Pochodzenie i charakter dzisiejszej niestabilności na Ukrainie

Jurij Makar, Witalij Makar

Streszczenie w języku polskim


Dzisiejsze wydarzenia na Ukrainie oraz reakcja na nie świata cywilizowanego pobudziły autorów artykułu do poszukiwania odpowiedzi na pytanie retoryczne: Dlaczego Ukraińcy dotychczas nie mogą w należyty sposób ukształtować swojej państwowości, mimo że próbowano to niejednokrot­nie uczynić? Autorzy postawili sobie za cel nie przeprowadzać analizy przebiegu wydarzeń teraźniejszych lub wcze­śniejszych, a spróbować przestudiować myśl naukową Ukrainy w zakresie poszukiwania odpowiedzi na palącą kwestię: Dlaczego?

W przeszłości, a współcześnie jeszcze częściej, problem ten podejmowany jest tak w środowisku na­ukowym, jak i w całym społeczeństwie. Autorzy dla przykładu wybrali niektóre pozycje druków ba­dawczo-dokumentalnych, aby wyjaśnić pochodzenie dzisiejszych zjawisk nurtujących społeczeństwo ukraińskie.


Słowa kluczowe


aspekt etnopolityczny; kompleks mniejszej wartości; kształtowanie państwowo­ści; małorosyjskości; państwowość ukraińska; proces państwotwórczy; świadomość etnonarodowa; uświadomienie niepodległości; upośledzenie narodowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Брайчевський М., Вибрані твори. Історико-археологічні студії. Публіцистика, Нью-Йорк. - Київ,»КМ Аcademia« 1999.

Вернадський В., Украинский вопрос и русское общество,»Дружба Народов« 1990, nr 3, c. 247–254. http://www.president.gov.ua/news/31495.html

Євтух В.Б., Етносоціологія: довідник, Київ, НПУ ім. Драгоманова, 2011.

Исторія Русов или Малой Росcіи. Сочиненіе Георгія Кoнискаго, Архіепископа Беларускаго, Москва, Университетская Типографія, 1846.

Кінан Е., Російські історичні міти (перекл. з англ.), Київ, Критика, 2003.

Корсак К., Когут Е., Розвиток малоросійської свідомості і національне будівництво, Зустрічі, 1991, nr 2.

Кресіна І, Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси (етнополітичний аналіз), Київ, Вища Школа, 1998.

Куць О.М., Етнополітичний аспект Голодомору в Україні (1932–1933 рр.), Харків, ХНУ, 2008.

Куць О.М., Мовна політика в державотворчих процесах, Харків, ХНУ, 2004.

Куць О.М., Усвідомлена незалежність: як/чи реалізована етнополітична свобода? Українські реалії, Харків, ХНУ, 2013.

Куць О., Куц Ю., Етнополітичні аспекти розбудови Української держави, Харків, Березіль, 1999.

Куць О., Мадін М., Етнонаціональна свідомість у державотворчих процесах, Харків, Новое Cлово 2009.

Makar J., Dwudziestolecie relacji ukraińsko-polskich: osiągnięcia, problemy a perspektywy na przyszłość, [w:] Polska, Słowacja, Europa Środkowa XIX–XX wieku: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Orlof, red. J. Pisuliński, E. Rączy, K. Żarna, Rzeszów, 2011, s. 407–415.

Makar J., Burejko N., Between West and East: Towards the Problem of Foreing Policy Orientation of Ukraine, [w:] "Acta Scientifica Academial Ostrowiensis", Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne і Techniczne, nr 4 (2), Ostrowieс Świętokrzyski 2014.

Макар Ю., Що заважає українцям збудувати самодостатню державу? Роздуми науковця, Зовнішні справи, 2015, nr 7, c. 10–14 (część pierwsza).

Макар Ю., Що заважає українцям збудувати самодостатню державу? Роздуми науковця, Зовнішні справи, 2015, nr 8, c. 10–13 (część druga).

Маланюк Є., Книга спостережень: Проза, Торонто, Гомін України, 1962.

Мезько-Оглоблин О., Люди Старої України та інші праці, ред. Любомир Р. Винар, Острог – Нью- Йорк, 2000.

Попович М., ХХ. Червоне століття, вид. 2-е, Київ, АртЕк, 2007.

Потєхін O., Президент проти нації – 2010–2013; Загроза зростає. Хто винен? Зовнішні справи, 2014, nr 10, c. 20–25.

Партнери, союзники… Вороги?, Зовнішні справи, 2014, nr 11, c. 28–33.

Інтеграція без інтеграції, Зовнішні справи, 2014, nr 12, c. 30–35.

Почему Украина не Россия/Автор-составитель А.А. Кокотюха, Харьков, Фолио, 2004.

Ромарчук О., Ідеологія »стратегічного партнерства«, або рік краденої історії, Шлях перемоги, 2012, 1 lutego.

Сугоняко О., Україна: повернення до себе, Київ, Юніверс, 2000.

Сучасна українська політика, Київ, 2006, вип. 19.

Терлецький Л., Етногенез українського народу, Львів, ПП »Інтелект-Бізнес« 2007.

Україна і Росія: Збірник наукових праць, Київ, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2010.

Шкробанець О., Процеси дискомунікації між Україною та Росією в умовах сучасної гібридної війни: інформаційні виміри, [w:] „Історико-політичні проблеми сучасного світу”, т. 29–30, Чернівці, ЧНУ, 2015, c. 363–369.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2015.1.2.151
Data publikacji: 2016-06-09 11:23:39
Data złożenia artykułu: 2016-06-09 10:43:46


Statystyki


Widoczność abstraktów - 496
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Jurij Makar, Witalij Makar

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.