Pogranicze Rzeczypospolitej i Rosji a niepodległość Ukrainy i Białorusi – rozważania o rywalizacji politycznej

Waldemar Paruch

Streszczenie w języku polskim


Europa Środkowa jest częścią kontynentu z własną tożsamością historyczną i kulturową oraz unikatową rolą geopolityczną (geopolitycznego klina między Niemcami i Rosją). Do Europy Środkowej należy zaliczyć ziemie ukraińskie i białoruskie, które przez wieki były przedmiotem rywalizacji między Polską i Rosją oraz obszarem wpływów mocarstw niesąsiadujących z tym regionem. W zależności od wyników tej rywalizacji status ziem ukraińsko-białoruskich wahał się między „wielkim pograniczem” a peryferiami różnych mocarstw, najczęściej Rzeczypospolitej lub Imperium Rosyjskiego. Jednak dla obu tych państw ich rola była odmienna. Dla Rzeczypospolitej stanowiły one konieczny zasób dla utrzymania jej podmiotowości, suwerenności, a w konsekwencji –  niepodległości. Natomiast dla Rosji były szlakiem do opanowania Europy Środkowej oraz oddziaływania na Europę Zachodnią.

W dziejach ziem ukraińsko-białoruskich były możliwe trzy alternatywne warianty koncentracji i rywalizacji politycznej. Pierwszy – ukształtowanie w tym subregionie Europy Środkowej państw o wysokiej podmiotowości politycznej, opartej na znacznych zasobach demograficznych, geopolitycznych i gospodarczych. Drugi – zajęcie ukraińsko-białoruskiego pogranicza w całości przez jedno z sąsiednich mocarstw w wyniku działań militarnych lub układów unijnych, co czyniło z nich „wielkie pogranicze”, wzmacniające potencjał państwa swojej przynależności. Trzeci – podział ziem ukraińsko-białoruskich między organizmy państwowe o wysokiej podmiotowości (utrata statusu „wielkiego pogranicza” na rzecz bycia peryferiami), faktycznie uniemożliwiający wewnętrzną konsolidację polityczną, lecz pogłębiający zróżnicowanie subregionu pod względem religijno-wyznaniowym, etnicznym, kulturowo-językowym, mentalnym, a w konsekwencji również społeczno-gospodarczym. W procesie historycznym były realizowane wszystkie trzy scenariusze, co przyczyniło się do nadania ziemiom ukraińsko-białoruskim jako cechy konstytutywnej „syndromu środkowoeuropejskiego”, jednak kwestionowanego w środowisku międzynarodowym, przede wszystkim przez Rosję uznającą ten obszar za część własnego kręgu cywilizacyjno-kulturowego.


Słowa kluczowe


geopolityka, polityka zagraniczna Polski, polityka zagraniczna Rosji, Europa Środkowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Acemoglu D., Robinson J. A., Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, Crown Publishers, New York 2012.

Alexandrowicz S., Osadnictwo żydowskie na ziemiach litewsko-białoruskich od XV do XIX w. (Cechy szczególne), [w:] Świat Niepożegnany: Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII–XX wieku, red. K. Jasiewicz, Instytut Nauk Politycznych PAN, Ofi-cyna Wydawnicza „Rytm”, Polonia Aid Foundation Trust, Warszawa–Londyn 2004.

Bartosiak J., Rzeczpospolita między lądem a morzem: O wojnie i pokoju, Wydawnic-two Jacek Bartosiak, Warszawa 2018.

Beauvois D., Trójkąt ukraiński: Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyź-nie 1793–1914, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.

Brzechczyn K., Odrębność historyczna Europy Środkowej: Studium metodologiczne, Wydawnictwo „Humaniora”, Poznań 1998.

Chodkiewicz M. J., Międzymorze, Wydawnictwo 3S Media, Warszawa 2017.

Chodubski A., Odrębność dziedzictwa kulturowo-cywilizacyjnego Rosji, [w:] Drogi i bezdroża ku demokracji: Przemiany polityczne w Europie postkomunistycznej, red. R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, Wydawnictwo „Mado”, Toruń 2005.

Chynczewska-Hennel T., Ukraina–Ruś w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, [w:] Unia Lubelska – Unia Europejska, red. I. Hofman, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.

Cywiński B., Ogniem próbowane: Z dziejów najnowszych Kościoła katolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej, t. 1: Korzenie tożsamości, Wydawnictwo „Krąg”, Warszawa 1993.

Eberhardt P., Między Rosją a Niemcami: Przemiany narodowościowe w Europie Środ-kowo-Wschodniej w XX wieku, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1996.

Eberhardt P., Wizja przyszłej Europy wg mapy rosyjskiej z 1914 r., „Przegląd Geostra-tegiczny” 2013, nr 6.

Franz M., Idea państwa kozackiego na ziemiach ukrainnych w XVI–XVII wieku, Wy-dawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.

Gruszecki S., Idea unii polsko-rosyjskiej na przełomie XVI–XVII w., „Odrodzenie i Re-formacja w Polsce” 1970, t. 15.

