Teoretyczne i metodologiczne problemy państwa we współczesnym dyskursie politologicznym

Александра Глухова

Streszczenie w języku polskim


Współczesne państwo stawia czoła wyzwaniom związanym ze zmianami w tradycyjnym rozumieniu i postrzeganiu jego natury i właściwości, w tym suwerenności i konkurencyjności. W XXI wieku obie te funkcje są niezbędne – z kilku powodów. Państwo traci status podmiotu politycznego, a suwerenność jest wykorzystywana jako zasób ochrony interesów narodowych. Co więcej, sukces polityczny zależy od poziomu konkurencyjności państwa, oznacza zdolność prawną instytucji publicznych i wysoką jakość decyzji. Niska jakość państwa podważa jego konkurencyjność, a tym samym suwerenność.


Słowa kluczowe


suwerenność, globalizacja, konkurencyjność, glokalizacja, konflikt systemowy, zagrożenia, nacjonalizm metodologiczny, paradygmat kosmopolityczny, integracyjna suwerenność

Pełny tekst:

PDF (Русский)

Bibliografia


Монографии:

Гидденс Э., Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь, пер. с англ. Москва, 2004.

Ноженко М.В., Национальные государства в Европе. Санкт-Петербург 2007.

Политические изменения в глобальном мире: теоретико-методологические проблемы анализа и прогнозирования, отв. ред. И.С. Семененко, Москва 2014.

Фукуяма Ф., Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI веке. Москва2006.

Хелд Д., Гельдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Д., Глобальные трансформации: Политика, экономика, культура,Москва 2004.

Conflicts in the Century, Lucia Annunziata, Marta Dassu (eds.), Roma: Aspen Institute Italia 2002.

Dahrendorf R., Auf der SuchenacheinenneuenOrdnung. Eine Politik der Freiheit fur das 21. Jahrhundert. Band 3, Munchen, 2003.

Muenkler H., Die neuen Kriege. 6. Auflage, Rowohlt Verlag GmbH 2003.

Периодические издания:

Глухова А., Популизм как политический феномен: вызов современной демократии, „Политические исследования”, 2017, № 4, с. 49–68.

Китинг М., Новый регионализм в Западной Европе, „Логос”, 2003, № 6, с. 67–116.

Кондратьев В., Государство и корпорации в стратегии глобальной конкурентоспособности, „Международные процессы”, 2006, Том 4, № 3, с. 16–27.

Карт-бланш. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов о новом миропорядке, „Независимая газета”, 24.10.2014.

Соловьев А.И., Государство как политический институт: проблема теоретической идентификации, „Вестник Воронежского госуниверситета, серия: История. Политология. Социология”, 2014, № 4, с. 124–129.

Хабермас Ю.,Постнациональная констелляция и будущее демократии, „Логос”, 2003, № 4, c. 105–152.

Шамрай Ю., Социальный базис конкурентоспособности национальной экономики, „Мир перемен”, 2014, № 3, с. 77–91.

Интернет-источники:

Beck U., Europabrauchteinenneuen Traum, Aus PolitikundZeitgeschichte, URL: http://www.bpb.de/apuz/180364+ (дата обращения: 23.11.2018)
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2018.4.2.13
Data publikacji: 2019-06-27 07:23:29
Data złożenia artykułu: 2019-06-26 10:41:28


Statystyki


Widoczność abstraktów - 571
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Русский) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Александра Глухова

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.