Zagadnienie wykorzystania i ochrony przestrzeni kosmicznej w dokumentach ONZ

Krzysztof Tomasz Niewęgłowski

Streszczenie w języku polskim


Postępujący rozwój technologiczny wymusił na społeczności międzynarodowej uregulowanie stanu prawnego przestrzeni kosmicznej. W celu zapobieżenia przekształcenia jej w kolejne pole do konfliktu, głównie dzięki pracom Komitetu ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej ONZ powstał szereg traktatów normujących międzynarodowe prawo kosmiczne. Za główny cel postanowień umów międzynarodowych dotyczących tej tematyki można uznać stworzenie warunków prawnych do pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej dla dobra ludzkości jako całości. Problematyka ta jest również tematem poruszanym w soft law prawa międzynarodowego publicznego.


Słowa kluczowe


COPUOS; prawo kosmiczne; prawo międzynarodowe; przestrzeń kosmiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abramovitch Y., The Maxim Cujus Est Solum Ejus Usque Ad Coelum as Applied in Aviation, “McGill Law Journal” vol. 8, no. 4, Montreal 1962.

Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space, “United Nations Treaty Series”, vol. 672, no. 9574.

Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005.

Bryła J., Wkład Unii Europejskiej w rozwój międzynarodowego reżimu kosmicznego, „Rocznik Integracji Europejskiej”, 2015, nr 9, ;

Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects “United Nations Treaty Series”, vol. 961, no. 13810.

Convention on Registration of Objects Launched into Outer “United Nations Treaty Series”, vol. 1023, no. 15020.

Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, A/RES/18/1962.

Declaration on International Cooperation in the Exploration and Use of Outer Space for the Benefit and in the Interest of All States, Taking into Particular Account the Needs of Developing Countries, A/RES/51/122.

Draft International Code of Conduct for Outer Space Activities https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/space_code_conduct_draft_vers_31-march-2014_en.pdf.

Establishment of and International Law Comission A/RES/174(II).

Farah T., Performance Analysis of Low Earth Orbit (LEO) Satellite Link in the presence of Elevation Angle, Fading, And Shadowing, Bangladesz 2009.

IAASS Statement On International Code of Conduct for Outer Space Operations http://www.spacesafetymagazine.com/news/iaass-statement-on-the-international-code-of-conduct-for-outer-space-operations

International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space, RES 1472 (XIV).

Jessup P. C., Taubenfeld H. J., Controls ofr Outer Space and the Antarctic Analogy, Nowy Jork 1959.

Kopal V., Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, “Yearbook of Air and Space Law”, 1966, Montreal 1996.

Kułaga Ł., Kodyfikacja i postępowy rozwój międzynarodowego prawa kosmicznego przez soft law, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017 Vol.79 no.4.

Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for International Direct Television Broadcasting, A/RES/37/92.

Principles relating to remote sensing of the Earth from space, A/RES/41/65.

Principles Relevant to the Use of Nuclear Power Sources in Outer Space, A/RES/47/68.

Reports of International Arbitral Awards 1928 Volume II, Island of Palmas case.

Settlement of Claim between Canada and the Union of Soviet Socialist Republics for Damage Caused by "Cosmos 954" http://www.jaxa.jp/library/space_law/chapter_3/3-2-2-1_e.html;

Shaw M., International Law, Nowy Jork 2008.

The Antarctic Treaty, “United Nations Treaty Series”, vol 402, no. 5778.

The International Code of Conduct: Comments on changes in the latest draft and post-mortem thoughts http://www.thespacereview.com/article/2851/1.

Theunissen W. H., Reconfigurable contour beam-reflector antenna synthesis using a mechanical finite-element description of the adjustable surface, Uniwersytet w Pretorii 1999.

Transparency and confidence-building measures in outer space activities, A/RES/61/75.

Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies “United Nations Treaty Series”, vol. 610, no. 8843.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2019.22.41.97-108
Data publikacji: 2019-07-11 08:57:23
Data złożenia artykułu: 2019-03-24 18:05:15

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Krzysztof Tomasz Niewęgłowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.