Odstąpienie od rezultatów wykładni językowej w prawie karnym (na kanwie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2009 r., I KZP 35/08)

Krzysztof Kmąk

Streszczenie w języku polskim


Artykuł opisuje sytuacje, w których dopuszczalne jest odstąpienie od wyników wykładni językowej. Te przypadki wyliczył L. Morawski, co następnie zostało zaadaptowane przez Sąd Najwyższy na gruncie prawa karnego. Spotkało się to jednak z zarzutem, iż akceptacja takiego postępowania prowadzi do zaakceptowania wykładni prawotwórczej. Analiza powyższych przypadków prowadzi do wniosku, że wyjście poza wykładnię językową w prawie karnym jest generalnie dopuszczalne, o ile nie stanowi wykładni rozszerzającej na niekorzyść sprawcy i ma oparcie w wykładni systemowej i funkcjonalnej.

Słowa kluczowe


prawo karne; wykładnia; Sąd Najwyższy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Hofmański P., Zabłocki S., Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa 2011.

Janczukowicz K., Nadzwyczajne złagodzenie kary za przestępstwa o zagrożeniu wielorodzajowym, [w:] Kodeks kar-ny. Omówienie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 396), LEX/el. 2015.

Kardas P., Problem reakcji na tzw. czyny przepołowione w świetle ciągłości popełnienia przestępstwa, konstrukcji idealnego zbiegu czynów karalnych oraz zasady ne bis in idem, „Prokuratura i Prawo” 2018, nr 3.

Kmąk K., Sankcje kumulatywne od 1 lipca 2015 r. - rozważania na tle ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, „Proku-ratura i Prawo” 2018, nr 10.

Kodeks karny. Część ogólna, t. 1, cz. 1: Komentarz do art. 1-52, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.

Kodeks karny. Część ogólna, t. 1, cz. 2: Komentarz do art. 53-116, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.

Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, cz. 2: Komentarz do art. art. 212-277d, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2017.

Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2016.

Leciak M., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2009 r., sygn. I KZP 35/08, „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 9.

Majewski J., Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015, Warszawa 2015.

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2014.

Postanowienie SN z dnia 20 października 1999 r., II KKN 199/99; Prokuratura i Prawo-wkł. 2000, nr 6, poz. 1.

Postanowienie SN z dnia 6 września 2000 r., III KKN 337/00, OSNKW 2000, nr 9-10, poz. 81.

Raglewski J., Glosa do uchwały SN z dnia 26 marca 2009 r., I KZP 35/08, LEX/el. 2009.

Rychlewska A., O gwarancyjnym modelu wykładni prokonstytucyjnej przepisów typizujących czyny zabronione pod groźbą kary, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2016, z. 3.

Skrzydło J., Glosa do uchwały z 26 III 2009, I KZP 35/08, „Państwo i Prawo” 2010, nr 6.

Uchwała SN z dnia 26 marca 2009 r., I KZP 35/08, OSNKW 2009, nr 5, poz. 33.

Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne, Kraków 2013.

Wyrembak J., Zasadnicza wykładnia znamion przestępstw. Pozycja metody językowej oraz rezultatów jej użycia, Warszawa 2009.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 4 kwietnia 2018 r., II AKa 97/18, LEX nr 2490247.

Wyrok SA w Lublinie z dnia 25 stycznia 2018 r., II AKa 251/17, LEX nr 2453731.

Wyrok TK z dnia 14 lipca 2010 r., OTK-A 2010, nr 6, poz. 59.

Wyrok TK z dnia 30 października 2006 r., OTK-A 2006, nr 9, poz. 128.

Wyrok TK z dnia 4 listopada 2014 r., SK 55/13, OTK-A 2014, nr 10, poz. 111.

Zieliński M., Osiemnaście mitów w myśleniu o wykładni prawa.

Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2012.

Zontek W., Sposoby wyznaczania zakresu treści normy sankcjonowanej. Uwagi na marginesie uchwały SN z 26 mar-ca 2009 r., sygn. akt I KZP 35/08 (cz. 1), „Palestra” 2009, nr 11-12.

Zontek W., Sposoby wyznaczania zakresu treści normy sankcjonowanej. Uwagi na marginesie uchwały SN z 26 mar-ca 2009 r., sygn. akt I KZP 35/08 (cz. 2), „Palestra” 2010, nr 1-2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2019.22.42.77-90
Data publikacji: 2019-09-16 11:14:34
Data złożenia artykułu: 2019-03-30 12:34:06


Statystyki

Widoczność abstraktów - 427
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Krzysztof Kmąk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.