Istota partnerstwa publiczno-prywatnego w kontekście dostępu do informacji publicznej a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa jako instrument zabezpieczający interes prywatny

Maksym Bonarek

Streszczenie w języku polskim


Oparcie realizacji zadań publicznych na współpracy aparatu administracji z przedsiębiorcami prywatnymi w ramach kontraktów partnerskich, wpływa na standardy zarządzania kapitałem publicznym. Współzależność stron kontraktu wynikająca ze składników przedmiotowo istotnych porozumienia ma kluczowe znaczenie nie tylko dla określonego w umowie celu per se, ale także dla ochrony interesu stron zobowiązania. Nierzadko przecież, interes przedsiębiorcy związany ze składnikami wchodzącymi w zakres realizacji zadania publicznego, wykracza poza klasyczne ujęcie jawności finansów publicznych. Niezbędne staje się zatem usystematyzowanie instrumentów prawnych koniecznych do zachowania poufności określonych informacji, zarówno tych będących częścią oferty, jak również uwzględnionych w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, określanych zbiorczym pojęciem tajemnicą przedsiębiorstwa.


Słowa kluczowe


partnerstwo publiczno-prywatne, współpraca międzysektorowa, tajemnica przedsiębiorstwa, kontrakty partnerskie, dostęp do informacji publicznej, jawność finansów publicznych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2012, Legalis.

Bidziński M., Chmaj M., Szustakiewicz P, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz. Wyd. 3, Warszawa 2018.

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013.

Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002.

Mikos-Sitek A. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Wyd. 9, 2019, Legalis.

Misiąg W. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Wyd. 3, Warszawa 2019, Legalis.

Poradnik Partnerstwo publiczno-prywatne, Urząd zamówień publicznych, Warszawa 2010.

Smoleń P. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Warszawa 2014, Legalis.

Szwaja J. (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Wyd. 5, Warszawa 2019, Legalis.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503).

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2009 nr 19 poz. 100 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz., 93 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157, poz. 1240).

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 lutego 2018 r., KIO 197/18, Legalis.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lutego 2017 r., sygn. I OSK 2314/15, Legalis.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lutego 2018 r., sygn. I OSK 852/16, Legalis.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r., sygn. II SAB 372/03, Legalis.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2012 r., sygn.. I OSK 155/12, Legalis.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2006 r. sygn. I FSK 170/06, Legalis.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 sierpnia 2012 r., sygn. I OSK 974/12, Legalis.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 września 2016 r., sygn. I OSK 634/16, Legalis.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2002 r., sygn. II SA/Ka 939/02, Legalis.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 września 2001 r., sygn. I CKN 1159/00, Legalis.

Wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2016 r., sygn. II SA/WA 1001/16, Legalis.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r., sygn. II SA/Łd 125/18, Legalis.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 stycznia 2013 r. sygn. I SA/Op 445/12, Legalis.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2017 r., sygn.. II SAB/Go 10/17, Legalis.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 stycznia 2018 r., sygn. IV SA/Wa 1525/17, Legalis.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 marca 2012 r., sygn. II SA/Wa 128/12, Legalis.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 stycznia 2013 r., sygn. II SA/Wa 1328/12, Legalis.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2017 r., sygn. II SA/Wa 118/17, Legalis.

Wytyczne dotyczące udanego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego opublikowane przez Komisję Europejską, Dyrektoriat Generalny ds. Polityki Regionalnej, styczeń 2003 r. Źródło:

https://www.ppp.gov.pl/Poradnik_inwestora/AktyPrawne/Documents/Wytyczne_Komisji_PPP_190111.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2019.22.41.9-27
Data publikacji: 2019-07-11 08:57:16
Data złożenia artykułu: 2019-05-20 09:33:53

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Maksym Bonarek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.