Halecki O., Historia Europy – jej granice i podziały, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2000.

Horobets’ B., Elita kozatskoyi Ukrayiny v poshukakh politychnoyi lehitymatsiyi: stosun-ky z Moskovoyu ta Varshavoyu, 1654–1665, Instytut istoriyi Ukrayiny, Kyyiv 2001.

Hrycak J., Historia Ukrainy 1772–1999: Narodziny nowoczesnego narodu, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2000.

Jabłoński K., Archetypy cywilizacyjne Rosji, „Przegląd Strategiczny” 2014, nr 8.

Jakowenko N., Druga strona lustra: Z historii wyobrażeń i idei na Ukrainie XVI–XVII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

Kłoczowski J., Europa Środkowo-Wschodnia i jej miejsce w Europie, „Roczniki Insty-tutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2007, nr 5.

Kłoczowski J., Unia brzeska, [w:] Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. 2, red. J. Kłoczowski, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2000.

Kłoczowski J., Unia polsko-litewska, [w:] Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. 2, red. J. Kłoczowski, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2000.

Kłoczowski J., Wprowadzenie, [w:] Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. 1, red. J. Kłoczowski, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2000.

Lazari A. de, O mentalnościowych korzeniach euroazjatyzmu, [w:] Między Europą a Azją: Idea Rosji–Eurazji, Wydawnictwo UMK, red. S. Grzybowski, Toruń 1998.

Moczulski L., Narodziny Międzymorza, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2007.

Nagielski M., Rywalizacja Rzeczypospolitej z Państwem Moskiewskim o dominację w Europie Środkowo-Wschodniej w XVI–XVII w., „Sensus Historiae” 2013, nr 11.

Nowak A., Od imperium do imperium: Spojrzenia na historię Europy Wschodniej, Wydawnictwo „Arcana”, Kraków 2004.

Paruch W., Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego (1926–1939), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.

Pietrzyk-Reeves D., Ład rzeczypospolitej: Polska myśl polityczna XVI wieku a klasycz-na tradycja republikańska, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.

Podhorodecki L., Sicz Zaporoska, Książka i Wiedza, Warszawa 1978.

Podraza A., Co należy rozumieć pod pojęciem „Europa Środkowa” na przełomie XX I XXI wieku, [w:] Europa Środkowa – nowy wymiar dziedzictwa: Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 1-2 czerwca 2001, red. J. Purchla, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2002.

Rak K., Federalizm or Force: A Sixteenth-Century Project for Eastern and Central Eu-rope, [b.p.], http://www.ruf.rice.edu.

„Rocznik Statystyki Międzynarodowej” 2018.

Rzeczpospolita Obojga Narodów jako obszar gospodarczy: 450. rocznica unii lubel-skiej, PIE, Warszawa 2019.

Rzewuski P., I RP – państwo minimalne?, 1 VII 2017, http://www.teologiapolityczna.pl.

Rzewuski P., II RP: mocarstwo z przymusu, 24 IX 2016, http://www.histmag.org.

Sima M., Geopolityczne znaczenie idei Wielkich Węgier, „Przegląd Geopolityczny” 2019, nr 28.

Stephen R. C., Pogańskie imperium: Litewska dominacja w Europie środkowowschod-niej 1295–1345, Wydawnictwo Napoleon V, Warszawa 2017.

Strona internetowa portalu „Liga”, http://www.file.liga.net, [Najnowsze informacje do-tyczące Wspólnoty Niepodległych Państw, Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, Wspól-nej Przestrzeni Gospodarczej].

Szczupak A., Wilczyński K., Kościół greckokatolicki a wpływ cywilizacji łacińskiej na Ukrainie, „Przegląd Geostrategiczny” 2014, nr 9.

Szubska R., Wariacje środkowoeuropejskie: O różnorodności i wspólnocie, [w:] Róża wiatrów Europy, red. A. Tyszka, Oficyna Naukowa Instytutu Socjologii Uniwersytetu War-szawskiego, Warszawa 1999.

Tyszkowski K., Poselstwo Lwa Sapiehy w Moskwie 1600 r, Towarzystwo Naukowe, Lwów 1927.

Wasiuta O., „Russki mir” jako narzędzie imperialnej polityki Kremla, „Przegląd Geo-polityczny” 2017, nr 21.

Wóycicki K., Konstruowanie Europy Środkowej (geopolityczne znaczenie regionu), http://kazwoy.wordpress.com.

Zapałowski A., Ukraina jako strefa buforowa Rosji, „Przegląd Geopolityczny” 2019, nr 30.

Zernack K., Polska i Rosja: Dwie drogi w dziejach Europy, Wiedza Powszechna, War-szawa 2000.

Żegota K., Koncepcja klinów geopolitycznych. Próba rozstrzygnięć terminologicznych, „Przegląd Geopolityczny” 2018, nr 26.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2020.6.1.151-171
Data publikacji: 2020-07-20 13:56:01
Data złożenia artykułu: 2020-07-06 17:50:09


Statystyki


Widoczność abstraktów - 789
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Waldemar Paruch

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.