygn. akt III SA/Gd 835/15.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 kwietnia 2016 r., sygn. akt. II SA/Gl 1157/15.

Żywucka – Kozłowska E., Opalska A.; Binacjonalne związki małżeńskie; [w:] Problemy małżeństwa i rodziny w prawodawstwie polskim, międzynarodowym i kanonicznym; red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, M. Paszkowski, Olsztyn 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2019.22.40.27-40
Data publikacji: 2019-07-01 07:15:35
Data złożenia artykułu: 2019-01-08 12:54:21


Statystyki

Widoczność abstraktów - 436
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Anna Maria Grabarczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.