Pewnego wzorca wartości podróże i przygody w globalnej ekumenie, czyli modyfikacja modyfikacji

Adam Nobis

Streszczenie w języku polskim


Tekst dotyczy wzorca wartości pieniądza. Analizuje fenomen rozprzestrzeniania tego wzorca. W tym celu wykorzystuje koncepcję globalnej ekumeny kulturowej i uzupełnią ją o dodatkowe elementy. Wędrówkę kulturowego wzorca wartości pieniądza ukazuje jako niekończącą się sekwencję modyfikacji, w trakcie których ciągłość przeplata się ze zmianami.


Słowa kluczowe


wzorzec wartości; globalna ekumena; pieniądz

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


An act establishing a Mint, and regulating the Coins of the United States; 1792, http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=llsl&fileName=001/llsl001.db&recNum= 371 [dostęp: 03.09.2010].

Boerner L., Volckart O., The Utility of a Common Coinage: Currency Unions and the Inte-gration of Money Markets in the Late Medieval Central Europe, „Working Paper” 2010, nr 146/10 (September), London School of Economics, Department of Economic History, http://eprints.lse.ac.uk/29409/1/WP146.pdf [dostęp: 28.09.2010].

Blanchard I., Mining, Metallurgy and Minting in the Middle Ages, vol. 2., Afro-European Supremacy, 1125–1225, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2001.

Bowen E., Roman Currency under the Republic, „The Classical Journal”, t. 47, nr 2, 1951.

Chilosi D., Volckart O., Money, States and Empire: Financial Integration Cycles and Institu-tional Integration Cycles and Institutional Change in Central Europe, 1400–1520, „Working Paper”, nr 132/09, London School of Economics, Department of Economic History, December, http://federation.ens.fr/ydepot/semin/texte0910/VOL2010MON.pdf [dostęp: 28.09.2010].

Cipolla C., Money in Sixteenth Century Florence, University of California Press, Berkeley 1989.

Crawford M., Roman Republican Coinage, Cambridge University Press, Cambridge 2001.

Cywiński H., Z dziejów pieniądza na świecie, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1986.

Grierson P., The Coins of Medieval Europe, Seaby, London 1991.

Hakluyt R., Wyprawy morskie, podróże i odkrycia Anglików, tłum. M.

Adamczyk-Garbowska, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1988.

Hannerz U., Cultural Complexity. Studies in the Social Organization of Meaning, Columbia University Press, New York 1992.

Hannerz U., Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca, tłum. K. Franek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Hannerz U., Skreolizowany świat, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, red. M. Kempny, E. Nowicka, PWN, Warszawa, 2004, s. 284–298.

Hannerz U., Transnational Connections. Culture, people, places, Routledge, London 2000.

Heffner E., J.A.M., Archaeological Discussions, „American Journal of Archaeology”, t. 30, nr 2, 1926.

Hill G., A Handbook of Greek and Roman Coins, MacMillan, London 1899.

Hönicke Moore M., Carolingian Bishops and Christian Antiquity: Distance from the Past, Canon-Formation, and Imperial Power, [w:] Learned Antiquity. Scholarship and Socie-ty, red. A. MacDonald, M. Twomey, G. Reinink, Peeters Publishers, Leuven 2003.

Ibn Battuta A., Osobliwości miast i dziwy podróży 1325–1354. Wybór, tłum. T. Majda, H. Natorf, 2003, http://www.historycy.org/index.php?act=Attach&type=post&id=13858 [dostęp: 22.05.2012].

Krause C., Mishler C., World Coins, Krause Publishers, San Diego 1997.

Kroeber A., Byt ponadorganiczny, [w:] tegoż, Istota kultury, tłum. P. Sztompka, PWN, War-szawa 1989.

Kroeber A., The Ancient Oikouménē as an Historic Culture Aggregate, „Journal of the Royal Anthropological Institute”, nr 75, s. 9–20.

Kunisz A., Numizmatyka rzymska, [w:] Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, red. E. Wipszycka, t. I, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1979.

Le Goff J., Średniowiecze i pieniądz. Esej z antropologii historycznej, tłum. B. Baran, Czytel-nik, Warszawa 2011, s. 48–66.

Leśmian B., Przygody Sindbada Żeglarza, Damiro, Warszawa 1957.

Morawiecki L., Początki mennictwa rzymskiego, Ossolineum, Wrocław 1982.

Munro J., Money and Coinage in the Late Medieval and Early Modern Europe, www.economics.utoronto.ca/munro5/MoneyLec.pdf [dostęp: 26.06.2008].

Nightingale P., The Evolution of Weight-Standards and the Creation of New Monetary and Commercial Links in Northern Europe from the Tenth Century to the Twelfth Century, „The Economic History Review, New Series”, t. 38, nr 2.

Noble T., Images, Iconoclasm, and the Carolingians, University of Pennsylvania Press, Phila-delphia 2009.

Nobis A., Globalizacja, upowszechnianie, uniwersalizacja?, [w:] Globalizacja w kulturze. Upowszechnienie czy uproszczenie?, red. B. Bodzioch-Bryła, R. Szczepaniak, K. Wał-czyk, WAM, Kraków 2010, s. 45–60.

Odważniki z kolekcji Tadeusza Kraśko. Katalog wystawowy marzec-maj, red. R. Skowron, Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, Świdnica 2006.

Polo M., Opisanie świata, tłum. A. Czerny, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2010.

Rerich M., Ałtaj-Himalaje, tłum. E. Melech, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980.

Spufford P., Money and its Use in Medieval Europe, Cambridge University Press, Cambridge 2004.

Suchodolski S., Moneta i obrót pieniężny w Europie Zachodniej, Ossolineum, Wrocław 1982.

Stahl A., Zecca. The Mint of Venice in the Middle Ages, John Hopkins University Press, New York 2000.

Vorel P., Od srebrnego talara do światowego dolara. Narodziny talara i jego droga w europej-skim i światowym obiegu pieniężnym XVI–XX wieku, tłum.

E. Baron, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

Vorel P., Stříbro v evropském penéžním obéhu 16.–17. století (1472–1717), Rybka Publishers, Praha 2009.

Żabiński Z., Rozwój systemów pieniężnych w Europie Zachodniej i Północnej, Ossolineum, Wrocław 1989.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2017.21.5
Data publikacji: 2017-08-29 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2017-05-18 22:06:23

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Adam Nobis

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl