Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Annales UMCS, sectio B (Geografia, Geologia, Mineralogia i Petrografia) jest recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły od 1946 r. Publikowane są w nim artykuły (w języku polskim lub angielskim) z zakresu szeroko pojętych nauk o Ziemi. Redakcja jest zainteresowana w szczególności pracami badawczymi z dziedziny geologii,  geografii fizycznej, społeczno-ekonomicznej i turyzmu, gospodarki przestrzennej, geoinformatyki oraz z zakresu nauk pokrewnych. Annales UMCS sec. B jest czasopismem otwartym, skierowanym do szerokiego grona odbiorców reprezentujących zarówno grono naukowe, jak praktyków życia gospodarczego.

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania z konferencji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Biogramy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Komunikaty naukowe

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Kronika

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Spis treści

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Zasady recenzowania tekstów zgłoszonych do publikacji są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawartymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

1. Artykuły przesłane do Redakcji są wstępnie weryfikowane przez zespół redakcyjny pod względem formalnym i merytorycznym. Teksty zawierające ewidentne błędy (np. nieprzestrzeganie zasad formatowania, niekompletny materiał graficzny, brak struktury artykułu naukowego, treść nieodpowiadającą profilowi czasopisma) nie będą mogły być przyjęte do procesu redakcyjnego.

2. Artykuły, które zostaną wstępnie przyjęte, są przekazywane do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, z której pochodzi Autor pracy, którzy:

- nie pozostają z autorem/ami w konflikcie interesów,

- nie są względem autora/ów z zależności służbowej,

- są specjalistami w danej dziedzinie i posiadają co najmniej stopień doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy,

- cieszą się opinią rzetelnego recenzenta.

3. Recenzowanie tekstów odbywa się wg modelu rekomendowanego przez Ministerstwo, w którym autor/autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. podwójnie ślepa recenzja „double-blind review process”).

4. Redakcja przekazuje potencjalnemu recenzentowi abstrakt artykułu, pozostawiając mu swobodę podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do recenzji. Termin podjęcia decyzji jest określony przez Redakcję (do 10 dni).

5. Recenzenci są zobowiązani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego tekstu oraz nie wolno im wykorzystywać wiedzy na jego temat przed publikacją artykułu.

6. Obowiązkiem recenzenta jest wypełnienie formularza recenzji (dostępnego po zalogowaniu się w systemie) oraz zaznaczenie/naniesienie uwag w tekście i przesłanie pliku do Redakcji (opcja dostępna w systemie). Recenzja kończy się rekomendacją (wybór z listy):

  • Zaakceptuj zgłoszony tekst
  • Wymagane poprawki
  • Do ponownej recenzji
  • Do zgłoszenia w innym czasopiśmie
  • Odrzucenie zgłoszonego tekstu
  • Rekomendacje w komentarzu

7. Recenzent zobowiązany jest do wykonania recenzji w terminie określonym przez Redakcję (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

8. Recenzje przekazywane są autorowi tekstu, który zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi uwagami, które są dla niego wiążące. Autor przesyła w wymaganym terminie (określonym wcześniej przez Redakcję) poprawiony tekst wraz z odpowiedziami na uwagi Recenzentów (oddzielny plik) oraz - jeżeli jest to wymagane - poprawiony materiał graficzny (oddzielne pliki), logując się w systemie Annales.

9. Decyzję o publikacji tekstu podejmuje zespół redakcyjny, na podstawie analizy uwag i konkluzji zawartych w recenzjach wraz z ewentualnymi odpowiedziami na nie autora tekstu i ostatecznej wersji tegoż tekstu dostarczonej przez autora.

10. Po opracowaniu technicznym i zredagowaniu artykuł jest przesyłany do korekty autorskiej; bez niej artykuł nie może być przekazany do druku. W korekcie należy uwzględniać wyłącznie błędy typograficzne; wszelkie dodatkowe zmiany w tekście czy na rycinach, zaproponowane przez autorów na tym etapie, mogą być zaakceptowane tylko w uzasadnionych wypadkach.

 

Harmonogram publikacji

Czasopismo jest rocznikiem. Artykuły są zbierane w trybie ciągłym. Po pozytywnym zakończeniu procesu recenzji artykuł będzie publikowany w wersji on-line z nr DOI.


 

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich. 

ccby

 

Indeksowanie w bazach

 

Oświadczenie o przestrzeganiu określonych standardów etycznych

Oświadczenie